تاثیر دو نوع تمرین استقامتی تداومی و تناوبی بر سطوح پروتینی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز و گیرنده تیروزین کیناز B در هیپوکمپ رت های نر بالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: دویدن منجر به افزایش شکل پذیری سیناپسی در مغز می شود. با این حال هنوز اثر نوع دویدن بر تغییر مولکول های وابسته به شکل پذیری به خوبی مشخص نشده است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر دو نوع تمرین استقامتی برBDNF، و TrkB در هیپوکمپ رت بالغ سالم بود. روش تحقیق: در این تحقیق تجربی 18 سر رت ویستار نر بالغ 8 هفته به صورت تصادفی و مساوی (n=6) به 3 گروه کنترل، دویدن تداومی و دویدن تناوبی تقسیم شدند. حیوانات گروه های تمرینی به مدت 8 هفته روی دستگاه نوارگردان دویدند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی حیوانات قربانی شدند و هیپوکمپ آن ها از هر دو نیمکره برداشته شد. تغییرات سطوح پروتئینی با روش الایزا بررسی شد. یافته ها: آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که در گروه دویدن تداومی در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی داری در BDNF و TrkB وجود داشت (004/0P = ، 001/0˂ P). همچنین تغییرات مشابهی برای گروه دویدن تناوبی مشاهده شد (004/0 P =، 001/0 P ˂)، اما تفاوت معنی داری بین دو نوع تمرین مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تمرین استقامتی صرف نظر از نوع آن منجر به افزایش BDNF و TrkB در هیپوکمپ رت های سالم بالغ می شود. از آنجا که این دو عامل از اصلی ترین عوامل فرایندهای شکل پذیری هیپوکمپی، حافظه و یادگیری هستند لذا، افزایش سطوح پروتیینی آن ها متعاقب دویدن استقامتی نشان از اثرگذاری مثبت آن بر فرایندهای ذکر شده در افراد بالغ دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of two types of continues and interval endurance training on protein levels of brain derived neurotrophic factor and tyrosine kinase B receptor in the hippocampus of adult male rats

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shabkhiz 1
  • Shima Mojtahedi 2
  • Ali Akbarnejad Gharehlou 1
  • Farahnaz Amirshaghaghi 3
1 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Running causes increments in synaptic plasticity in the adult brain. However, the effect of types of running on plasticity-related molecular changes are not well documented. The purpose of this study was to determine the effect of two types of endurance training on brain derived neurotropic factor (BDNF) and tyrosine kinase B receptor (TrkB), in the hippocampus of adult male rat. Materials and Methods: In this experimental study 18 adult male wistar rats, 8 weeks of age were randomly and equally (n=6) divided into 3 groups of control, continuous running and interval running. Animals in training groups were allowed to run on treadmill with intensity of 12-23 meter per min and 3 days a week for 8 weeks. Changes in protein levels of variables were determined by ELISA technique. In order to extract of the results, the one-way analysis of variance and LSD post hoc test were used at a significant level of p≤0.05. Results: The values of BDNF (p=0.01) and TrkB (p=0.0001) in the continuous running group showed a significant increase compared to the control. Also, in the interval running group, a significant increase was observed in both variables, BDNF (p=0.003) and TrkB (p=0.0001), but no significant difference was observed between the two training groups. Conclusion: Endurance training (as running) leads to increases in the BDNF and TrkB in hippocampus regardless of its type. Since these two biomarkers are the main factors in hippocampal plasticity, memory and learning processes; increasing their protein levels after endurance running shows the positive effect of these factors on the mentioned processes in adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic running
  • Brain derived neurotropic factor
  • Tyrosine kinase B receptor
  • Hippocampus