دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398 
1. تأثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال

صفحه 9-18

10.22077/jpsbs.2017.815.1275

مجتبی خاکی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ محمد رضا رحمتی؛ عباس حسینی؛ سامان حاجی زاده


8. تأثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر

صفحه 91-101

10.22077/jpsbs.2017.1037.1321

سید محمد علی عظیمی دخت؛ رضا قراخانلو؛ ناصر نقدی؛ داور خدادادی؛ علی اصغر زارع زاده مهریزی