انتشار الکترونیکی نشریه

نشریه علمی "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش" طبق اخذ موافقت از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور از مهر ماه 1399 فقط به صورت الکترونیکی منتشر می گردد.