نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 دانشجوی دکتری تربیت بدنی ویژه، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: کمر درد مزمن از بیماری های شایعی است که موجب اختلال در فعالیت­ های روزمره می ­شود. علی رغم وجود روش های درمانی گوناگون، هنوز توافق کلی در ارتباط با یک درمان جامع وجود ندارد. از این رو هدف این مطالعه، مقایسه تأثیر دو روش درمانی کنزیوتیپ و رفلکسولوژی کف پا بر روی شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی بود. روش تحقیق: 30 بیمار مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بین دامنه سنی 20 تا 40 سال به صورت تصادفی به سه گروه کنزیوتیپ (10 نفر)، رفلکسولوژی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. زمان اعمال مداخله 6 هفته و هر هفته 3 جلسه بود. محل چسباندن کنزیوتیپ ها پایین تر از استخوان لگن شروع و در ادامه عضلات پارااسپاینال ادامه می یافت و در مورد نحوه انجام رفلکسولوژی نقاط مربوط به ستون فقرات در کف پا توسط ماساژور با تکنیک های مخصوص ماساژ داده می شد. جهت ارزیابی درد و ناتوانی عملکردی افراد به ترتیب از پرسشنامه بصری درد و اوسستری قبل و بلافاصله بعد از درمان استفاده شد. جهت تحلیل داده­ ها از آزمون­های تی زوجی و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری (0/05≥p) استفاده گردید. یافته‌ها:  مقایسه درون و بین گروهی نشان دهنده اثر بخش بودن هر دو روش کنزیوتیپ و رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش درد و ناتوانی بود (0/001=p). در مقایسه نتایج آزمون توکی گروه کنزیوتیپ کاهش درد بیشتری نسبت به گروه رفلکسولوژی بعد از مداخلات از خود نشان دادند (0/001=p)، ولی در مورد میزان ناتوانی عملکردی افراد میان دو گروه کنزیوتیپ و رفلکسولوژی تقاوتی دیده نشد (0/93=p). نتیجه‌گیری: کنزیوتیپ و رفلکسولوژی کف پا می توانند در کاهش درد و ناتوانی بیماران با کمر درد مزمن غیراختصاصی موثر باشند ولی برای کاهش درد بیشتر بیماری روش کنزیوتیپ به بیماران توصیه می­ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of 6 weeks of Kinesio taping and sole reflexology on pain intensity and functional disabilities in male with chronic low back pain

نویسندگان [English]

  • Saeed Ilbeigi 1
  • Hossein Yaghobi 2
  • Mahdi Mahjur 3
  • Ali Seghatoleslamy 4

1 Associate Professor of Sports Biomechanics, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran.

2 MSc of Physical Education and Sports Science, University of Birjand, Birjand, Iran.

3 PhD student, Adapted Physical Education, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.

4 Assistant Professor of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran.

چکیده [English]

Background and Aim: Low back pain (LBP) is one of the common disorders that causes impairment of daily activities of the Person. Ever various methods have been used in the treatment, but in the case of a comprehensive treatment, researchers generally have not achieved consensus. Hence aim of this study was to compare the effect of two treatment methods Kinesio Taping and sole reflexology on the pain severity and disability of patients with chronic nonspecific low back pain. Materials and Methods: In this semi-experimental experiment 30 male patients with chronic nonspecific low back pain aged 20-40 years were randomly divided into three groups of Kinesio Taping (n=10), sole reflexology (n=10) and control group (n=10). The treatment period lasted 6 weeks and each week consisted of 3 sessions. Place paste Kinesio taping start below the hip bone And then continued the paraspinal muscles And on how to reflexology the spine point on the foot massage was given by massage techniques.  In order to assess the pain severity and disability, the VAS and Oswestry Questionnaires were used respectively before and after the treatment. For data analysis, paired t-test and ANOVA was applied at the significance level of P≤0.05. Results: Comparison within and between groups showed an effectiveness of both methods Kinesio taping and foot reflexology on pain and disability (p=0.001). Comparing results of Tukey test Group Kinesio taping significantly better pain relief than the reflexology group showed after intervention (p=0.001) But the amount of disability in people Kinesio taping and reflexology thousand, a difference was observed between the two groups (p= 0.93). Conclusion: Kinesio Taping and sole reflexology can be effective in reducing pain and disability in patients with nonspecific chronic low back pain, but Kinesio Taping greater pain reduction in patients towards sole reflexology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinesio taping
  • Sole reflexology
  • Non specific chronic Low Back Pain
  • Disability
Balagué, F., Mannion, A. F., Pellise, F., & Cedraschi, C. (2012). Non-specific low back pain. The Lancet, 379(9814), 482-491.
Castro-Sanchez, A. M., Lara-Palomo, I. C., Mataran-Penarrocha, G. A., Fernandez-Sanchez, M., Sanchez-Labraca, N., & Arroyo-Morales, M. (2012). Kinesio Taping reduces disability and pain slightly in chronic non-specific low back pain: a randomised trial. Journal of Physiotherapy, 58(2), 89-95.
Elbaz, A., Mirovsky, Y., Mor, A., Enosh, S., Debbi, E., Segal, G., & Debi, R. (2009). A novel biomechanical device improves gait pattern in patient with chronic nonspecific low back pain. Spine, 34(15), 507-512.
Fairbank, J., Couper, J., Davies, J., & O’brien, J. (1980). The Oswestry low back pain disability questionnaire. Physiotherapy, 66(8), 271-273.
Fritz, S. (2013). Mosby's fundamentals of therapeutic massage. (5th Edition). Maryland Heights, MO: Elsevier Mosby.
Gonzalez Enciso, J. (2009). Does kinesio taping improve the functionality and pain relief of people with non specific low back pain? Evidence Based Practice III-2 (2009) European School of Physiotherapy (ESP), Hogeschool van Amsterdam, The Netherlands.
Gunnarsdottir, T. J., & Jonsdottir, H. (2010). Healing crisis in reflexology: Becoming worse before becoming better. Complementary Therapies in Clinical Practice, 16(4), 239-243.
Hwang-Bo, G., & Lee, J. H. (2011). Effects of kinesio taping in a physical therapist with acute low back pain due to patient handling: a case report. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 24(3), 320-323.
Ilbeigi, S., Mahjur, M., Yaghobi, H., & Seghatoleslamy, A. (2015). Evaluating the effects of foot reflexology on pain and disability in men with nonspecific chronic low back pain. Journal of Aanesthesiology and Pain, 5(3), 55-63. [Persian]
Kase, K. (2003). Clinical therapeutic applications of the Kinesio taping methods. Albuquerque, NM: Kinesio® Taping Association.
Lee, J. h., & Yoo, W. g. (2012). Application of posterior pelvic tilt taping for the treatment of chronic low back pain with sacroiliac joint dysfunction and increased sacral horizontal angle. Physical Therapy in Sport, 13(4), 279-285.
Mahjur, M., Yaghobi, H., Ilbeigi, S., & Seghatoleslamy, A. (2015). The Effect of six weeks kinesio taiping on pain and disability men with nonspecific chronic low back pain; a four months follow up. Journal Rehabifitaion Medicine. 4(3), 10-17.
Main, C., & Watson, P. (1999). Psychological aspects of pain. Manual Therapy, 4(4), 203-215.
Maruko, K. (1999). Kinesio taping with aqua therapy for pediatric disability involving neurological impairment. Paper Presented at the 15th Annual Kinesio Taping International Symposium Review, Tokyo, Japan. 70-73
Yazdan Panah, Y., & Mohebi, S. (2008). Reflexology with visual guide. (B. Kerin, Trans). yaldaghalam.
Morris, D., Jones, D., Ryan, H., & Ryan, C. (2013). The clinical effects of Kinesio Tex taping: A systematic review. Physiotherapy Theory and Practice, 29(4), 259-270.
Nazem Zadeh, M., Rezvani, M., Jalalodini, A., Navidian, A., Yosefian, N., Ghalje, M., & Pournamdar, Z. (2013). The effect of reflexology massage on physiological parameters in patients with chronic low back pain. Pajoohandeh Journal, 17(6), 286-290. [Persian]
Paoloni, M., Bernetti, A., Fratocchi, G., Mangone, M., Parrinello, L., Del Pilar Cooper, M., & Santilli, V. (2011). Kinesio Taping applied to lumbar muscles influences clinical and electromyographic characteristics in chronic low back pain patients. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 47(2), 237-244.
Parreira, P. d. C. S., Costa, L. d. C. M., Junior, L. C. H., Lopes, A. D., & Costa, L. O. P. (2014). Current evidence does not support the use of Kinesio Taping in clinical practice: a systematic review. Journal of Physiotherapy, 60(1), 31-39.
Poole, H., Glenn, S., & Murphy, P. (2007). A randomised controlled study of reflexology for the management of chronic low back pain. European Journal of Pain, 11(8), 878-887.
Poole, H., Murphy, P., & Glenn, S. (2001). Evaluating the efficacy of reflexology for the management of chronic low back pain. Paper presented at the 8th Annual Symposium on Complementary Health Care, Exeter, UK 2001. 6-8.
Quinn, F., Hughes, C. M., & Baxter, G. (2008). Reflexology in the management of low back pain: a pilot randomised controlled trial. Complementary Therapies in Medicine, 16(1), 3-8.
Rezvani AMIN, M., Jalalodini, A., Yosefian, N., Nazem Zadeh, M., & Pournamdar, Z. (2013). The effect of reflexology massage on disability in patients with chronic low back pain returnee to physical therapy unit in Baghiathallah hospital. Iranian Journal of Nursing Research, 8(29), 73-79. [Persian]
Ristow, O., Hohlweg-Majert, B., Kehl, V., Koerdt, S., Hahnefeld, L., & Pautke, C. (2013). Does elastic therapeutic tape reduce postoperative swelling, pain, and trismus after open reduction and internal fixation of mandibular fractures? Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 71(8), 1387-1396.
Sedagati, P., Aghaalinejad, H., & Arjmand, A. (2007). Effect of regular walking on reducing of lumber pain in second and third three month of pregnancy. Harakat, 31, 115-124. [Persian]
Shojaedin, S. S., & Yousefpour, K. (2013). The effect of Pilates exercises and Kinesio taping on pain in subjects with non-specific chronic low back pain. Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 9(1), 28-38. [Persian]
Swinkels, I. C., Van den Ende, C. H., Van den Bosch, W., Dekker, J., & Wimmers, R. H. (2005). Physiotherapy management of low back pain: does practice match the Dutch guidelines? Australian Journal of Physiotherapy, 51(1), 35-41.
Wewers, M. E., & Lowe, N. K. (1990). A critical review of visual analogue scales in the measurement of clinical
phenomena. Research in Nursing & Health, 13(4), 227-236 .