دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار 1400، صفحه 8-79 
6. اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال

صفحه 68-79

10.22077/jpsbs.2020.2986.1529

حسین طاهری چادرنشین؛ میثم علی پور راز؛ مهسا کلانتری؛ مهسا نیکدل؛ زهرا صابری؛ زینب فتاحی؛ عطیه منصوری عجول