تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های کبد نوزادان موش های صحرایی ناشی از مسمومیت مادری با کادمیوم

شادمهر میردار هریجانی؛ حسین علی اصغرزاده اولیایی؛ غلامرضا حمیدیان؛ نرگس موسوی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1393، صفحه 9-18

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2014.26

چکیده
  زمینه و هدف: در طی رشد جنین، هم تکثیر سلولی و هم آپوپتوز برای رشد صحیح بافت کبد جنین ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های کبد نوزادان مو شهای صحرایی در معرض مسمومیت با کادمیوم انجام گرفت. روش تحقیق:  72 سر موش صحرایی باردار نژاد ویستار (وزن ...  بیشتر

تاثیر حاد دویدن روی نوارگردان با سه شدت متفاوت بر عامل نوروتروفیک دوپامین مغزی در مخچه موش های صحرایی نر

سیده علویه اشرفی؛ ضیاء فلاح محمدی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1393، صفحه 19-28

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2014.27

چکیده
  زمینه و هدف: پروتئین های نوروتروفیک نقش های گوناگونی را در مغز ایفا می کنند. عامل نوروتروفیک دوپامین مغزی (CDNF) نوروتروفین حفاظت کننده سلول های دوپامینی در مغز می باشد. تاکنون در رابطه با تأثیر ورزش و فعالیت های بدنی روی تغییرات سطوح این پروتئین در مغز مطالعه ای صورت نگرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر حاد دویدن روی نوارگردان با ...  بیشتر

تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار

معصومه کاظمی؛ سید محمد مرندی؛ احمد موحدیان عطار؛ مونا حقیقتیان؛ زینب رضایی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1393، صفحه 29-37

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2014.28

چکیده
  زمینه و هدف : هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن و در نتیجه استرس اکسیداتیو احتمالی ناشی از فعالیت ورزشی حاد، در موش های نر نژاد ویستار می باشد. روش تحقیق: 14 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و فعالیت ورزشی حاد تقسیم شدند. گروه فعالیت ورزشی حاد با شدت تمرینی 16-26  متر در دقیقه برای ...  بیشتر

رابطه فعالیت ورزشی در دوران قبل از بارداری با فعالیت ورزشی دوران بارداری و تعیین مهم ترین دوره پیش بینی کننده فعالیت ورزشی دوران بارداری

سیده عصمت موسوی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ محبوبه البرزی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1393، صفحه 38-46

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2014.29

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی رابطه انجام فعالیت ورزشی در دوران قبل از بارداری با انجام فعالیت ورزشی در دوران بارداری و تعیین مه مترین دوره قبل از بارداری در پیش بینی انجام فعالیت ورزشی در دوران بارداری زنان باردار بود. روش تحقیق: شرکت کنندگان در این تحقیق شامل 137 زن باردار بودند که به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. از طریق ...  بیشتر

تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست های 12 تا 15 سال

محمد علی خانی؛ علی اصغر نورسته؛ امیر حسین قربانی؛ حسن علی خانی؛ آسیه میرزا آقاجانی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1393، صفحه 47-59

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2014.30

چکیده
  زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست های نوجوان بود. روش تحقیق: از بین کلیه ورزشکاران فوتبالیست 12 تا 15 سال حاضر در مدارس فوتبال شهر لاهیجان، 30 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی برنامه تمرینی شامل تمری نهای ...  بیشتر

تأثیر تمرینات طناب زنی بر شاخص های آمادگی جسمانی پسران 9-12 ساله دارای اضافه وزن و چاق

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ ناصح جهانی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1393، صفحه 60-71

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2014.31

چکیده
  زمینه و هدف: رشد چاقی مرتبط با کاهش فعالیت بدنی باعث شده تا رو شهای گوناگونی برای افزایش فعالیت بدنی روزان هی کودکان در نظر گرفته شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات طناب زنی بر آمادگی جسمانی دانش آموزان 12 – 9 ساله پسر دارای اضافه وزن بود. روش تحقیق: از بین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان سنندج در سال تحصیلی 92 – 91 ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین برخی از شاخص های آنتروپومتریکی با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان 9 تا 11 سال بیرجند

سعید ایل بیگی؛ محمد مقاسم کاکی؛ جواد فولادیان؛ حسین فرزانه

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1393، صفحه 72-81

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2014.32

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین برخی از شاخص های آنتروپومتریک با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان 9 تا 11 سال بیرجند بود. روش تحقیق: جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر غیر ورزشکار پایه چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهر بیرجند به تعداد ۶۵۰ نفر بودند که از بین آن ها، تعداد ۱۲۹ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان ...  بیشتر

مقایسه توان هوازی، توان بی هوازی، شاخص توده بدن و درصد توزیع چربی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

علی اصغر مازنی؛ علی اصغر محمدی؛ محمد شبانی؛ علی حسنی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1393، صفحه 82-91

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2014.33

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه توان هوازی، توان بی هوازی، شاخص توده بدن درصد چربی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسامی واحد کاشمر بود. روش تحقیق: 30 دانشجوی مرد ورزشکار عضو تیم های ورزشی دانشگاه آزاد اسامی واحد کاشمر و 30 دانشجوی غیر ورزشکار در رده سنی 25 – 20 سال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. اندازه گیری ...  بیشتر