دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 8-163 
1. تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال

صفحه 8-20

10.22077/jpsbs.2018.993.1313

سامان حاجی زاده انور؛ محمدرضا کردی؛ پریسا پورنعمتی؛ سارا فرج نیا؛ نیما قره داغی؛ محمدرضا رحمتی


6. تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم

صفحه 74-84

10.22077/jpsbs.2018.1164.1346

آرزو اسکندری شهرابی؛ حمید آقا علی نژاد؛ رضا قراخانلو؛ محمد فشی