تاثیر چهار شیوه تمرینی بر بیان ژن های آنژیوپویتین-1 و کانستاتین در بطن چپ موش های صحرایی نژاد ویستار

محمدرضا اسد؛ الهه فلاح زاده؛ علی برزگری

دوره 9، شماره 17 ، فروردین 1400، صفحه 8-19

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3105.1539

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به اهمیت پیش­گیری از بروز بیماری­های قلبی و نیز فقدان اطلاعات لازم در خصوص تأثیر تمرین­های ورزشی بر بیان ژن­های آنژیوپویتین-1 وکانستاتین، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر چهار شیوه تمرینی بر بیان ژن­های آنژیوپویتین-1 وکانستاتین در بطن چپ موش­های صحرایی نژاد ویستار بود. روش تحقیق: بدین منظور تعداد 40 سر موش ...  بیشتر

تاثیر تمرینات استقامتی و مصرف کروسین بر سطوح سرمی آنزیم ‌های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موش های صحرایی ماده فاقد تخمدان

سیمین قابضی؛ علی خواجه لندی؛ امین محمدی

دوره 9، شماره 17 ، فروردین 1400، صفحه 20-31

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2019.2632.1503

چکیده
  زمینه و هدف: کاهش استروژن در دوره یائسگی می­تواند منجر به افزایش فشار اکسایشی و کاهش آنزیم­های ضد اکسایشی گردد، اما فعالیت ورزشی و تغذیه دو عامل موثر در بهبود این شرایط گزارش شده اند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات استقامتی و مصرف کروسین بر سطوح سرمی آنزیم ­های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موش های صحرایی ماده ی فاقد تخمدان ...  بیشتر

اثر 8 هفته تمرین مقاومتی و غوطه وری در آب سرد بر شاخص های آسیب عضلانی و واکنش های التهابی متعاقب فعالیت مقاومتی حاد در بازیکنان فوتسال

آمنه پوررحیم قورقچی؛ علی احمدزاده؛ رقیه افرونده

دوره 9، شماره 17 ، فروردین 1400، صفحه 32-45

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3017.1533

چکیده
  زمینه و هدف: اثر تمرین مقاومتی- غوطه­وری در آب سرد بر آسیب­ عضله و التهاب مشخص نیست. هدف تحقیق حاضر  بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی- غوطه­وری در آب سرد بر آسیب­ عضلانی و التهاب متعاقب یک فعالیت مقاومتی­حاد در بازیکنان مرد فوتسال بود. روش­ تحقیق:  تعداد ۲۰ بازیکن فوتسال داوطلب (سن  ۰۷/۳±۲۶ سال و نمایه توده بدن ۴0/۳±۲۴ ...  بیشتر

تأثیر پتانسیل پس فعال‌سازی در زمان‌های استراحتی متفاوت بر توان انفجاری دختران ورزشکار

سایه ستاوند؛ مسعود نیکبخت؛ عبدالحمید حبیبی

دوره 9، شماره 17 ، فروردین 1400، صفحه 46-57

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2019.2277.1480

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیت و بهبود رکورد ورزشکاران، گرم کردن است. پتانسیل پس فعالسازی یکی از روش‌های نوین گرم کردن است. ﻫﻨﮕﺎم فعالیت‌های ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﻮﯾﺎ، فعال‌سازی عصبی- عضلانی ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد دارد و تمرینات ﺑﺎ ﺑﺎر بیشینه، باعث فعال شدن سیستم عصبی ﻣﺮﮐﺰی و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای فعالیت‌های ...  بیشتر

بیان ژن های گیرنده های بتا و گامای فعال شونده با تکثیرکننده پراکسیزوم (PPARβ و PPARγ) متعاقب تمرینات ورزشی و رژیم غذایی پرچرب در موش های نر ویستار

محسن جعفری

دوره 9، شماره 17 ، فروردین 1400، صفحه 58-67

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.2947.1525

چکیده
  زمینه و هدف: گیرنده های بتا و گامای فعال شونده با تکثیرکننده پراکسیزوم (PPARβ و PPARγ) محرک بیان ژن های درگیر در انتقال معکوس کلسترول و دفاع آنتی اکسیدانی می باشند، از این رو بیان ژن و افزایش فعالیت این دو ماده می تواند یکی از مکانیزم های مطلوب در پیشگیری از آتروسکلروز باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات شدید اینتروال ...  بیشتر

اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال

حسین طاهری چادرنشین؛ میثم علی پور راز؛ مهسا کلانتری؛ مهسا نیکدل؛ زهرا صابری؛ زینب فتاحی؛ عطیه منصوری عجول

دوره 9، شماره 17 ، فروردین 1400، صفحه 68-79

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.2986.1529

چکیده
  زمینه و هدف: عضلات اسکلتی به عنوان یکی از جایگاه­های تولید کننده آیریزین می‌توانند بر متابولیسم چربی و هزینه انرژی تاثیر‌گذار باشند. هدف از مطالعه ‌حاضر بررسی اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند غیرفعال بود. روش تحقیق: در مطالعه حاضر 28زن سالمند غیرفعال به طور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین مقاومتی ...  بیشتر