کلیدواژه‌ها = ایزوآنزیم کراتین کیناز MB
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرتمرین هوازی حاد با دو شدت متفاوت بر تغییرات شاخص‌های آسیب میوکارد در مردان میانسال غیرورزشکار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-149

10.22077/jpsbs.2019.851.1283

عظیمه محیر گیگلو؛ بابک نخستین روحی؛ لطفعلی بلبلی