عدم پذیرش مقالات حوزه بیومکانیک و طب ورزشی

عطف به نامه /3/18/77238 مورخ 1396/04/17 جناب آقای دکتر شریفی، مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مبنی بر اینکه این نشریه تنها تا شماره 10 مجاز به چاپ مقالات حوزه بیومکانیک و طب ورزشی است؛ بنابراین در این بازه زمانی تنها فرصت چاپ مقالات پذیرش شده در این حوزه وجود دارد. لذا این نشریه از پذیرش مقالات خارج از حوزه فیزیولوژی ورزش معذور می باشد.