دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-101 
5. تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی

صفحه 58-67

10.22077/jpsbs.2014.22

حامد ارغوانی؛ سید محمد مرندی؛ ولگا هوسپیان؛ آنیا هوسپیان؛ حسین زهرایی