تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و مکمل یاری دارچین بر سطوح پلاسمایی لپتین و آدیپونکتین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.2082.1465

چکیده

زمینه و هدف: چاقی با بسیاری از مشکلات سلامتی از جمله دیابت، فشارخون، بیماری‌های شریان کرونری و استئوآرتریت مرتبط است. هدف این تحقیق بررسی اثر مکمل‌سازی تمرین مقاومتی با دارچین بر سطح لپتین و آدیپونکیتن در زنان دارای اضافه وزن بود. روش تحقیق: چهل زن دارای اضافه وزن در چهار گروه 10 نفری شامل گروه تمرین مقاومتی+مصرف دارچین، گروه تمرین مقاومتی، گروه مکمل دارچین و گروه کنترل قرار گرفتند. سپس گروه‌های تجربی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته به اجرای تمرین مقاومتی با شدت 60 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه پرداختند. آزمودنی‌ها در گروه تمرین و مکمل در سه وعده اصلی غذایی روزانه، مقدار 7 میلی‌گرم پودر دارچین (به صورت کپسول) به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن خود دریافت کردند. نمونه خونی قبل از اجرای پروتکل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین به منظور اندازه گیری میزان لپتین و آدیپونکتین پلاسمای گرفته شد. به منظور استخراج نتایج از آزمون t زوجی و آزمون کوواریانس در سطح معنی داری 0/05p≤ استفاده گردید. یافته ها: در گروه های تمرین مقاومتی+ مصرف دارچین (به ترتیب با 0/001>p و 0/01>p)، تمرین مقاومتی (0/01>p) و مکمل دارچین (به ترتیب با 0/01>p و 0/02>p) به طـور معنـی‌داری میزان لپتین کاهش و میزان آدیپونکتین افزایش یافت. هر چند، بین تاثیرتمرین مقاومتی و مکمل دارچین بر لپتین (0/07>p) و آدیپونکتین (0/24>p) تفاوت معنی دار مشاهده نگردید؛ اما تمرین مقاومتی + مصرف دارچین در مقایسه با تمرین مقاومتی و مصرف مکمل دارچین به تنهایی، موجب کاهش بیشتر لپتین (0/01>p) و افزایش بیشتر آدیپونکتین (0/01>p) گردید. نتیجه گیری: تمرینات منظم مقاومتی همزمان با مصرف مکمل دارچین، به واسطه بهبود مقادیر لپتین و آدیپونکتین خطر بالقوه ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی را کاهش می‌دهد و می‌توان از آن به عنوان درمان غیردارویی مؤثر به منظور پیشگیری از این بیماری‌ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 weeks of resistance training and supplementation of cinnamon on plasma levels of leptin and adiponectin in overweight women

نویسندگان [English]

  • Shokofeh Maleki 1
  • Naser Behpoor 2
  • Vahid Tadibi 2
1 MSc in Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Obesity is associated with many health problems, including diabetes, hypertension, coronary artery disease, and osteoarthritis. The purpose of this study was to investigate the effect of cinnamon supplementation with resistance training on plasma levels of leptin, adiponectin in overweight women. Materials and Methods: Forty overweight women were divided into 4 groups (n=10) including resistance training +cinnamon supplementation, resistance training, cinnamon supplementation and control groups. Experimental group performed resistance exercises for 8 weeks, 3 sessions per week up to 60-80 percent of one repetition maximum. The subjects in the resistance training +cinnamon supplementation and cinnamon supplementation groups, received 7 mg of cinnamon powder per kg of body weight three times a day. Blood samples as serum leptin and adiponectin levels were taken before and also 48 hours after the last exercise session of the protocol. For statistical analysis, the paired t-test and covariance test were used to examine the difference between groups at the significant level of p≤0.05. Results: The result indicated significant decreases in leptin levels and increases of the adiponectin level in resistance training groups + cinnamon intake (p<0.001 and p<0.01 respectively), resistance training group (p<0.01) and cinnamon supplement (p<0.01 and p<0.02 respectively). Moreover, there was no significant differences between the effect of cinnamon supplementation on leptin (p<0.07) and adiponectin (p<0.24); but resistance training + cinnamon supplementation showed higher decreasing in leptin (p<0.01) and more increasing in adiponectin levels (p<0.01) compared to resistance training and cinnamon supplementation alone. Conclusion: Regular resistance training along with supplementation of cinnamon can reduces the risk of cardiovascular disease by improving the levels of leptin and adiponectin and it can be used as an effective non-pharmacological treatment to prevent these diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance training
  • Cinnamon supplement
  • Adipocytokines
  • Body fat