تاثیر 10 هفته تمرین سرعتی و استقامتی و یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی نسفاتین-1، نیمرخ لیپیدی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی مردان غیرفعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

5 استادیار صنایع غذایی، گروه صنایع غذایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: آدیپوکاین­ها در بیماری­های وابسته به چاقی نقش دارند و ممکن است نشانه­ای از افزایش خطر ابتلا به بیماری­های قلبی-عروقی باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر 10 هفته تمرین سرعتی و استقامتی و یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی نسفاتین-1، نیمرخ لیپیدی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنمردان سالم غیرفعال بود. روش تحقیق: در این مطالعه 39 نفر از دانشجویان پسر غیرفعال به صورت تصادفی ساده در سه گروه 13 نفره (تمرین سرعتی، تمرین استقامتی و کنترل) قرار گرفتند. گروه های تمرین (تمرین استقامتی با شدت 60 تا 85 و تمرین سرعتی با شدت 80 تا 100 حداکثر اکسیژن مصرفی)  یک برنامه تمرینی 10 هفته ای با تکرار  3 جلسه در هفته را اجرا کردند و پس از آن 4 هفته بی تمرینی را تجربه کردند. خون گیری پس از 12 ساعت ناشتایی در مراحل مختلف و با شرایط مشابه انجام شد و مقادیر سرمی متغیرهای وابسته توسط کیت های تحقیقاتی اندازه گیری گردید.  نتایج با استفاده از آزمون های شاپیرو-ویلک، تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی حداقل اختلاف معنی دار در سطح معنی داری 05/0>p  استخراج گردید. یافته ها: نتایج نشان داد، پس از 8 هفته تمرین  در مقایسه بین گروهی تفاوت معنی داری در متغیرهای تحقیق بین گروه های مطالعه مشاهد نشد(05/0<p). اما در گروه تمرین استقامتی درصد چربی بدن با کاهش معنی داری همراه بود (05/0>p). همچنین در گروه تمرین سرعتی مقادیر کلسترول(TC)، تری گلیسیرید(TG) کاهش معنی دار و HDL-C  افزایش معنی داری داشت (05/0>p). پس از 4 هفته دوره کوتاه مدت بی تمرینی، تغییر معنی داری در متغیرهای تحقیق مشاهده نگردید (05/0<p). نتیجه گیری: می توان بیان کرد در این مطالعه در مقایسه بین دو شیوه تمرین استقامتی و سرعتی، با توجه به تغییرات بیشتر و بهبود برخی عوامل خطرزای نیمرخ لیپیدی پس از تمرین سرعتی در مقایسه با گروه تمرین استقامتی، این شیوه تمرینی مفیدتر و موثرتر بوده است. مشخص شد با توقف تمرین و دوره کوتاه مدت بی تمرینی با افزایش برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی، سازگاری‌های مطلوب تمرین از بین رفته و افراد در معرض عوامل خطرزای قلبی- عروقی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 10 weeks of speed and endurance exercise and a period of detraining on serum nesfatin-1, lipid profiles , body fat percentage and Body mass index in non-athlete healthy men

نویسندگان [English]

 • Mansour Karajibani 1
 • Farzaneh Montazerifar 1
 • Karim Dehghani 2
 • Mehdi Mogharnesi 3
 • Seyed Reza Mousavi Gilani 4
 • Alireza Dasheipour 5
1 Associate Professor, Pregnancy Health Research Center, Department of Nutrition, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
2 Ph.D Student in Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Physical Education, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Nutrition, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Background and aim: Adipokines are involved in obesity-related illnesses and may be an indicatior of increase the risk of cardiovascular disease. The aim of this study was to evaluate the effect of 10 weeks speedy and endurance exercises training and a period of detraining on the serum levels of nesfatin-1, lipid profile, body fat percentage, and BMI in non-athlete healthy young men. Materials and Methods: 39 non-athletic male students were randomly divided into three groups of (n=13) men (speedy, endurance, and control). Experimental groups included; endurance group at 60 to 85 VO2 max and speedy group of 80 to 100 VO2 max which trained during ten-weeks training program and three sessions per week respectively. Consequently, subjects have continued four weeks of detraining. Blood samples were taken at 12-hour fasting state under similar conditions in different stage. Serum levels of dependent variables were measured by commercial kits. Data were analyzed using SPSS statistical software; including; Shapiro-Wilk test, repeated measurement ANOVA, LSD and one way ANOVA test and post Hoc test. pResults: There was no significant difference according to variable between the groups in the study (p<0.05). But in endurance training group there was a significant decrease in body fat percentage (p<0.05). The level of cholesterol (TC) and triglyceride (TG) decrease and HDL-C level were significantly increase in the speedy group (p<0.05). There was no significant changes in the variables after 4 weeks detraining period (p>0.05).  Conclusion: The results showed that due to improvement of some risk factors such as lipid profile after exercise in the speedy group was more beneficial than endurance group.It was also observed that with the stopping of training and the short period of training, there was an increase in some CVD risk factors, so that optimal adaptations to exercise were lost and individuals were exposed to risk factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Speed training
 • Endurance training
 • Detaining
 • Nesfatin-1
 • Lipid profile
Adamopoulos, S., Parissis, J., Kroupis, C., Georgiadis, M., Karatzas, D., Karavolias, G., ... & Kremastinos, D. T. (2001). Physical training reduces peripheral markers of inflammation in patients with chronic heart failure. European Heart Journal, 22(9), 791-797.
Aremi, A., fazel mosle habadi, M., & parastesh, M. (2010). The effect of 12 weeks strength training on serum chemerin, CRP,and TNFα amoung metabolic syndrome population. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 12(5), 536-543. [Persian]
Bilski, J., Teległów, A., Zahradnik-Bilska, J., Dembiński, A., & Warzecha, Z. (2009). Effects of exercise on appetite and food intake regulation. Medicina Sportiva, 13(2), 82-94.
Burgomaster, K. A., Howarth, K. R., Phillips, S. M., Rakobowchuk, M., MacDonald, M. J., McGee, S. L., & Gibala, M. J. (2008). Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval and traditional endurance training in humans. The Journal of Physiology, 586(1), 151-160.
Chtara, M., Chamari, K., Chaouachi, M., Chaouachi, A., Koubaa, D., Feki, Y., ... & Amri, M. (2005). Effects of intra-session concurrent endurance and strength training sequence on aerobic performance and capacity. British Journal of Sports Medicine, 39(8), 555-560.
Ekelund, U., Brage, S., Franks, P. W., Hennings, S., Emms, S., Wong, M. Y., & Wareham, N. J. (2005). Physical activity energy expenditure predicts changes in body composition in middle-aged healthy whites: effect modification by age. The American Journal of Clinical Nutrition, 81(5), 964-969.
Goebel, M., Stengel, A., Wang, L., Lambrecht, N. W., & Taché, Y. (2009). Nesfatin-1 immunoreactivity in rat brain and spinal cord autonomic nuclei. Neuroscience Letters, 452(3), 241-246.
Goebel-Stengel, M., & Wang, L. (2013). Central and peripheral expression and distribution of NUCB2/nesfatin-1. Current Pharmaceutical Design, 19(39), 6935-6940.
Gonzalez, R., Perry, R. L. S., Gao, X., Gaidhu, M. P., Tsushima, R. G., Ceddia, R. B., & Unniappan, S. (2011). Nutrient responsive nesfatin-1 regulates energy balance and induces glucose-stimulated insulin secretion in rats. Endocrinology, 152(10), 3628-3637.
Jackson, A. S., & Pollock, M. L. (1978). Generalized equations for predicting body density of men. British Journal of Nutrition, 40(3), 497-504.
Jafari, M., Mogharnasi, M., & Salimi Khorashad, A. (2015). Effects of endurance and resistance training on plasma Levels of chemerin and Factors Related to obesity in overweight and obese females. Armaghane Danesh Journal, 20(4), 273-286. [Persian]
Kalnina, Z., Silina, K., Bruvere, R., Gabruseva, N., Stengrevics, A., Barnikol-Watanabe, S., ... & Line, A. (2009). Molecular characterisation and expression analysis of SEREX-defined antigen NUCB2 in gastric epithelium, gastritis and gastric cancer. European Journal of Histochemistry: EJH, 53(1), 7-18.
Khedri, G., & Mogharnasi, M. (2013). Interaction effect of 8-week aerobic exercise and omega-3 fatty acid supplementation on plasma adiponectin concentration. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences,15(3), 36-41.
Mahan, L. K., Escott-Stump, S., & Raymond, J. L. (2012). Krause’s Food & the Nutrition Care Process (Krause’s Food & Nutrition Therapy). Saunders Elsevier, 165–169.
Mazurek, K., Krawczyk, K., Zmijewski, P., Norkowski, H., & Czajkowska, A. (2014). Effects of aerobic interval training versus continuous moderate exercise programme on aerobic and anaerobic capacity, somatic features and blood lipid profile in collegate females. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(4), 844-849.
Mirmiran, P., Azadbakht, L., Esmaillzadeh, A., & Azizi, F. (2004). Dietary diversity score in adolescents-a good indicator of the nutritional adequacy of diets: Tehran lipid and glucose study. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 13(1), 56-60.
Moghadam Eftekhari, S., Vahidian Rezazadeh, M., Mogharnasi, M., & Karajibani, M. (2017). The effect of 8 weeks of aerobic exercises with ergometer and nettle extract supplementation on plasma levels of nesfatin-1 and C-reactive protein in overweight and obese women. Journal of Sport Biosciences, 9(1), 123-141. [Persian]
Mogharnasi, M. (2011). The effect of intensive interval training and it's subsequence detraining period on the lipid profile parameters of rat plasma. Journal of Zabol University of Medical Sciences and Health Services, 3(3), 31-43. [Persian]
Mogharnasi, M., & Nasseh, M. (2011). Relationship between loss of exercise consequences and risk of cardiovascular diseases after detraining. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 13(2), 20-25.
Mogharnasi, M., TajiTabas, A., Tashakorizadeh, M., & Nayebifar, S. H. (2019). The Effects of Resistance and Endurance Training on Levels of Nesfatin-1, HSP70, Insulin Resistance and Body Composition in Women with Type 2 Diabetes Mellitus. Science & Sports, 34(1), e15-e23.
Mokhtari, M. F., & Daryanoosh, F. (2016). Effect of 12 weeks aerobic exercises on levels of Vaspin and Nesfatin-1 plasma in hypertensive elderly women. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 20(4), 36-42. [Persian]
Oh, S., Shimizu, H., Satoh, T., Okada, S., Adachi, S., Inoue, K., ... & Tsuchiya, T. (2006). Identification of nesfatin-1 as a satiety molecule in the hypothalamus. Nature, 443(7112), 709.
Pan, W., Hsuchou, H., & Kastin, A. J. (2007). Nesfatin-1 crosses the blood–brain barrier without saturation. Peptides, 28(11), 2223-2228.
Pedersen, L. R., Olsen, R. H., Anholm, C., Walzem, R. L., Fenger, M., Eugen-Olsen, J., ... & Prescott, E. (2016). Weight loss is superior to exercise in improving the atherogenic lipid profile in a sedentary, overweight population with stable coronary artery disease: A randomized trial. Atherosclerosis, 246, 221-228.
Ramanjaneya, M., Chen, J., Brown, J. E., Tripathi, G., Hallschmid, M., Patel, S., ... & Randeva, H. S. (2010). Identification of nesfatin-1 in human and murine adipose tissue: a novel depot-specific adipokine with increased levels in obesity. Endocrinology, 151(7), 3169-3180.
Roberts, R., & Scott, R. (2000). Fundamental principles of exercise physiology: for fitness, performance and Health. (2000). Transalation by: Gaeini, A. A., & Dabidi Roshan, V. Samt Publication, 2005.
Shimizu, H., Oh-i, S., Hashimoto, K., Nakata, M., Yamamoto, S., Yoshida, N., ... & Okada, S. (2009). Peripheral administration of nesfatin-1 reduces food intake in mice: the leptin-independent mechanism. Endocrinology, 150(2), 662-671.
Stengel, A., Goebel, M., Yakubov, I., Wang, L., Witcher, D., Coskun, T., ... & Lambrecht, N. W. (2009). Identification and characterization of nesfatin-1 immunoreactivity in endocrine cell types of the rat gastric oxyntic mucosa. Endocrinology, 150(1), 232-238.
Strasser, B., Siebert, U., & Schobersberger, W. (2010). Resistance training in the treatment of the metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis of the effect of resistance training on metabolic clustering in patients with abnormal glucose metabolism. Journal of Sports Medicine, 40(5), 397-415.
Taji Tabas, A., & Mogharnasi, M. (2016). The effect of 10 week resistance exercise training on serum levels of nesfatin-1 and insulin resistance index in woman with type 2 diabetes. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism, 14(3), 179-188. [Persian]
Tavassoli, H., Tofighi, A., Hossein panah, F., Hedaytai, M. (2014). Appetite and exercise influence of 12 weeks of circuit resistance training on the nesfatin-1 to acylated ghrelin ratio of plasma in overweight adolescents. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 15(6), 519-526.
Tofighi, A., Mehrabani, J., & Khadivi, S. M. (2014). The effect of 8 weeks aerobic exercise on Nesfatin-1 and acylated Ghrelin in young obese men. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 57(3), 562-570. [Persian]
Trujillo, M. E., & Scherer, P. E. (2006). Adipose tissue-derived factors: impact on health and disease. Endocrine Reviews, 27(7), 762-778.
Woods, S. C., Seeley, R. J., Porte, D., & Schwartz, M. W. (1998). Signals that regulate food intake and energy homeostasis. Science, 280(5368), 1378-1383.
Yasrebi, S. M. A., Zolfaghari, H., Ajabi Farshbaf, J., & Zolfaghari, M. R. (2012). The Effects of Sprint Training and Vitamins E and C Supplementation on Plasma GPX, LDL-ox and MDA. Journal of Cell & Tissue, 3(3), 221-230. [Persian]
Ziccardi, P., Nappo, F., Giugliano, G., Esposito, K., Marfella, R., Cioffi, M., ... & Giugliano, D. (2002). Reduction of inflammatory cytokine concentrations and improvement of endothelial functions in obese women after weight loss over one year. Circulation, 105(7), 804-809.