دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398 
1. تأثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال

صفحه 9-18

مجتبی خاکی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ محمد رضا رحمتی؛ عباس حسینی؛ سامان حاجی زاده


5. تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن GAP-43 و CAP-1 در بافت مخچه موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

صفحه 57-65

شیوا جهانی گلبر؛ عباسعلی گایینی؛ مریم کوشکی؛ محسن ثالثی؛ جواد نعمتی


8. تأثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر

صفحه 91-101

سید محمد علی عظیمی دخت؛ رضا قراخانلو؛ ناصر نقدی؛ داور خدادادی؛ علی اصغر زارع زاده مهریزی


11. تاثیر 10 هفته تمرین سرعتی و استقامتی و یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی نسفاتین-1، نیمرخ لیپیدی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی مردان غیرفعال

صفحه 129-140

منصور کرجی بانی؛ فرزانه منتظری فر؛ کریم دهقانی؛ مهدی مقرنسی؛ سید رضا موسوی گیلانی؛ علیرضا داشی پور