دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-158 
9. اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی

صفحه 109-120

10.22077/jpsbs.2018.77.1034

علی رضا حسینی کاخک؛ شهناز نصرابادی؛ امیرحسین حقیقی؛ اکرم شریفی مقدم