دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392 
7. بررسی شاخص های معماری عضلانی در نقاط مختلف عضلات بازویی بازیکنان تنیس روی میز

صفحه 83-90

علی رضا نصیرزاده؛ سعید ایل بیگی؛ علی رضا احسان بخش؛ مرضیه ثاقب جو