اهداف و چشم انداز

اهدف نشریه " مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش"

    انتشار و معرفی یافته‌های نوین علمی به محققین، مربیان و ورزشکاران منظور توسعه مرزهای دانش علوم ورزشی

    کاربردی کردن دانش با انتقال دستاوردهای  نظری و کاربردی متخصصین به جامعه و تبادل آموخته‌ها و تجربیات  بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه علوم ورزشی

    ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی

    کمک به توسعه دانش در حیطه های فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، تغذیه ورزشی، طب ورزشی و ... و نهادینه کردن پژوهش در کشور

    تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور

    کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه علوم ورزشی

چشم انداز نشریه " مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش"

 نمایه شدن در پایگاه اطلاعات علمی Scopous

 انتشار مجله بصورت فصلنامه