دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-149 
8. تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اندوتلین-1 و ANP زنان چاق

صفحه 89-97

سمانه ناظمیان؛ روح الله حق شناس؛ محسن ابراهیمی