اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی ثقه الاسلامی

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی استادیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/seghatoleslami/fa
aseghatoleslamyatyahoo.com

سردبیر

محمداسماعیل افضل پور

فیزیولوژی ورزشی بالینی استاد دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/300827/fa
afzalpour.meatgmail.com
0000-0001-6468-8498

دبیر اجرایی

مهتاب ناصح

مدیریت و برنامه ریزی در ورزش استادیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/393090/fa
mahtabnassehatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمداسماعیل افضل پور

فیزیولوژی ورزشی بالینی استاد دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/300827/fa
afzalpour.meatgmail.com
0000-0001-6468-8498

رامین امیرساسان

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دانشیار دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?amirsasan
amirsasan_raminatyahoo.com
0000-0002-0329-6973

سعید ایل بیگی

بیومکانیک ورزشی دانشیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/ilbeigi/fa
silbeigiatbirjand.ac.ir
0000-0002-1452-8178

مرضیه ثاقب جو

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/saghebjou/fa
saghebjooatyahoo.com
0000-0001-5862-5490

افشار جعفری

فیزیولوژی ورزشی سلولی-ملکولی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

afshar.jafariatgmail.com
0000-0003-1186-4923

عبدالحمید حبیبی

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

hamidhabibi330atgmail.com

فرهاد رحمانی نیا

استاد دانشگاه گیلان

htttp://staff.guilan.ac.ir/rahmani
frahmani2001atyahoo.com
0000-0001-7021-0060

علی اصغر رواسی

فیزیولوژی ورزش استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/aaravasi
ravasiaaatyahoo.com
0000-0002-5549-2132

معرفت سیاه کوهیان

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=285
m_siahkohianatuma.ac.ir
0000-0002-2166-897x

سیدرضا عطارزاده حسینی

فیزیولوژی ورزش استاد دانشگاه فردوسی مشهد

attarzadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
attarzadehatum.ac.ir
0000-0002-9059-3262

مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

phe.basu.ac.ir/~anbarian
anbarianatbasu.ac.ir
0000-0002-3605-5586

حمید محبی

فیزیولوژی و متابولیسم ورزشی استاد دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/mohebbi/?lg=0
mohebbi_hatyahoo.com
0000-0003-1524-9530

سید محمد مرندی

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه اصفهان

spr.ui.ac.ir/s.m.marandi
s.m.marandiatspr.ui.ac.ir

مهدی مقرنسی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/mogharnasi/fa
m_mogharnasiatyahoo.com
0000-0002-9351-5948