بر اساس نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، محمد علی [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • آذربایجانی، محمد علی [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • آذربایجانی، محمد علی [1] عضو هیات علمی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • آزالی علمداری، کریم [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
 • آقایی، حبیب [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی/ گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشگاه شهید رجائی/ تهران
 • آقا علی نژاد، حمید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • آقاکوچکی، زهرا [1] دانشگاه اصفهان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • آقامحمدی، نفیسه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

ا

 • ابراهیم، خسرو [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه شهیدبهشتی/ تهران
 • ابراهیمی، زینت [1] مربی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • ابراهیمی، محسن [1] استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • ابراهیمی، هیمن [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران
 • ابراهیم پور، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • ابراهیمی ترکمانی، بهمن [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی/ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه محقق اردبیلی/ اردبیل
 • ابراهیمی تکامجانی، اسماعیل [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.
 • ابطحی ایوری، سید حسین [1] استادیار گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 • ابطحی ایوری، سید حسین [1] دانشیار بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • احسان بخش، علی رضا [1] دانشیار گروه رادیولوژی/ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • احسان بخش، علیرضا [1] دانشیار گروه رادیولوژی/ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • احمدی، جهانگیر [1] دانشگاه شاهرود / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • احمدی اصل، ناصر [1] استاد فیزیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • اراضی، حمید [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان
 • ایران دوست، خدیجه [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • ارغوانی، حامد [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • ارغوانی، حامد [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • اسد، محمدرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • اسفرجانی، فهیمه [1] دانشیار رشته فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان
 • اسکندری شهرابی، آرزو [1] دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • اسلامی، رسول [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران
 • اسلامی، رسول [1] استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
 • اسلامی، رسول [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • اسلامی، رسول [1] دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • اسلامپور، علی [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • اسماعیلی، حامد [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • اشرفی، سیده علویه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران
 • اصغرزاده اولیایی، حسین علی [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی/ دبیرستان شهید مطهری/ اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل
 • افرونده، رقیه [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • افشاری، امیر [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان
 • افشارنژاد رودسری، طاهر [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران.
 • افضل پور، محمداسماعیل [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند
 • اکبرپور، محسن [1] دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم ، ایران
 • البرزی، محبوبه [1] استادیار روانشناسی تربیتی/ بخش مبانی تعلیم و تربیت/ دانشگاه شیراز/ شیراز
 • ایل بیگی، سعید [1] استادیار گروه علوم زیستی ورزش/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند
 • ایل بیگی، سعید [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • ایل بیگی، سعید [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند/ بیرجند
 • امانی، علیرضا [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران.
 • امانی شلمزاری، صادق [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.
 • امیدی، علیرضا [1] استادیار، گروه مدیریت ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه شهرکرد
 • امیدی، مهناز [1] مربی گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.
 • ایمری، بهروز [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران.
 • امیرسیف الدینی، محمد رضا [1] دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
 • امیر سیف الدینی، محمد رضا [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • امیرشقاقی، فرحناز [1] دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • امینایی، محسن [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • امینی زاده، سهیل [1] دانشگاه علوم پزشکی کرمان / مرکز تحقیقات قلب و عروق پژوهشکده علوم فیزیولوژی پایه و بالینی

ب

 • باباخانی، فریده [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • بیات، جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی/ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان/ زاهدان
 • باتون، دوئن [1] استاد دانشگاه مموریال کانادا
 • باقری، شهاب الدین [1] استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه نهاوند، ایران.
 • باقری، شهاب الدین [1] استادیار گروه علوم پایه و عمومی، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایران.
 • بالوی، آمنه [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد، سوسنگرد، ایران.
 • بان پروری، مریم [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان/ زاهدان
 • بحیرایی، سعید [1] کارشناس ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان/ رشت
 • بختیاری، علی [1] کارشناس یارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه شهیدبهشتی/ تهران
 • بدری، ندا [1] دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • براتی، امیر حسین [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • برات پور، محبوبه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری/ ساری
 • برزگرپور، حمیدرضا [1] دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بیژه، ناهید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ مشهد،
 • بقایی، بهروز [1] مربی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا، جلفا، ایران.
 • بیگی، شریف [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بیگی، معروف [1] کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهدشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران
 • بلبلی، لطفعلی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • بلبلی، لطفعلی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • بلوچی، رامین [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران
 • بلوچی، رامین [1] دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • بهپور، ناصر [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه رازی کرمانشاه/کرمانشاه
 • بهپور، ناصر [1] دانشگاه رازی کرمانشاه / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • بهپور، ناصر [1] دانشیار گروه علوم زیستی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • بهراد، اعظم [1] .دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • بهرام، محمد ابراهیم [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • بهزادنیا، بهزاد [1] کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند/ بیرجند

پ

 • پاپی صاد، مرضیه [1] کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • پارسایی فر، احمد [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • پیری، مقصود [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • پیری، مقصود [1] استاد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • پیرکی، پریوش [1] مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر
 • پرنو، عبدالحسین [1] استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
 • پرنو، عبدالحسین [1] دانشگاه رازی/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوزی ورزش
 • پناه زاده، فاطمه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • پهلوانی، مهدی [1] کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، سراب، ایران.
 • پهلوان زاده، مریم [1] گروه علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی /واحد علوم و تحقیقات رشت
 • پورحیدری، عباس [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.
 • پوررحیم قورقچی، آمنه [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • پورنعمتی، پریسا [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • پوروقار، محمد جواد [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان/ کاشان

ت

 • تأدیبی، وحید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه رازی کرمانشاه/کرمانشاه
 • تادیبی، وحید [1] دانشیار گروه علوم زیستی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • تادیبی، وحید [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • ترتیبیان، بختیار [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه علامه طباطبائی/ تهران
 • توفیقی، اصغر [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

ث

 • ثاقب جو، مرضیه [1] استادیار گروه علوم زیستی ورزش/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند
 • ثالثی، محسن [1] دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • ثالثی، محسن [1] دانشیار بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • ثقه الاسلامی، علی [1] استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

ج

 • جاودانه، نورالله [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.
 • جعفری، محمد [1] دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • جمشیدی، علی اشرف [1] دانشیار دانشکده توانبخشی، دانشگاه ایران، تهران، ایران
 • جمشیدی، علی اشرف [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • جمشیدی حسین آبادی، علی [1] دانشگاه رازی کرمانشاه / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • جمشیدی حسین آبادی، مسعود [1] دانشگاه رازی کرمانشاه / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • جهانی، ناصح [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه کردستان/ سنندج
 • جهانی گلبر، شیوا [1] دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، واحد بین الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • جهانمهر، ابوذر [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • جودت، حیدر [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

چ

ح

 • حاجی زاده، سامان [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حاجی زاده انور، سامان [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حاج غنی، مهناز [1] دانشگاه کرمان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • حاجیلو، بهروز [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • حاجیلو، بهروز [1] دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • حامدی نیا، محمدرضا [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حامدی نیا، محمد رضا [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • حبیبی، عبدالحمید [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • حجتی، زهرا [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم انسانی، واحد رشت/ دانشگاه آزاد اسلامی/، رشت
 • حجتی، زهرا [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • حدیدی، وحید [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • حیدری، معصومه [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی/ گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • حسنی، علی [1] استادیار گروه تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه صنعتی شاهرود/ شاهرود
 • حسنی، علی [1] دانشگاه شاهرود / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • حسینی، آزاده [1] دانشگاه رازی/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوزی ورزش
 • حسینی، بهاره [1] دانشگاه ارومیه/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی
 • حسینی، رستگار [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان/ رشت
 • حسینی، سید احمد [1] دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • حسینی، سید علی اصغر [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • حسینی، سیدهادی [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • حسینی، عباس [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حسینی، مهران [1] کارشناس بهداشت عمومی/ مرکز تحقیقات طب تجربی/ معاونت تحقیقات و فناوری/ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • حسین پور، لیلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،گروه فیزیولوژی ورزشی.
 • حسینی کاخک، سید علیرضا [1] دانشگاه حکیم سبزواری / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • حسینی کاخک، علی رضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • حق شناس، روح الله [1] استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • حق شناس، منا [1] کارشناس ارشد رشته فیزولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشگاه حکیم سبزواری / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ، ایران.
 • حقیقی، امیر حسین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • حقیقتیان، مونا [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی/ شرکت تحقیقاتی حکیمان شرق اصفهان/ اصفهان
 • حکیمی پور، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی/ دانشگاه تهران
 • حمیدیان، غلامرضا [1] استادیار بافت شناسی گروه علوم پایه/ دانشکده دامپزشکی/ دانشگاه تبریز/ تبریز
 • حمیدیان، غلامرضا [1] استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز/ تبریز

خ

 • خاکی، مجتبی [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • خالقی تازجی، مهدی [1] استادیار، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • خیام باشی، خلیل [1] استاد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان
 • خدادادی، داور [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 • خیری، یوسف [1] دستیار سال دوم تخصص داخلی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • خسروی، سوما [1] کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • خسروی، نیکو [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
 • خسروکیانی، زهره [1] کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • خوری، ابوالفضل [1] دانشگاه تهران / پردیس بین المللی کیش
 • خوش رفتار یزدی، ناهید [1] استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه فردوسی مشهد

د

 • داشی پور، علیرضا [1] استادیار صنایع غذایی، گروه صنایع غذایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • دانشمندی، حسن [1] دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان/ رشت
 • دانشمندی، حسن [1] دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان/ رشت
 • دانشمندی، حسن [1] دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان/ رشت
 • دانشمندی، حسن [1] دانشیار گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • دانشمندی، حسن [1] دانشگاه گیلان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دبیدی روشن، ولی الله [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • دبیدی روشن، ولی الله [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران، بابلسر
 • دبیدی روشن، ولی اله [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • دیزجی، الناز [1] کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
 • دنیائی، عادل [1] دانشگاه شاهرود / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دهباشی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ مشهد
 • دهقانی، کریم [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • دهقانیان فرد، مریم [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • دهقان چینی، محمد جواد [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا... آملی، آمل، ایران.

ذ

 • ذوالاکتاف، وحید [1] دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • ذوالاکتاف، وحید [1] دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • ذوالاکتاف، وحید [1] دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • ذوالاکتاف، وحید [1] دانشگاه اصفهان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه توانبخشی ورزشی و آسیب شناسی ورزشی
 • ذوالفقاری، فاطمه [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

ر

 • رجبی، حمید [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • رجبی، حمید [1] دانشیار دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.
 • رجبی، حمید [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • رجبی، حمید [1] عضو محترم هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی
 • رجبی، رضا [1] استاد گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رجبی، رضا [1] استاد،گروه طب ورزشی/ دانشگاه تهران
 • رجبی، فرهاد [1] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رحیمی، اکبر [1] کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • رحیمی، علی رضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • رحمانی نیا، فرهاد [1] استاد دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • رحمانی نیا، فرهاد [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان/ رشت
 • رحمانی نیا، فرهاد [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • رحمتی، سیاوش [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان
 • رحمتی، سعید [1] دکترای بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رحمتی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رحمتی، محمد رضا [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رحیمی فردین، سهیلا [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • رستمی، علیرضا [1] دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • رشید کابلی، آرشام [1] دانشگاه اصفهان / دانشکده علوم / گروه زیست جانوری
 • رضایی، راضیه [1] دانشجو دکترای فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رضایی، زینب [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت بدنی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • رضایی نسب، حامد [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • رفیعی، محمد مهدی [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران ، پردیس بین الملل کیش ، کیش ، ایران
 • رمضانی، علی رضا [1] دانشیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران.
 • رمضان پور، محمدرضا [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • رمضان خانی، اعظم [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رنجبر، کیا [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رهنما، نادر [1] استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران.
 • رئیسی، جلیل [1] استادیار رشته فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان

ز

 • زارع زاده مهریزی، علی اصغر [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
 • زارع کاریزک، سارا [1] دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • زاهدی کیا، شبنم [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان
 • زعفرانیه، علی [1] دانشگاه حکیم سبزواری / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • زمانیان، مهدی [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • زنده بودی، مهدی [1] کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند/ بیرجند
 • زهرایی، حسین [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی/ سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی/ بیرجند

س

 • سارانی مرام، یوسف [1] کارشناس ارشد علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ساریخانی، علی [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • ساقی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ مشهد
 • ساکی، فرزانه [1] استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • سالارمحمدی، سعدالله [1] دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • سیاه کوهیان، معرفت [1] استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سیاوشی، حجت اله [1] دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی/ پژوهشکده طب ورزشی/ پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی/ تهران
 • سبحانی، سبحان [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • سخنگویی، یحیی [1] استاد یار فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • سعدی، مهرداد [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • سیفی اسکی شهر، فرناز [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • سلطانی، امین رضا [1] کارشناس مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک/ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ تهران
 • سلیمانی، شیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان/ رشت
 • سمواتی‌شریف، محمدعلی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان
 • سنجری، محمد علی [1] دانشگاه علوم پزشکی ایران/ دانشکده توان بخشی
 • سوری، رحمان [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سوری، رحمان [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ش

 • شادروان، مرضیه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.
 • شاکریان، سعید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شاهرخی، مهدی [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران
 • شاهرخی، مهدی [1] کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • شبانی، محمد [1] استادیار گروه علوم ورزشی/ مرکز آموزش عالی کاشمر/ کاشمر
 • شبانی، محمد [1] دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.
 • شیبانی، نرگس [1] کارشناس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، اصفهان، ایران.
 • شب خیز، فاطمه [1] دانشگاه تهران
 • شجاع الدین، صدرالدین [1] دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی/ دانشگاه کردستان/ سنندج
 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، ایران.
 • شریعت زاده، محمد [1] استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.
 • شریفیان، شهره [1] دانشجوی دکترای تربیت بدنی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • شریفی مقدم، اکرم [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • شیروانی، حسین [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.
 • شعبانی، رامین [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • شفیعی راد، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • شکیبا، مصطفی [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شکری، بهنام [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • شکوهی، عماد [1] دانشگاه گیلان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • شمسایی، نبی [1] استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • شمسائی، نبی [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
 • شمسی ماجلان، علی [1] دانشگاه گیلان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه آسیب شناسی
 • شهامت نشتیفانی، فرهاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی/ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان/ زاهدان

ص

 • صابری، یوسف [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه. ارومیه،ایران
 • صادقی، حیدر [1] استاد تمام، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • صادقی، حیدر [1] استاد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
 • صادقی، حیدر [2] استاد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • صادقی، حیدر [1] استاد تمام بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • صادقی، حیدر [1] استاد تمام دانشکده علوم ورزشی، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • صادقی، حیدر [1] استاد گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • صادقی ده چشمه، حسین [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه شهرکرد
 • صادقی زاده، هادی [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ آموزش و پرورش شیراز/ شیراز
 • صارمی، عباس [1] دانشگاه اراک / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • صالحی کیا، عباس [1] دانشگاه سیستان وبلوچستان / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • صبوری، مصطفی [1] فیزیولوژی ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزش، تهران، ایران
 • صحافی، احترام السادات [1] دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • صفاپور، فاطمه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران.
 • صفایی پور، زهرا [1] استادیار گروه ارتوپدی فنی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • صفرزاده، علیرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • صمدی، مهدی [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

ض

 • ضیایی، ملیحه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس/ شیراز
 • ضیایی، منصوره [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی/ آموزش و پرورش شیراز/ شیراز

ط

ع

 • عباسی، صغری [1] کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه آموزشی بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • عباسی، علی [1] استادیار گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • عباسی، علی [1] استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • عباسی، علی [1] استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • عباسی دلویی، آسیه [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی واحد آیت الله آملی/ دانشگاه آزاد اسلامی/ آمل
 • عبدی، احمد [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی واحد آیت الله آملی/ دانشگاه آزاد اسلامی/ آمل
 • عبدی، هادی [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • عبدی حمزه کلایی، هدی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران،کیش، ایران
 • عجم زیبد، محبوبه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد، ایران
 • عزیزی، محمد [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه رازی کرمانشاه/ کرمانشاه
 • عسکری، رویا [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • عسکری، رویا [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • عیسی نژاد، امین [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • عظیمی دخت، سید محمد علی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
 • علی آبادی، محمد [1] کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • علی اکبری بیدختی، مهدی [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • علی خانی، حسن [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم انسانی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان/ لاهیجان
 • علی خانی، حسن [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • علی خانی، محمد [1] کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان/ رشت
 • علیزاده، مهدیه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • علمیه، علیرضا [1] عضو هیات علمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • عنبریان، مهرداد [1] استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • عنبریان، مهرداد [1] دانشیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عنبریان، مهرداد [1] استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

غ

ف

 • فیاض میلانی، رعنا [1] دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی واحد آیت الله آملی/ دانشگاه آزاد اسلامی/ آمل
 • فتحی، رزیتا [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران
 • فتحی، مهرداد [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فتحی، مهرداد [1] دانشگاه فردوسی مشهد /دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فراتی، حجت [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی/ واحد رشت/ دانشگاه آزاد اسامی/ رشت
 • فرجاد پزشک، عباس [1] دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • فرج نیا، سارا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فرزانه، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند/ بیرجند
 • فرشیدی، زهرا [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • فرهادی، حسن [1] استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
 • فرهپور، نادر [1] استاد، گروه آموزشی بیومکانیک ورزشی، دانشکده‌ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • فشی، محمد [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • فکور رشید، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/ گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان/ رشت
 • فلاحی، علی اصغر [1] استادیار بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • فلاحی، محمد جواد [1] استادیار بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشگاه مازندران/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران
 • فنایی، حامد [2] استادیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • فؤادالدینی، محسن [1] دانشیار فیزیولوژی/ مرکز تحقیقات آترواسکلـروز و عروق کرونـر/ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • فولادیان، جواد [1] استادیار گروه رشد و یادگیری حرکتی/ دانشگاه امام رضا (ع)/ مشهد

ق

 • قادری آلمانه، گلاله [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
 • قادریان، مهدی [1] کارشناس ارشد، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی/ دانشگاه اصفهان
 • قادریان، مهدی [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قاسمی، بهنام [1] استادیار توانبخشی ورزشی، گروه علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، ایران.
 • قاسمی، غلامعلی [1] دانشیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • قاسمی، غلام علی [1] استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • قاسمی، غلام علی [1] دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • قاسم نیان، آقاعلی [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، ایران
 • قدرت، لیلا [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • قراخانلو، رضا [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 • قراخانلو، رضا [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • قراری عارفی، رضا [1] دانشگاه بیرجند / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • قرائت، علی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • قرائت، محمدعلی [1] دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران.
 • قربانی، امیر حسین [1] کارشناس ارشد گروه روانشناسی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه شهید چمران اهواز/ اهواز
 • قربانیان، بهلول [1] Department of Sport Sciences Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
 • قربانیان، بهلول [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • قره داغی، نیما [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه تهران
 • قره داغی، نیما [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قلی جانی، فهیمه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
 • قمری هویدا، سیده سعادت [1] کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • قنبرزراده، محسن [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • قنبری نیاکی، عباس [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، شاخه بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.

ک

 • کاشف، مجید [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • کاظمی، معصومه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت بدنی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • کاظم زاده، یاسر [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • کاویانی نجف آبادی، رسول [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند
 • کتابچی، جعفر [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران/ مدیر بخش مشاوره سلامت و حرکات اصلاحی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کرجی بانی، منصور [1] دانشیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران ،تهران، ایران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه تهران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کردی، محمد رضا [1] دانشگاه تهران / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • کردی، محمد رضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کردی، محمد رضا [1] دانشگاه تهران
 • کردی، محمد رضا [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • کریمی، اسحق [1] دانشگاه رازی/ دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 • کریمی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران
 • کریمی، محمد [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
 • کریمی، نیلوفر [1] کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشگاه مازندران/ بابلسر
 • کشوری، مریم [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان
 • کمالی، عاطفه [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • کمالیخواه، سعید [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کوشکی، مریم [1] دانشیار بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • کوشکی جهرمی، مریم [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی/ بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه شیراز/ شیراز

گ

 • گایینی، عباسعلی [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران.
 • گائینی، عباسعلی [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه تهران
 • گائینی، عباسعلی [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گائینی، عباسعلی [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • گائینی، عباسعلی [1] استاد / دانشکده ی علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • گائینی، عباسعلی [2] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • گرگین کرجی، زینب [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
 • گلپریان، مجتبی [1] کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

ل

 • لطافت کار، امیر [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • لطافت کار، امیر [1] استاد یار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • لطافت کار، امیر [1] استادیار گروه بیومکانیک ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • لطفی، نوید [1] دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • لطفی، نوید [1] گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • لطیفی، سپیده [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی پردیس کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

م

 • مازنی، علی اصغر [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه حکیم سبزواری/ سبزوار
 • مازنی، علی اصغر [1] دکتری فیزیولوژی ورزش، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران.
 • متین همایی، حسن [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • متین همائی، حسن [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • مجتهدی، حسین [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • محیر گیگلو، عظیمه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • محمدی، علی اصغر [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر/ کاشمر
 • محمدی مقدم، احمد [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه رازی کرمانشاه/کرمانشاه،
 • محمدنیا احمدی، محسن [1] دانشگاه بیرجند عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی
 • محمودی، فاطمه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • میر، احسان [1] دانشگاه فردوسی مشهد /دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • میر، احمد [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • میرجوادی، سید رضا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
 • میردار، شادمهر [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران/ بابلسر
 • میردار، شادمهر [1] اسـتاد، گروه فیزیولـوژی ورزشـی، دانشـکده علـوم ورزشـی، دانشـگاه مازندران، بابلسر، ایـران.
 • میردار هریجانی، شادمهر [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • میردار هریجانی، شادمهر [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران/ بابلسر
 • میردار هریجانی، شادمهر [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • میرزایی، بهمن [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • میرزایی، بهمن [1] استاد فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • میرزایی، سعید [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران
 • میرزا آقاجانی، آسیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم انسانی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت/ رشت
 • میرزا آقاجانی، آسیه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • میرزایان شانجانی، ساناز [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.
 • میرزایی تکمیل، مریم [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • میرشفیعی، سیدعباس [1] استاد پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتیِ، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران.
 • میرمحمدرضایی، فرشته [1] استادیار زیست شناسی تکوینی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • مرندی، سید محمد [1] دانشگاه اصفهان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مرندی، سید محمد [1] استاد تمام رشته فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان
 • مرندی، سید محمد [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت بدنی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • مرندی، سید محمد [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • مزارعی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه شهید چمران اهواز/ اهواز
 • مسلمی پور، فرید [1] استادیار فیزیولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران.
 • مسلمی پور، وحیده [1] کارشناسی ارشد علوم ورزشی، مسئول ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان آزادشهر، آزادشهر، ایران.
 • مشتاقیان، سید جمال [1] دانشگاه اصفهان / دانشکده علوم / گروه زیست شناسی جانوری
 • معرفتی، حمید [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • معمار، رغد [1] استادیار، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • معمار، رغد [1] استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
 • معمارباشی، عباس [1] استاد دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • معمارباشی، عباس [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • معمارباشی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • معینی نجف آبادی، علی [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • مقاسم کاکی، محمد [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند/ بیرجند
 • مقرنسی، مهدی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند
 • مقرنسی، مهدی [1] دانشگاه بیرجند / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مقرنسی، مهدی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • مقرنسی، مهدی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • ممبینی، امین [1] دانشگاه اراک / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • منتظری فر، فرزانه [1] دانشیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • منظمی، امیرحسین [1] استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • منظمی، امیر عباس [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • منظمی، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • منفرد، آزیتا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • مینونژاد، هومن [1] استادیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • مینونژاد، هومن [1] استادیار، گروه طب ورزشی/ دانشگاه تهران
 • مهجور، مهدی [1] دانشجوی دکتری تربیت بدنی ویژه، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • مهدوی راد، علی [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مهرشاد، ناصر [1] استادیار گروه الکترونیک/ دانشکده فنی و مهندسی/ دانشگاه بیرجند/ بیرجند
 • مهمان دوست، رامین [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • موثقی، فرزانه [1] دکترای بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • موحدی، احمد رضا [1] دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • موحدیان عطار، احمد [1] استاد بیوشیمی بالینی/ مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشکده داروسازی وعلوم دارویی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • موسوی، سیده عصمت [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی/ بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه شیراز/ شیراز
 • موسوی، نرگس [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران/ بابلسر
 • موسوی، نرگس [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران/ بابلسر
 • موسوی گیلانی، سید رضا [1] استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • مومنی، سمیه [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

ن

 • نیازی نژاد، نسرین [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
 • ناظم، فرزاد [1] دانشگاه بوعلی سینا همدان/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • ناظم، فرزاد [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان
 • ناظمیان، سمانه [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • نجاتیان، مصطفی [1] متخصص توانبخشی قلبی و رئیس مرکز بازتوانی بیمارستان قلب تهران، تهران، ایران.
 • نخستین روحی، بابک [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • نخودچی، نادر [1] استادیار گروه علوم ورزشی/ دانشگاه بجنورد/ بجنورد/ ایران.
 • نصیری، اسماعیل [1] استادیار مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • نصرابادی، شهناز [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • نصیرزاده، علی رضا [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران
 • نظری، حسین [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران
 • نعمتی، جواد [1] استادیار بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • نعمتی، جواد [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • نعمتی، جواد [1] استادیار بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • نقیبی، سعید [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • نقدی، ناصر [1] استاد فیزیولوژی، گروه فیزولوژی و فارماکولوژی، موسسه پاستور، تهران ، ایران
 • نقی زاده، حسن [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 • نیکبخت، مسعود [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • نیکرو، حسین [1] دکترای بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • نیکزاد، محمدباقر [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • نیکو، محمدرضا [1] دانشیار گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی، همدان، ایران.
 • نمازی، آسیه [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
 • نوبهار، معصومه [1] مربی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • نوری، رضا [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی پردیس بین الملل کیش
 • نوری، محمدحسین [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.
 • نورسته، علی اصغر [1] دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان/ رشت
 • نورسته، علی اصغر [1] دانشگاه گیلان / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه آسیب شناسی
 • نورسته، علی اصغر [1] دانشیار گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • نورشاهی، مریم [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • نوروزیان، منیژه [1] دانشیار دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

و

ه

 • هادی، فرانک [1] استادیار گروه ژنتیک مولکولی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • هدایتی، مهدی [1] استادیار بیوشیمی/ پژوهشکده غدد و متابولیسم/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ تهران
 • هدایتی، مهدی [1] دانشیار، پژوهشکدة علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • هدایت پور، نصرت الله [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.
 • همت فر، احمد [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • همت فر، احمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد / گروه فیزیولوژی ورزش
 • همت فر، احمد [1] استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد. ایران
 • هوانلو، فریبرز [1] دانشیار طب ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • هوانلوو، فریبرز [1] دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • هوسپیان، آنیا [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان
 • هوسپیان، ولگا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان

ی

 • یعقوبی، حسین [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • یعقوبی، علی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند
 • یعقوبی، علی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند
 • یکتایار، مظفر [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • یوسفی، ابوالفضل [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه آزاد اسامی واحد محلات/ اراک
 • یوسفی، محمدرضا [1] استادیارگروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.
 • یوسفی، محمد رضا [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.