تأثیر 8 هفته تمرینات سرعتی تکراری در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی شناگران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار طب ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تمرینات ورزشی در محیط‌های هایپوکسی اثرات فیزیولوژیک متفاوتی بر دستگاه های مختلف بدن می‌گذارند که می‏تواند سازگاری‌های مفیدی در بدن ورزشکاران ایجاد کند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات سرعتی تکراری در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر میزان عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) شناگران بود. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است که در آن 30 شناگر نخبه دختر شرکت داشتند. این افراد به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفری شامل دو گروه تجربی (گروه تمرینی در شرایط هایپوکسی و گروه تمرینی در شرایط  نورموکسی) و گروه کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرینی برای هر دو گروه تجربی به مدت 8 هفته مشتمل بر 2 جلسه تمرین با ارگومتر شنا و 3 جلسه تمرین در استخر به اجرا درآمد. پروتکل تمرینی با شدت و مدت زمان یکسان (9 کوشش 30 ثانیه ای با شدت 80 درصد حداکثر اجرا، همراه با 2 دقیقه استراحت بین هر کوشش) بر روی ارگومتر شنا اجرا گردید؛ با این تفاوت که تمرینات گروه تمرین در شرایط هایپوکسی با فشار سهمی اکسیژن 14 درصد معادل شرایط  فشار اکسیژن در ارتفاع 3500 متر انجام شد. گروه کنترل در این زمان فقط به اجرای 5 جلسه تمرین عادی شنای خود پرداختند. مقادیر VEGF هر سه گروه، قبل و بعد از 8 هفته به روش الایزا سنجیده شد. نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS  نسخه 16 با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس در سطح معنی داری 0/05≥p استخراج گردید. یافته ها: در هر دو گروه هایپوکسی (0/01<p) و نورموکسی (0/04<p) میانگین پس آزمون VEGF بالاتر از پیش آزمون بود؛ اما این تفاوت بین گروه ها از لحاظ آماری معنی دار نبود (0/05<p). نتیجه گیری: شرایط هایپوکسی ایجاد شده بر اثر تمرین بر افزایش VEGF موثر نبود و بنظر می رسد برای تحـریـک این عامـل رشدی، نیاز به مدت بیشتر فعالیـت در ایـن محیـط و شـدت بالاتر تمرین می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of repetitive speed training in hypoxia and normoxia Conditions on vascular endothelial growth factor in women elite swimmers

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Amirshaghaghi 1
  • Fariborz Hovanlo 2
  • Maryam Noorshahi 3
  • Mohammad Shabani 4
1 Ph.D of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sport Medicine, Faculty of Sport Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Sport Sciences, University of Bojnord, Bojnord, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Exercise training in hypoxic conditions may have different physiological effects on body systems that can be beneficial for athletes. The purpose of this study was the effects of 8 weeks of repetitive speed trainingin hypoxia and normoxia conditions on vascular endothelial growth factor (VEGF) in swimmers. Materials and Methods: This study is a semi-experimental research with pre-test and post-test which was performed on 30 women elite swimmers. The subjects were randomly divided into three groups including two experimental groups (training group in hypoxia and normoxia conditions) and control group. Training groups exercised 5 sessions per week including 2 training sessions on the stationary ergometer and 3 sessions in swimming pool for 8 weeks. Training protocols for both experimental groups was designed with the same intensity and duration (9 attempts for 30 seconds at 80% of maximum performance, with two minutes of rest) on swimming ergometer. The training of hypoxia group was performed in hypoxia condition stimulated 3500 meter altitude with %14 of Fio2. At this time, the control group only performed 5 normal swimming sessions per week. The vascular endothelial growth factor factors in all three groups were measured by ELISA before and after 8 weeks. By the SPSS software it is applied the one way ANOVA test at the significant level of p≤0.05 for extraction of results. Results: The mean post-test of VEGF was higher than pre-test in both groups of hypoxia (p<0.01) and normoxia (p<0.04) conditions, but these differences were not statistically significant between gruops (p>0.05). Conclusion: Hypoxia conditions induced by exercise protocols were not effective in increasing the VEGF, and it seems that the activating of this factor required more duration and intensity of training in this environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repetitive Speed Training
  • Hypoxia
  • Normoxia
  • Vascular endothelial growth factor
Asano, M., Kaneoka, K., Nomura, T., Asano, K., Sone, H., Tsurumaru, K., & Okuda, Y. (1998). Increase in serum vascular endothelial growth factor levels during altitude training. Acta Physiologica Scandinavica, 162(4), 455-459.
Breen, E. C., Johnson, E. C., Wagner, H., Tseng, H. M., Sung, L. A., & Wagner, P. D. (1996). Angiogenic growth
factor mRNA responses in muscle to a single bout of exercise. Journal of Applied Physiology, 81(1), 355-361.
Carrow, R. E., Brown, R. E., & Van Huss, W. D. (1967). Fiber sizes and capillary to fiber ratios in skeletal muscle
of exercised rats. The Anatomical Record, 159(1), 33-39.
Czarkowska-Paczek, B ,.Bartlomiejczyk, I., & Przybylski, J. (2006). The serum levels of growth factors: PDGF,
TGF-beta and VEGF are increased after strenuous physical exercise. Journal of Physiology and Pharmacology, 57(2), 189-97.
Friedmann, B., Frese, F., Menold, E., & Bärtsch, P. (2007). Effects of acute moderate hypoxia on anaerobic capacity in endurance-trained runners. European Journal of Applied Physiology, 101(1), 67-73.
Gavin, T. P., Spector, D. A., Wagner, H., Breen, E. C., & Wagner, P. D. (2000). Effect of captopril on skeletal muscle angiogenic growth factor responses to exercise. Journal of Applied Physiology, 88(5), 1690-1697.
Gustafsson, T., Ameln, H., Fischer, H., Sundberg, C. J., Timmons, J. A., & Jansson, E. (2005). VEGF-A splice variants and related receptor expression in human skeletal muscle following submaximal exercise. Journal of Applied Physiology, 98(6), 2137-2146.
Gustafsson, T., Knutsson, A., Puntschart, A., Kaijser, L., Nordqvist, S. A. C., Sundberg, C., & Jansson, E. (2002). Increased expression of vascular endothelial growth factor in human skeletal muscle in response to short-term  one-legged exercise training. Pflügers Archiv - European Journal of Physiology, 444(6), 752-759.
Jensen, L., Bangsbo, J., & Hellsten, Y. (2004). Effect of high intensity training on capillarization and presence of angiogenic factors in human skeletal muscle. The Journal of Physiology, 557(2), 571-582.
 Kon, M., Ohiwa, N., Honda, A., Matsubayashi, T., Ikeda, T., Akimoto, T., ... & Russell, A. P. (2014). Effects of systemic hypoxia on human muscular adaptations to resistance exercise training. Physiological Reports, 2(6), e12033.
Kraus, R. M., Stallings, H. W., Yeager, R. C., & Gavin, T. P. (2004). Circulating plasma VEGF response to exercise in sedentary and endurance-trained men. Journal of Applied Physiology, 96(4), 1445-1450.
Lundby, C., Calbet, J. A., & Robach, P. (2009). The response of human skeletal muscle tissue to hypoxia. Cellular and Molecular Life Sciences, 66(22), 3615-3623.
Mounier, R., Pialoux, V., Roels, B., Thomas, C., Millet, G., Mercier, J., ... & Clottes, E. (2009). Effect of intermittent hypoxic training on HIF gene expression in human skeletal muscle and leukocytes. European Journal of Applied Physiology, 105(4), 515.
Nemet, D., Hong, S., Mills, P. J., Ziegler, M. G., Hill, M., & Cooper, D. M. (2002). Systemic vs. local cytokine and leukocyte responses to unilateral wrist flexion exercise. Journal of Applied Physiology, 93(2), 546-554.
Nourshahi, M., Pirouz, M., Hovanloo, F., & Bigdeli, M. R. (2011). Comparison of the effect of eight weeks training in hypoxia-normbaric situation and normal situation on Angiogenesis. Sport Physiology, 3(9), 160-174. [Persian]
Pedlar, C. R., Whyte, G. P., & Godfrey, R. J. (2008). Pre-acclimation to exercise in normobaric hypoxia. European Journal of Sport Science, 8(1), 15-21.
Pirouz, M., & Nourshahi, M. (2013). The effect of eight weeks of training in hypoxia-normobaric and normal conditions on the concentration of VEGF Erythropoietin Serum, VO2max and fatigue index. Journal of Sport Bioscience Researches, 3(10), 19-31. [Persian]
Prior, B. M., Yang, H. T., & Terjung, R. L. (2004). What makes vessels grow with exercise training?. Journal of Applied Physiology, 97(3), 1119-1128.
Puype, J., Van Proeyen, K., Raymackers, J. M., Deldicque, L., & Hespel, P. (2013). Sprint interval training in hypoxia stimulates glycolytic enzyme activity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 45(11), 2166-2174.
 Ravasi, A., Yadegari, M., & Choobineh, S. (2014). The effect of two types of physical activity on serum VEGF-A
response in non-athletic men. Sport Bioscience (Harkat), 6(1), 41-56. [Persian]    
Rey, S., & Semenza, G. L. (2010). Hypoxia-inducible factor-1-dependent mechanisms of vascularization and vascular  remodelling. Cardiovascular Research, 86(2), 236-242.
Saunders, P. U., Pyne, D. B., & Gore, C. J. (2009). Endurance training at altitude. High Altitude Medicine & Biology, 10(2), 135-148.
Takagi, H., King, G. L., Robinson, G. S., Ferrara, N., & Aiello, L. P. (1996). Adenosine mediates hypoxic induction of vascular endothelial growth factor in retinal pericytes and endothelial cells. Association for Research in Vision and Ophthalmology, 37(11), 2165-76.
Van Craenenbroeck, E. M., Vrints, C. J., Haine, S. E., Vermeulen, K., Goovaerts, I., Van Tendeloo, V. F., ... & Conraads, V. M. (2008). A maximal exercise bout increases the number of circulating CD34+/KDR+ endothelial progenitor cells in healthy subjects. Relation with lipid profile. Journal of Applied Physiology, 104(4), 1006-1013.
 Wahl, P., Zinner, C., Achtzehn, S., Behringer, M., Bloch, W., & Mester, J. (2011). Effects of acid–base balance and high or low intensity exercise on VEGF and bFGF. European Journal of Applied Physiology, 111(7), 1405-1413.
Wilber, R. L. (2007). Application of altitude/hypoxic training by elite athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise, 39(9), 1610-1624.