مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش (JPSBS) - فرایند پذیرش مقالات