نویسنده = منصوره طاهری نیا
تعداد مقالات: 1
1. انحناهای ستون فقرات در صفحه سهمی، شانه گرد و تیلت لگن در دختران کاراته‌کا و غیرورزشکار

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-86

10.22077/jpsbs.2018.757

شهاب الدین باقری؛ فرزانه ساکی؛ نفیسه آقامحمدی؛ منصوره طاهری نیا