دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396 
10. تأثیر سفتی سطوح الاستیک پهن بر رفتاربیومکانیکی اندام تحتانی طی هاپینگ

صفحه 111-122

10.22077/jpsbs.2018.760

عباس فرجاد پزشک؛ حیدر صادقی؛ محمد شریعت زاده؛ زهرا صفایی پور