دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-123 
5. تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری

صفحه 67-83

حامد ارغوانی؛ غلام علی قاسمی؛ وحید ذوالاکتاف؛ ناصر مهرشاد