تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان

2 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان

3 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان

4 استادیار گروه الکترونیک/ دانشکده فنی و مهندسی/ دانشگاه بیرجند/ بیرجند

چکیده

زمینه و هدف: نظر به اینکه بسیاری از متخصصین حوزه تربیت بدنی عقیده به اهمیت دقت وسایل اندازه گیری در نتایج مقالات ورزشی بخصوص در اندازه گیری قوس های ستون فقرات دارند، هدف از این پژوهش ساخت دستگاه قوس سنج اولتراسوند و تعیین روایی و پایایی آن در اندازه گیری زاویه قوس کمری می باشد. روش تحقیق: پس از ساخت دستگاه، زاویه قوس کمری 31 آزمودنی توسط سه آزمونگر در سه نوبت با فاصله حداقل 2 ساعت با دستگاه ساخته شده برای تعیین پایایی آن، اندازه گیری شد. زاویه قوس کمری 15 آزمودنی با روش های رادیوگرافی و پیشنهادی برای روایی سنجی دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمودنی ها از افراد در دسترس و داوطلب شهر بیرجند انتخاب شدند. برای تعیین میزان پایایی روش پیشنهادی از آزمون آلفای کرونباخ و برای تعیین میزان روایی دستگاه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که دقت سنجی فیزیکی دستگاه ساخته شده در جابجایی عمق 0/99±1/43 میلی متر، جابجایی ارتفاع 0/84±1/09  میلی متر، و اندازه گیری زاویه کمان 0/93±1/16 درجه، در حد بالایی می باشد. پایایی آزمونگر اول، دوم و سوم به ترتیب 0/97، 0/98 و 0/98 ؛ و پایایی بین نوبت های آزمونگران )عینیت( به ترتیب 0/96، 0/97 و 0/95 به دست آمد ( p<0/05). میزان همبستگی روش پیشنهادی با روش مرجع r=0/95 و معنادار به دست آمد (p≤0/05).  نتیجه گیری: روایی و پایایی بالای روش پیشنهادی می تواند به دلیل دخالت حداقلی آزمونگر در مراحل اندازه گیری و استفاده از روش های مهندسی و کامپیوتری با دقت بالا باشد؛ در نتیجه می توان از آن برای اندازه گیری زاویه قوس کمری در کنار سایر روش های غیر تهاجمی به عنوان یک روش پایا و قابل اعتماد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of reliability and validity of ultrasonic wave arc detector device in measurement of lumbar lordosis angle

نویسندگان [English]

  • Hamed Arghavani 1
  • Gholamali Ghasemi 2
  • Vahid Zolaktaf 3
  • Naser Mehrshad 4
چکیده [English]

Background and Aim: As many experts believe that the importance of accuracy of measuring devices in the physical education results, especially in the measurement of the arc of the spine, the aim of the present study is to determine reliability and validity of ultrasonic wave arc detector device in measurement of lumbar lordosis angle compared with the golden standard X-Ray method. Materials and Methods: After making the device, lumbar lordosis angle of 31 participants were measured by three examiners three times in at least two hours intervals with the device for determining of its reliability lumbar lordosis angle of15 participants were measured through radiographic and proposed techniques in order to measure the device validity. The participants were selected from available individuals, and volunteers' people of Birjand city. Results: Reliability of the first, second and third examiners were 0.97, 0.98 and 0.98 respectively and reliability between examiners periods were 0.96, 0.97 and 0.95 respectively, the significant correlation (p≤0.05) between the proposed method and the reference one was r=0.95. Conclusion: the high reliability and validity of the proposed method can be due to the least interference of examiner in measurement process and use of high-precision engineering and computational methods. So this method can be used for measurement of lumbar lordosis angle along with other non-invasive methods can be used as stable and reliable method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasound
  • Flexible Ruler
  • Spinal Mouse
  • X-Ray
  • Lumbar lordosis
1. Akbari, A., Ghiyasi, F., Habibinia, A., Khosravi Zarandi, H., et al., 2009. Comparison between two methods of clinical and radiographic measuring the angle of lumbar lordosis. Journal of Ilam University of Medical Sciences, vol. 16, no. 2, pp. 87.
2. Alizadeh, M., Gharakhanlou, R., Daneshmandi, H., 2009. Corrective Exercise and Treatment, Tehran, Jahad Publications.
3. Elyasi, Z., 2009. Scoliosis and measurement methods for spine conditions. vol. 2, pp. 9-16.
4. Heart, D.L., Rose, S.J., 1986. Reliability of a noninvasive method for measuring the lumbar curve. Journal of Sports Physical Therapy, vol. 8, no. 4, pp. 180-184.
5. Heuer, F., Schmidt, H., Klezl, Z., Claes, L., et al., 2007. Stepwise reduction of functional spinal structures increase range of motion and change lordosis angle. Biomechanical Journal, vol. 40, pp. 271-280.
6. Khalkhali, R., Parnianpur , F., Karimi, H., Mobini, S., et al., 2006. The validity and reliability of measurement of thoracic kyphosis using flexible ruler in postural hyperkiphotit patient. World Applied Science Journal, vol. 7, No. 6, pp. 60.
7. Letafatkar, K.H., Bakhsheshi, M., Ghorbani, S., 2010. Corrective exercise and treatment methods, Tehran, Jahad Publications, 1th Publication.
8. Rajabi, R., Latifi, S., 2009. Kyphosis and lordosis norm variables for Iranian society in different ages, Research project in Sport Science Research Center, Tehran, Iran.
9. Rajabi, R., Samadi, H., 2009. Laboratory Guide Corrective Exercise. Tehran University Publications, 1th Publication, Tehran.
10. Hwang, S.H., Kim,Y.E., Kim. Y.H., 2009. Measurement of lumbar lordosis using fluoroscopic image and reflective markers. journal of Medical Science, vol. 12, no. 23, pp. 216–219.
11. Youdas, J.W., Hollman, J., Krause, D., 2006. The effects of gender, age, and body mass index on standing lumbar curvature in persons without current low back pain. Physical Therapy Practical, vol.22, no.5, pp. 229-237.
12. Yousefi, M., Mehrshad, N., Ilbiegi, S., Piri, H., et al., 2011. Is reflective marker image processing a precise method to diagnose lumbar lordosis and thoracis kyphosis? World Journal of Sport Sciences, vol. 4, no. 4, pp. 416-422.
13. Zsidai, A., Kocsis, L., 2001. Ultrasound- based spinal column examination systems. Physical Education and Sport, vol. 1, no. 8, pp. 1-12.