دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، تابستان 1400، صفحه 8-83