نسبت فعالیت ماهیچه‌نگاری پهن داخلی مایل به پهن خارجی حین آشفتگی وضعیتی در ورزشکاران با و بدون سندرم درد کشککی- رانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه و عمومی، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایران.

2 دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه بیومکانیک ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی، همدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:اعتقاد بر این است که اختلال عملکرد عضلات چهارسر یکی از علت‌های سندرم درد کشککی- رانی است و عدم تعادل عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر مقایسه نسبت فعالیت ماهیچه‌نگاری عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی حین آشفتگی وضعیتی در ورزشکاران مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی و سالم بود. روش تحقیق: 12 ورزشکار در رشته‌های بسکتبال، هندبال، فوتسال و دومیدانی، مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی (سن 3/70± 23/27 سال، قد 7/00± 179 سانتی متر، وزن 12 ±73/86 کیلوگرم) و 12 ورزشکار سالم (سن 3/17± 23/45 سال، قد 4/00± 1/77 سانتی متر، وزن 8/53± 68/84 کیلوگرم) در یک تحقیق نیمه تجربی شرکت داشتند. درد با استفاده از مقیاس سنجش عددی درد ارزیابی شد. فعالیت ماهیچه‌نگاری عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی حین آشفتگی وضعیتی با استفاده از یک سیستم 16-کاناله جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل در سطح معنی‌داری 0/05 استفاده شد. یافته‌ها: میانگین نسبت فعالیت ماهیچه‌نگاری پهن داخلی مایل به پهن خارجی در گروه ورزشکاران مبتلا کمتر از گروه کنترل بود. بین میانگین فعالیت ماهیچه‌نگاری دو گروه در جهت قدامی (0/56=p) و در جهت خلفی (0/52=p) تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: بین نسبت فعالیت ماهیچه‌نگاری عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی در ورزشکاران مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی در طول آشفتگی وضعیتی در مقایسه با ورزشکاران سالم، تفاوتی وجود نداشت و این احتمال وجود دارد که درد طولانی مدت سبب سازگار شدن واکنش‌های تعادلی عضلانی در ورزشکاران مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی شده باشد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر به درمان‌گران در درک بهتر شناسایی تغییرات در استراتژی‌های کنترل حرکتی و نیز در طراحی یک برنامه توانبخشی برای ورزشکاران مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vastus medialis oblique: vastus lateralis EMG activity ratio during postural perturbations in athletes with and without patellofemoral pain syndrome

نویسندگان [English]

  • Shahabeddin Bagheri 1
  • Sadreddin Shojaedin 2
  • Ali Ashraf Jamshidi 3
  • Amir Letafatkar 4
  • Mohammad Reza Nikoo 5
1 Assistant Professor Basic Sciences Department, University Collage Of Omran & Tosee, Hamadan, Iran.
2 Associate professor School of Sport biomechanics and rehabilitation technique, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor Rehabilitation Faculty, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor School of Sport biomechanics and rehabilitation technique, Kharazmi University, Tehran, Iran.
5 Associate professor School of Rehabilitation Sciences, Hamadan University of Medical Science, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

 Background and Aim: It is believed that dysfunction of the quadriceps muscle can be considered as one of the cause of patellofemoral pain syndrome with great emphasis placed on vastus medialis oblique and vastus lateralis muscles imbalance. The purpose of this study was to compare the EMG activity ratio of vastus medialis oblique: vastus lateralis muscles in athletes with and without patellofemoral pain syndrome. Materials and Methods: 12 athletes with Patellofemoral pain syndrome (age 23.23±3.70 year, height 179±7.00 cm, and weight 73.86±12.00 kg) and 12 healthy male athletes (age 23.45±3.17 year, height 177±4.00 cm, and weight 68.84±8.53 kg) Participated in a quasi-experimental study. Numerical Pain Rating scale was used to assess the pain. EMG activity of vastus medialis oblique and vastus lateralis muscles during dynamic postural perturbation were collected using a 16- channel EMG System. To data was analysed  by Independent-t test at the significance level was set as P≤0.05. Results: The mean vastus medialis oblique: vastus lateralis EMG activity ratio in athletes with patellofemoral pain syndrome were less than control group. No significant difference was observed in the vastus medialis oblique: vastus lateralis EMG activity ratio between two groups during forward perturbation (p=0.568) and backward perturbation (p=0.521). Conclusion: Our findings suggest that vastus medialis oblique: vastus lateralis ratio was not differe between athletes with and without patellofemoral pain syndrome in postural dynamic perturbation and it is likely that long-term pain cause’s muscular balance reactions adaptation in athletes with patellofemoral pain syndrome. The results of this study would be useful for therapists to identify changes in motor control strategies and in a rehabilitation program design for athletes with patellofemoral pain syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patello-Femoral Pain Syndrome
  • Postural Perturbations
  • Electromyographic Response
  • Athletes
Baldon, R. D. M., Serrão, F. V., Scattone Silva, R., & Piva, S. R. (2014). Effects of functional stabilization training on
pain, function, and lower extremity biomechanics in women with patellofemoral pain: a randomized clinical trial. The
Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 44(4), 240-A8.
Cowan, S. M., Bennell, K. I. M. L., Crossley, K. A. Y. M., Hodges, P. W., & Mcconnell, J. (2002). Physical therapy alters
recruitment of the vasti in patellofemoral pain syndrome. Physical Therapy, 34(12), 1879–1885.
Cresswell, A. G., Oddsson, L., & Thorstensson, A. (1994). The influence of sudden perturbations on trunk muscle activity and intra-abdominal pressure while standing. Experimental Brain Research, 98, 336–341.
De Luca, C. J. (1997). The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics, 13, 135–163.
Dye, S. F. (1997). The pathophysiology of patellofemoral pain. In Presented at 48th Annual National Athletic Trainers Association Meeting. Salt Lake City, US.
Farahpour, N., Ghasemi, S., Allard, P., Saba, M. S., & Sadegh, M. (2014). Electromyographic responses of erector spinae and lower limb’s muscles to dynamic postural perturbations in patients with adolescent idiopathic scoliosis. Journal of
Electromyography and Kinesiology, 24(5), 645–651.
Ferber, R., Bolgla, L., Earl-Boehm, J. E., Emery, C., & Hamstra-Wright, K. (2015). Strengthening of the hip and core versus knee muscles for the treatment of patellofemoral pain: a multicenter randomized controlled trial. Journal of Athletic Training, 50(4), 366–377.
Harrison, E. M. D. (2001). Patellofemoral pain syndrome: the ongoing challenges in etiology, diagnosis, and management. Critical Reviews in Physical and Rehabilitation Medicine, 13(2), 253–68.
Horak, F. B., & Nashner, L. M. (1986). Central programming of postural movements: adaptation to altered support surface configurations. Journal of Neurophysiology, 55(6), 1369–1381.
Hyunhee, K., & Song, C. H. (2012). Comparison of the VMO/VL EMG Ratio and Onset Timing of VMO Relative to VL in
Subjects with and without Patellofemoral Pain Syndrome. Journal of Physical Therapy Science, 24(12), 1315–1317.
Kendall, F., McCreary, E., Provance, P., Rodgers, M., & Romani, W. (2005). Muscles testing and function, with posture
and pain, 433–36.
McConnell, J. (1996). Management of patellofemoral problems. Manual Therapy, 1(2), 60–66.
Miller, J. P., Sedory, D., & Croce, R. V. (1997). Leg rotation and vastus medialis oblique/vastus lateralis electromyogram
activity ratio during closed chain kinetic exercises prescribed for patellofemoral pain. Journal of Athletic
Training, 32(3), 216–220.
Myer, G. D., Ford, K. R., Foss, K. D. B., Ceasar, A., Rauh, M. J., Facsm, M. P. H., … & Hewett, T. E. (2011). The Incidence
and Potential Pathomechanics of Patellofemoral Pain in Female Athletes. Clinical Biomechanics (Bristol, Avon), 25(7),
700–707.
Nakagawa Helissa, T., Maciel Dias, C., & Serrao, Abio V. (2015). Trunk biomechanics and its association with hip and
knee kinematics in patients with and without patellofemoral pain. Manual Therapy, 20, 189–193.
Ng, E. C. T., Chui, M. P. Y., Siu, A. Y. K., Yam, V. W. N., & Ng, G. Y. F. (2011). Ankle positioning and knee perturbation
affect temporal recruitment of the vasti muscles in people with patellofemoral pain. Physiotherapy, 97(1), 65–70.
Ng, G. Y. F., Zhang, A. Q., & Li, C. K. (2008). Biofeedback exercise improved the EMG activity ratio of the medial and
lateral vasti muscles in subjects with patellofemoral pain syndrome. Journal of Electromyography and Kinesiology, 18,
128–133.
Park, S., Horak, F. B., & Kuo, A. D. (2004). Postural feedback responses scale with biomechanical constraints in human
standing. Experimental Brain Research, 154(4), 417–427.
Rezazadeh, F., Minoonejad, H., Aalie, S., & Valizadeh, A. (2013). The Effect of Patellofemoral Pain Syndrome in Athletes on Electromyographic Activity Ratio of Patellar Stability Muscles during Maximum Voluntary Isometric Contraction.
Sport Medicine, 4(2), 49–62. [Persian]
Salarie Sker, F., Anbarian, M., Yazdani, A. H., Hesari, P., & Babaei-Ghazani, A. (2017). Patellar bracing affects sEMG
activity of leg and thigh muscles during stance phase in patellofemoral pain syndrome. Gait & Posture, 29(58), 7–12.
Salehi, R., Ebrahimi, E., & Shaterzadeh, M. (2006). Comparison of vastus medialis oblique/vastus lateralis electrical activity ratio in active and reactive movement patterns between patients with patellofemoral pain and normal subjects. Jundishapur Scientific Medical Journal, 4(4), 201–210 [ persian].
Santos, E. P., Bessa, S. N. F., Lins, C. A. A., Marinho, A. M. F., Silva, K. M. P., & Brasileiro, J. S. (2008). Electromyographic
activity of vastus medialis obliquus and vastus lateralis muscles during functional activities in subjects with patellofemoral pain syndrome. Revista Brasileira de Fisioterapia, 12(4), 304–310.
Santos, G. M., Say, K. G., Pulzato, F., & Oliveira, A. S. De. (2007). Integrated electromyographic ratio of the vastus medialis oblique and vastus lateralis longus muscles in gait in subjects with and without patellofemoral pain syndrome. Revista Brasileirade Medicina Do Esporte, 13(17), 14–17.
Santos, GM., Say, KG., Pulzatto, F., Libardoni, TD., Sinhorim, LM., & Martins, TB. P. V. (2017). Vastus Lateralis Oblique
Activity During Gait Of Subjects With Patellofemoral Pain. Revista Brasileira de Medicina Do Esporte, 23(2), 88–92.
Shirazi, Z. R., Moghaddam, M. B., & Motealleh, A. (2014). Comparative evaluation of core muscle recruitment pattern in
response to sudden external perturbations in patients with patellofemoral pain syndrome and healthy subjects. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 95(7), 1383–1389.
Sikorski, JM., Peters, J. W. T. (1979). The Importance of femoral rotation in chondromalacia patella as shown by
serial radiography. Bone Joint Journal, 61(4), 435–42.
Stensdotter, A. K., Grip, H., Hodges, P. W., & Hager-Ross, C. (2008). Quadriceps activity and movement reactions in
response to unpredictable sagittal support-surface translations in women with patellofemoral pain. Journal of
Electromyography and Kinesiology, 18, 298–307.
Willson, J. D., Kernozek, T. W., Arndt, R. L., Reznichek, D. A., & Scott Straker, J. (2011). Gluteal muscle activation during
running in females with and without patellofemoral pain syndrome. Clinical Biomechanics, 26(7), 735–740.
Wolf, P., Andree, E., Andreas, G. K., Raymond, B., Rembitzki, I. V., Gerd-Peter, B., & Christian, L. (2014). Patellofemoral
pain syndrome. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, 22, 2267–2274.
Yazdi, N. K., & Starischka, S. (2013). Comparison Of Electrical Activity Of Patella Stabilizer Muscles Between Athletes
With And Without Patellofemoral Pain Syndrome. In 1st Annual International Interdisciplinary Conference, 679–686.