اثر هشت هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 27 پلاسمای خون در موش های صحرایی نر

سعید میرزایی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ علی یعقوبی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 9-19

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2013.42

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 27 پلاسما در موش های صحرایی نر نژاد ویستار بود. روش تحقیق: برای این منظور 40 سر موش نر هشت هفته ای با میانگین وزن 10 ± 189 گرم از انستیتو پاستور شمال ایران تهیه و به طور تصادفی در گروه کنترل و سه گروه تمرینی تقسیم شدند. گروه های ...  بیشتر

تاثیر چهار هفته تمرین ویژه فوتبال بر عوامل آمادگی هوازی و آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال مرد باشگاهی

نیما قره داغی؛ محمدرضا کردی؛ عباسعلی گائینی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 20-33

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2013.43

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر چهار هفته تمرین متناوب هوازی شدید ویژه فوتبال بر شاخص های عملکردی هوازی بازیکنان فوتبال می باشد. روش تحقیق: به این منظور18 بازیکن فوتبال شرکت کننده در لیگ آزادگان ایران با میانگین سنی 24 / 2± 88 / 21 سال، قد  174/22±5/32سانتی متر، وزن± 5/7  67/77 کیلوگرم و درصد چربی  12/38+ 3/29، در غالب دو گروه ...  بیشتر

تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر میزان پروتئین شوک گرمایی 72 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین

علی یعقوبی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ حسین طاهری چادر نشین؛ رزیتا فتحی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 34-43

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2013.44

چکیده
  زمینه وهدف: پروتئین شوک گرمایی 72( HSP72)  و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام  (TAC) دو شاخص مهم در دفاع درونی بدن می باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر میزان HSP72 و TAC پلاسمای موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین بود. روش تحقیق: بدین منظور 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به وزن 165±1 گرم و سن 6 تا8  هفته، ...  بیشتر

مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر کاراته کاران نخبه استان خراسان جنوبی

محمداسماعیل افضل پور؛ رسول کاویانی نجف آبادی؛ علیرضا احسان بخش

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 44-57

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2013.45

چکیده
  زمینه وهدف: هدف تحقیق مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر مردان نخبه کاراته کار استان خراسان جنوبی بود. روش تحقیق:آزمودنی های این پژوهش تعداد 27 مرد کاراته کا (میانگین سنی: 23 / 2 ± 6/ 23  سال) بودند. کاراته کاها از بین افرادی که حداقل 5 سال سابقه ورزشی مستمر یا عضویت در تیم ملی را داشتند و از سلامت بدنی و رژیم ...  بیشتر

اثر یک جلسه تمرین تخصصی شبه رقابتی بر شاخص های هماتولوژیک اعضای تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک ایران

حمید اراضی؛ سیاوش رحمتی؛ مریم پهلوان زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 58-69

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2013.46

چکیده
  زمینه و هدف: فعالیت های ورزشی احتمالاً می توانند بر شاخص های خونی مرتبط با عملکرد اثر بگذارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یک جلسه تمرین شبه رقابتی بر شاخص های هماتولوژیک اعضای تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی 7 نفر از اعضای تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک مردان ایران با میانگین سنی 1/72± 22/87 سال، ...  بیشتر

تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر غلظت سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال

ضیاء فلاح محمدی؛ حسین نظری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 70-82

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2013.47

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک و مکمل امگا 3 بر غلظت سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال بود. روش تحقیق:28 دانشجوی مرد به طور تصادفی به چهار گروه (مکمل+تمرین، مکمل، تمرین، کنترل)، تقسیم شدند. آزمودنی های گروه مکمل امگا 3 +تمرین (ترکیبی) و گروه تمرین به مدت 4 هفته برنامه تمرینات ...  بیشتر

بررسی شاخص های معماری عضلانی در نقاط مختلف عضلات بازویی بازیکنان تنیس روی میز

علی رضا نصیرزاده؛ سعید ایل بیگی؛ علی رضا احسان بخش؛ مرضیه ثاقب جو

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 83-90

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2013.48

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی شاخص های معماری عضلانی همچون ضخامت عضله، زاویه پنیت و طول فاسیکل در عضلات دو سر بازویی و سه سر بازویی (سر دراز) در بازیکنان تنیس روی میز مرد است. روش تحقیق: 16 نفر از بازیکنان تنیس روی میز و گروهی از افراد غیر فعال (10 نفر) که از نظر شاخص های سن، قد، وزن و طول اندام با گروه ورزشکاران اختلاف معنی داری نداشتند، ...  بیشتر