تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ورزش در محیط گرم منجر به تغییر واکنش­ هورمون­های استرسی و عوامل ایمنی متفاوت از محیط معمولی می­ شود. هدف از تحقیق حاضر  بررسی تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ ­های هورمونی و ایمنی در محیط گرم بود. روش تحقیق: تعداد 8 آزمودنی پسر با میانگین سنی 2±27 سال در فرآیند تحقیق شرکت کردند. برنامه تمرین ابتدا در محیط طبیعی (20oC) و یک هفته بعد در محیط گرم (35oC ) اجرا شد. یک ساعت پیش، بلافاصله و یک ساعت پس از فعالیت مقاومتی با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه که اجرای 3 نوبت با 10 تکرار را شامل می گردید؛ نمونه ­های خونی گرفته شد. در هر دو محیط، دمای بدن از ناحیه زیر بغل اندازه گیری شد. مقادیر اینترلوکین-15 (IL-15)، پروتئین شوکی گرمایی 70 (HSP70)، تستوسترون و کورتیزول سرم به روش الایزا اندازه گیری شدند. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی برای استخراج نتایج استفاده شد و سطح معنی ­داری 0/05≥p منظور گردید. یافته­ ها: افزایش معنی داری در مقادیر کورتیزول (004/0p=)، تستوسترون (0/02=p)،HSP70  (p=0/001) و IL-15 (p=0/03) پس از فعالیت مقاومتی در محیط گرم نسبت به محیط معمولی؛ بدست آمد. نتیجه گیری: با این فرض این که محیط گرم با افزایش کورتیزول موجب سرکوبی IL-15 می­ گردد و کاهش این سایتوکاین، احتمالا هایپرتروفی عضلانی را محدود می­کند؛ می توان گفت فعالیت مقاومتی حاد در محیط گرم اثرات مثبت فعالیت به منظور هایپرتروفی را کاهش می­ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a bout of resistance exercise in warm wether on Immune and hormonal responses

نویسندگان [English]

  • Arezoo Eskandari Shahrabi 1
  • Hamid Agha Alinejad 2
  • Reza Gharakhanlo 3
  • Mohammad Fashi 4
1 PhD of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Departmen of Exercise Physiology, Faculty of Humanities, Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran.
3 Full Professor, Departmen of Exercise Physiology, Faculty of Humanities, Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Departmen of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Exercise in warm wether can lead to a change in stress hormones and immune factors as compare to normal conditions. The present study aimed to investigate the effects of a bout of resistance exercise in a warm wether on Immune and hormonal responses. Materials and Methods: Eight male students with an average of 27±2 years participated in this study. The exercise program was performed for two conditions, at the first week it done in a normal temperature (20° C) and then it performed in a warm temperature (35°C) in the following week. Blood samples were taken one hour before, immediately after and one hour after of resistance exercise. In both environments, body temperature was measured from the axillary area. The serum concentration of Interleukin-15 (IL-15), heat shock protein (HS70), testosterone and cortisol were measured by ELISA method. The ANOVA test for repeated measures were performed after ensuring the normal distribution by the Shapiro - Wilk test for reslts extraction. Results:  Resistance training in warm wether significantly increased the cortisol (p=0.01), hsp70 (p=0.03), IL-15 (p=0.03), and testosterone (p=0.02) values. Conclusion: Assuming that cortisol elevation due to warm condition induce IL-15 suppression and IL-15 dropping limit muscle hypertrophy; it can be suggested that a bout of resistance exercise in a warm wether colud attenuate exercise –induced hypertrophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warm wether
  • resistance training
  • Interleukin-15
  • Heat shock protein 70
  • cortisol
  • Testosterone