به اطلاع محققین گرامی می رساند که بنا به پیشنهاد کمیسیون نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) احتمال دارد در آینده این نشریه فقط مقاله های حوزه فیزیولوژی ورزشی را به چاپ برساند. از این رو به منظور جلوگیری از تضییع حق نویسندگان، پیشنهاد می شود محققین مقاله های خود را در حوزه بیومکانیک ورزشی و طب ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی) را به سایر مجلات علمی کشور ارسال نمایند.