نویسنده = شهاب الدین باقری
تعداد مقالات: 2
1. انحناهای ستون فقرات در صفحه سهمی، شانه گرد و تیلت لگن در دختران کاراته‌کا و غیرورزشکار

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-86

10.22077/jpsbs.2018.757

شهاب الدین باقری؛ فرزانه ساکی؛ نفیسه آقامحمدی؛ منصوره طاهری نیا


2. نسبت فعالیت ماهیچه‌نگاری پهن داخلی مایل به پهن خارجی حین آشفتگی وضعیتی در ورزشکاران با و بدون سندرم درد کشککی- رانی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-72

10.22077/jpsbs.2017.622

شهاب الدین باقری؛ صدرالدین شجاع الدین؛ علی اشرف جمشیدی؛ امیر لطافت کار؛ محمدرضا نیکو