نمایه نویسندگان

ا

 • احمدزاده، علی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی و غوطه وری در آب سرد بر شاخص های آسیب عضلانی و واکنش های التهابی متعاقب فعالیت مقاومتی حاد در بازیکنان فوتسال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 32-45]
 • اسد، محمدرضا تاثیر چهار شیوه تمرینی بر بیان ژن های آنژیوپویتین-1 و کانستاتین در بطن چپ موش های صحرایی نژاد ویستار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 8-19]
 • افرونده، رقیه اثر 8 هفته تمرین مقاومتی و غوطه وری در آب سرد بر شاخص های آسیب عضلانی و واکنش های التهابی متعاقب فعالیت مقاومتی حاد در بازیکنان فوتسال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 32-45]

ب

 • برزگری، علی تاثیر چهار شیوه تمرینی بر بیان ژن های آنژیوپویتین-1 و کانستاتین در بطن چپ موش های صحرایی نژاد ویستار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 8-19]

پ

 • پوررحیم قورقچی، آمنه اثر 8 هفته تمرین مقاومتی و غوطه وری در آب سرد بر شاخص های آسیب عضلانی و واکنش های التهابی متعاقب فعالیت مقاومتی حاد در بازیکنان فوتسال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 32-45]

ج

 • جعفری، محسن بیان ژن های گیرنده های بتا و گامای فعال شونده با تکثیرکننده پراکسیزوم (PPARβ و PPARγ) متعاقب تمرینات ورزشی و رژیم غذایی پرچرب در موش های نر ویستار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 58-67]

ح

 • حبیبی، عبدالحمید تأثیر پتانسیل پس فعال‌سازی در زمان‌های استراحتی متفاوت بر توان انفجاری دختران ورزشکار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 46-57]

خ

 • خواجه لندی، علی تاثیر تمرینات استقامتی و مصرف کروسین بر سطوح سرمی آنزیم ‌های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موش های صحرایی ماده فاقد تخمدان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 20-31]

س

 • ستاوند، سایه تأثیر پتانسیل پس فعال‌سازی در زمان‌های استراحتی متفاوت بر توان انفجاری دختران ورزشکار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 46-57]

ص

 • صابری، زهرا اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]

ط

 • طاهری چادرنشین، حسین اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]

ع

 • علی پور راز، میثم اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]

ف

 • فتاحی، زینب اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]
 • فلاح زاده، الهه تاثیر چهار شیوه تمرینی بر بیان ژن های آنژیوپویتین-1 و کانستاتین در بطن چپ موش های صحرایی نژاد ویستار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 8-19]

ق

 • قابضی، سیمین تاثیر تمرینات استقامتی و مصرف کروسین بر سطوح سرمی آنزیم ‌های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موش های صحرایی ماده فاقد تخمدان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 20-31]

ک

 • کلانتری، مهسا اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]

م

 • محمدی، امین تاثیر تمرینات استقامتی و مصرف کروسین بر سطوح سرمی آنزیم ‌های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موش های صحرایی ماده فاقد تخمدان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 20-31]
 • منصوری عجول، عطیه اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]

ن

 • نیکبخت، مسعود تأثیر پتانسیل پس فعال‌سازی در زمان‌های استراحتی متفاوت بر توان انفجاری دختران ورزشکار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 46-57]
 • نیکدل، مهسا اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]