کلیدواژه‌ها = تمرین مقاومتی
تعداد مقالات: 11
1. تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 74-84

10.22077/jpsbs.2018.1164.1346

آرزو اسکندری شهرابی؛ حمید آقا علی نژاد؛ رضا قراخانلو؛ محمد فشی


4. تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی بر هورمون های نسفاتین-1 و نوروپپتید Y در مردان چاق کم تحرک

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-111

10.22077/jpsbs.2019.233.1095

رحمان سوری؛ فاطمه محمودی؛ اعظم رمضان خانی؛ کیا رنجبر


8. افزایش توانایی آپوپتیک سلول‌های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیر فعال

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 66-76

10.22077/jpsbs.2017.454

زینت ابراهیمی؛ پریوش پیرکی؛ محمدرضا رمضان پور؛ مظفر یکتایار


9. تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های صحرایی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 42-51

10.22077/jpsbs.2016.356

آزاده حسینی؛ عبدالحسین پرنو؛ اسحق کریمی؛ بهاره حسینی


11. آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-51

10.22077/jpsbs.2013.36

احمد محمدی مقدم؛ وحید تأدیبی؛ ناصر بهپور