تاثیر تمرینات ورزشی تناوبی و تداومی بر بیان پروتئین های PLIN3 و PLIN5 چربی احشایی رت های نر چاق نژاد ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اطلاعات محدودی در زمینه آثار تمرینات ورزشی بر پری لیپین‌ها (PLINs) به عنوان تنظیم کننده‌های مهم ذخیره و لیپولیز بافت چربی وجود دارد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و تداومی با شدت متوسط (MICT) بر مقادیر پروتئینی PLIN3 و PLIN5 چربی احشایی رت‌های نر چاق می‌باشد. روش تحقیق: ابتدا رت‌ها به دو گروه رژیم غذایی استاندارد (CD) و رژیم غذایی پرچرب (HFD) تقسیم شده و پس از القا چاقی (با 10 هفته رژیم غذایی پرچرب) به 3 گروه کنترل چاق (OC)، تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT) و تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) تقسیم شدند. پروتکل تمرین HIIT شامل 10 مرحله فعالیت 4 دقیقه‌ای با شدت معادل 85 تا 90 درصد VO2max و با دوره‌های استراحتی فعال 2 دقیقه‌ای و پروتکل تمرین MICT با شدت معادل 65 تا 70 درصد VO2maxبود. مسافت طی شده به منظور همسان سازی هر دو پروتکل یکسان بود. پروتکل تمرین تداومی و تناوبی به مدت 12 هفته، بصورت 5 روز در هفته، با رعایت اصل اضافه بار بر روی نوارگردان اجرا شد. یافته ها: مقادیر پروتئینی PLIN3 و PLIN5 چربی احشایی به روش وسترن بلات اندازه گیری شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که HFD منجر به افزایش معنی‌داری PLIN5 و کاهش معنی‌دار PLIN3 شده است (05/0p <). همچنین، هر دو پروتکل HIIT و MICT منجر به افزایش معنی‌داری PLIN3 (05/0p <) و کاهش غیر معنی‌دار PLIN5 (05/0p>) شد. نتیجه گیری: بنابراین، به نظر می‌رسد که تمرین ورزشی ممکن است به واسطه تنظیم PLIN3 و PLIN5 نقش موثری در متابولیسم قطرات چربی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of interval and continuous training on PLIN3 and PLIN5 of expression visceral fat in obese male Wistar rats

نویسندگان [English]

  • Karim Azali Alamdari 1
  • Mousa Khalafi 2
1 Associate Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
2 PhD of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Guilan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: There is not enough information on the effect of exercise training types on perilipins (PLINs) as important regulators of adipose storage and lipolysis. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of high intensity interval training (HIIT) and moderate intensity continuous training (MICT) on PLIN3 and PLIN5 protein expression of visceral fat in obese male Wistar rats. Materials and Methods: Firstly, the rats were divided into two groups as standard diet (CD) and high fat diet (HFD) and after induction of obesity (with 10 weeks of high fat diet); next, the obese rats were divided into three groups as obese control (OC), MICT and HIIT groups. The HIIT group performed their training protocols including10 bouts of 4-minute running bouts at 85-90% of VO2max with 2-minute active rest intervals per session, and MICT group also were preformed continuous running sessions at 65-70% of VO2max protocols for 12 weeks, five days/week on a rat treadmill, in accordance with the progressive overload principle. The running distance were equalized between two protocols. The Western blot were used to measure the visceral fat PLIN3 and PLIN5 protein expression level. Independent samples t- test, one-way analysis of variance and Tukey tests were applied for extraction of results at the p≤0.05 level. Results: The PLIN5 and PLIN3 levels were higher (p=0.008) and lower (p=0.001) respectively in the HFD group as compare to CD group. On the other hand, PLIN3 level was higher after both HIIT and MICT group compared to OC (p=0.001 and p=0.04 respectively), while there was no differences between two training groups (p=0.90). Moreover, PLIN5 level had no significant differences between OC and HIIT or MICT (p=0.08 and p=0.45 respectively) groups. Conclusion: It seems that both HIIT and MICT may play important roles in lipid droplet metabolism through regulation of PLIN3 expression level in diet induced obesity; while no significant difference was observed between the impact of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exercise training
  • perilipin
  • Obesity