تخمین شدت تمرین هوازی دختران سالم جوان از طریق آزمون شمارش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی/ گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان

2 دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان

چکیده

زمینه و هدف:آزمون شمارش یک آزمون ساده مبتنی برعملکرد تهویه ای است که برای برآورد آستانه بی هوازی از آن استفاده می شود. دراین تحقیق، نسخه فارسی آزمون شمارش طراحی و مشخصات روان سنجی آن برای برآورد آستانه بی هوازی دختران جوان سالم بررسی شد. روش تحقیق:  سه گروه19  نفری دانشجوی دختر سالم به صورت لایه ای هدفدار  (با توان هوازی کم، متوسط، و زیاد) انتخاب شدند. آن ها پس از امضای رضایت نامه آگاهانه، به فاصله تقریبی یک هفته در دو نوبت آزمون وامانده ساز فزآینده هوازی روی تردمیل شرکت کردند. در نوبت اول آزمون شمارش و در نوبت دوم آزمون تحلیل گازی اجرا شدند. برآوردهای تهویه ای آزمون شمارش بر اساس نتایج تحلیل گازی ارزشیابی شد. توسط نرم افزار SPSS ، تحلیل های آماری از طریق تحلیل واریانس یک طرفه به اجرا در آمد. یافته ها: سه گروه از حیث VO2max تفاوت معنادار داشتند (P≤0/01 و 32/42≤(54و2)f). با این وجود، در آستانه بی هوازی میانگین ±انحراف معیار، ضربان، مقیاس بورگ، و شمارش در سه گروه معادل و به ترتیب برابر 10±177 ضربان، 2±15 درجه، و1±5  شماره بود. در مرحله بی هوازی نیز مقادیر فوق همچنان در سه گروه معادل و به ترتیب به 7±193 ضربان، 1±18 درجه، و1±3 شماره رسید. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عملکرد آزمون شمارش در تعیین آستانه بی هوازی و منطقه بی هوازی مشابه با آزمون ضربان و بهتر از مقیاس بورگ است. رابطه ی آزمون شمارش با فشار کار یک رابطه ی خطی معکوس بود. برای دختران سالم جوان، 5 شمارش نشان از فعالیت در آستانه بی هوازی و 3 شمارش نشان از فعالیت در منطقه بی هوازی داشت. یافته های این مطالعه استفاده از آزمون شمارش برای تعیین آستانه بی هوازی را تایید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of aerobic exercise intensity in healthy young females by the counting talk test

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Heidari 1
  • Vahid Zolaktaf 2
چکیده [English]

Background and objective: Counting talk test (CTT) is a simple test based on ventilation function which is used to estimate the anaerobic threshold. In this study, it is established the persian version of CTT and evaluated its psychometrics features for determination of anaerobic threshold in healthy young females. Materials and Methods: Three groups of healthy female students (with low, mid, and high aerobic capacity, n=19) were selected by stratified purposeful sampling. Giving informed consent, they took part in 2 sessions of exhausting graded exercise test (EGXT) which were apart by 1 week. CTT and gas analysis were administered respectively in first and second sessions of EGXT. Ventilatory estimations of CTT were evaluated by results of EGXT. Using SPSS software, data were analyzed using by one-way ANOVA. Results: VO2max of 3 groups were significantly different (F(2, 54)≥32.44 and P≤0.01). Nevertheless, in anaerobic threshold, mean (±SD) of heart rate (HR), Borg scale, and CTT were approximately the same and respectively equaled 177(±10) beat/min, 15(±2) degree and 5(±1) numbers. In anaerobic phase, they were remained the same and respectively equaled 193(±7) beat/min, 18(±1) degree, and 3(±1) numbers. Conclusion: The results showed that CTT can be considered as good as heart rate test and sometimes can be better than Borg scale in determining anaerobic threshold and anaerobic zone. There was a negative linear correlation between CTT and intensity of training. For healthy young females, a counting of 5 indicates working in anaerobic threshold and a counting of 3 means working in anaerobic zone. The use of CTT for determination of anaerobic threshold was confirmed by our findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise Intensity
  • Anaerobic Threshold
  • The Counting Talk Test
1. Ainsworth, B.E., Richardson, M.T., Jacobs, D.R., and Leon, A.S., 1992. Prediction of cardiorespiratory fitness using physical activity questionnaire data. Medicine, Exercise, Nutrition, and Health, vol.1, no. 2, pp. 75-82.
2. Beaver, W.L., Wasserman, K., and Whipp, B.J., 1986. A new method for detecting anaerobic threshold by gas exchange. Journal of Applied Physiology, vol. 60, no. 6, pp. 2020-2027.
3. Borg, G., 1998. Borg's perceived exertion and pain scales. Champaign (IL): Human Kinetics.
4. Borg, G.A., Hassman, P., Langerstrom, M., 1987. Perceived exertion related to heart rate and blood lactate during arm and leg exercise. European Journal of Applied Physiology, vol. 56, no. 6, pp. 679-685.
5. Brawner, C.A.,Keteyian, S.J., Czaplicki, T.E., 1995. A method of guiding exercise intensity: the talk test. Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 27, no. 5, p. S241.
6. Dehart Beverly, M., Foster, C., Porcari, J.P., Fater, D.C.W., et al., 2000. Relationship between the talk test and ventilatory threshold. Clinical Exercise Physiology, vol. 2 , pp. 34-38.
7. Dubar, C.C., Goris, C., Michielli, D.W., Kalinski, M.I., 1994. Accuracy and reproducibility of an exercise prescription based on ratings of perceived exertion for treadmill and cycle ergometer exercise. Perceptual and Motor Skills, vol. 78, no. 3, pp. 1335-1344.
8. Foster, C., and J.P. Porcari., 2001. The risks of exercise training. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, vol. 21, no .6, pp. 347-352.
9. Jeans, E.A., Foster, C., Porcari, J.P., Gibson, M., et al.,2011. Translation of exercise testing to exercise prescription using the talk test. Journal of Strength and Conditioning Research, vol. 25, no. 3, pp. 590-596.
10. Loose, B.D., Christiansen, A.M., Smolczyk ,J.E., Roberts, K.L., et al., 2012. Consistency of the counting talk test for exercise prescription. Journal of Strength and Conditioning Research, vol. 26, no. 6, pp. 1701–1707.
11. McArdle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L., 2007. Exercise physiology. (6th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams and Wilkins.
12. Norman, J.F., Hopkins, E., Carpo, E., 2008. Validity of the counting talk test in comparison with standard methods of estimating exercise intensity in young healthy adults. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, vol. 28, no. 3, pp. 199-202.
13. Norman, J.F., Kraci, J., Parker, D., Richter, A.A., 2002. Comparison of the counting talk test and heart rate reserve methods for estimating exercise intensity in healthy young adults. Journal of Exercise Physiology, vol. 5, no.1 , pp. 15-22.
14. Persinger, R., Foster, C., Gibson, M., Fater, D.C.W., et al., 2004. Consistency of the talk test for exercise prescription. Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 36, no. 9, pp. 1632-1632.
15. Pollock, M., Pollock, M.L., Gaesser, G.A., Butcher, J.D., et al., 1998. ACSM position stand: The recommended quantity and quality of exercise for maintaining cardiorespiratory and muscular fitness and flexibility in healthy adults. Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 30, no. 6, pp. 975-991.
16. Rodriguez, M., Jose, A.V. , Gerardo, G.L., Foster, C., 2012. Relationship between the talk test and ventilatory thresholds in well trained cyclists. Journal of Strength and Conditioning Research, vol. 30, pp. 24-29.
17. Shafer, N.N., Foster, C., Porcari, J.P., Fater, D.C.W., 2000. Comparison of the talk test and ventilatory threshold. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, vol. 20, no. 5, p. 289.
18. Thompson, W.R., Gordon, N.F., Pescatello, L.S., 2010. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription (8th ed.). Baltimore: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, p. 5.
19. Voelker, S.A., Foster, C., Skemp, K.M., Brice, G., et al., 2002. Relationship between the talk test and ventilatory threshold in cardiac patients. Clinical Exercise Physiology, vol. 4, no. 2, pp. 120-123.
20. White, J.R., 1977. EKG changes using carotid artery for heart rate monitoring. Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 9, no. 2, pp. 88-94.