تأثیر حمل کوله‌پشتی با بارهای مختلف بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

4 استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: کوله‌پشتی یکی از ابزارهای شایع و محبوب در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان محسوب می­ شود. بدین سبب هدف از این مطالعه، تعیین اثر حمل کوله‌پشتی با بارهای مختلف، بر پارامترهای کینماتیکی را ه رفتن دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی بود. روش تحقیق: 15 دانش‌آموز با میانگین سنی 0/61± 9/6 سال به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. هریک از آزمودنی‌ها کوله‌پشتی‌هایی با بارهای 0، 10، 15 و 20 درصد وزن بدن در حال راه رفتن بر روی نوارگردان با سرعت 1/1 متر بر ثانیه به مدت 20 دقیقه حمل کردند. راه رفتن آزمودنی‌ها توسط دوربین دیجیتالی ثبت شد. تجزیه ‌و تحلیل سینماتوگرافی فیلم‌های گرفته ‌شده با نرم‌افزار دارت فیش انجام گرفت. داده‌ها با ANOVA با اندازه‌گیری مکرر تجزیه ‌و تحلیل شدند (0/05>p). یافته‌ها: نتایج نشان داد افزایش بار کوله‌پشتی موجب افزایش معنی‌داری در زاویه خم شدن زانو برای شرایط 15 درصد (0/02=p) و 20 درصد (0/03=p)، افزایش معنی داری در باز شدن مچ پا برای شرایط 15 درصد (0/03=p) و 20 درصد (0/04=p) و افزایش معنی داری در فاصله یک طول قدم برای شرایط 20 درصد (0/02=p) می‌شود. همچنین افزایش بار باعث کاهش معنی‌داری در زاویه خم شدن مچ پا برای شرایط 10 درصد (0/01=p)، 15 درصد (0/02=p) و 20 درصد (0/03=p) و کاهش معنی دار تواتر قدم در شرایط 20 درصد (0/03=p) می‌شود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به نظر می‌رسد که حمل کوله پشتی معادل 10 تا 15 درصد وزن بدن برای دانش آموزان مقطع ابتدایی مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of backpack carriage with different loads on kinematics variables during walking in elementary school students in Hamedan city

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Saadat Ghamari Hoveyda 1
  • Farideh Babakhani 2
  • behrouz hajilou 3
  • Mehrdad Anbarian 4
1 M.A in Sport injury and Corrective Exercises, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Ph.D in Sport Biomechanics, Faculty of Sport Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.
4 Professor of Sport Biomechanics, Faculty of Sport Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of this study was to determine the effects of carrying backpack with different loads on the kinematic parameters during walking in elementary school students. Materials and Methods: Fifteen elementary school students with average age of 9.6±0.61 years were selected through convenient sampling method. Each Subject walked on the treadmill at a speed of 1.1 meters per second for 20 minutes while carrying backpacks under different conditions including 0, 10, 15 and %20 of their body weight. The gait was captured using a digital camera. Kinematic analysis was performed with Dartfish software. Data were analyzed by ANOVA with repeated measures (P<0.05). Results: Results showed that there was a significant increase in the knee flection in conditions 15% (P=0.02) and 20% (P=0.03), significant increase in ankle dorsiflexion for conditions 15% (P=0.03) and 20 % (P=0.04), and significant increase in step length for condition 20% (P=0.02) with increasing backpack load. Ankle plantar flexion angle for conditions 10% (P=0.01), 15% (P=0.02) and 20% (P=0.03) and step frequency decreased significantly in condition 20% (P=0.03) with increasing backpack load. Conclusion: Based on the results of this study, it seems that carrying backpack with weighted 10 to 15 percent of body weight is appropriate for elementary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Backpack
  • Kinematic parameters
  • Student

Babakhani, F .(2011). The effect of backpack load on the posture of children and its relationship to trunk muscle activity during walking on a treadmill. International Symposium Science Based Prevention, Berlin, Germany 30 june- 1 july, 2011.
Bauer, D. H., & Freivalds, A. (2009). Backpack load limit recommendation for middle school students based on
physiological and psychophysical measurements. Journal Work, 32(3), 339-350.
Chow, D., & Kwod, M. (2006). The effect of load carriage on the gait of girls adolescent idiopathic scoliosis and normal controls. Engineering & Physics, 39(5), 703-707.
Daneshmandi, H., & Hoseini, H. (2009). National norm of backpack weight in Iranian students. Research in Sport Sciences, 8(4), 13-34.
Demura, T., & Demura, S. (2010). Relationship among Gait Parameters while Walking with Varying Loads. Journal of Physiological Anthropology,, 29(1), 29-34.
Ghamari Hovayda, S., Babakhani, F., Anbariyan, M., & Hajiloo, B. (2016). Effect of carrying backpack with different loads on electromyography activity of selected lower limb muscles during walking in elementary school students. Razi Journal of Medical Sciences, 23, 148. [Persian]
Hang, Y., & Bruggeman, G. (2010). Changes in gait patterns in 10 - years old boys with increasing loads when
walking on treadmill. Gait & Posture, 18(6), 990-996.
Hazel, M. & Clarkson, M. (2010). Musculoskeletal assessment joint motion and muscle testing (masculoskeletal Assessment). North American: lippincott Williams & Wilkins.
Hong, Y., Li, J. x., & Fong, d. (2008). Effect of prolonged walking with backpack loads on trunk muscle activity and fatigue in children. Journal of Electromyography and Kinsiology, 18(6), 990-996.
Hoseini, H. (2011). The effect of backpacks with load condition on EMG activity of rectos abdominous and erectero spinal muscles in primery school. Journal Olympic Magazine, 3, 56-59. [Persian]
Hoseini, S. H., Dastmanesh, S., & Daneshmandi, H. (2009). Investigating electromayography changes on trunk muscles of students while carrying scholar bags. Journal of Harakat, 5(21). [Persian]
Lucas-Cuevas, A. G., Perez-Soriano, P., & Bush, M. (2013). Effects of Different Backpack Loads in Acceleration
Transmission during Recreational Distance Walking. Journal of Human Kinetics, 24(2), 81-89.
Namazizade, M., Ebrahim, K. h., Sarreshteh, M., & Salehi, H. (2002). Cinematic effects of carrying backpack on walking and adolescents posture. Jornal of Harakat, 5, 23. [Persian]
Nielson, D. (2003). Effectiveness of a school based backpackpack health promotion program: Backpack intelligence. Work, 21(2), 113-123.
Ramprasad, M., Alias, J., & Rghuveer, A. (2010). Effect of backpack weight on postural angles in preadolescent children, Indian pediatrics, 47(7), 575-580.
Shamsoddini, A. R., Hollisaz, M. T., & Hafezi, R. (2010). Backpack weight and musculoskeletal symptoms in school students. Iranian Journal Public Health, 39(4), 120-125.
Singh, T., & Koh, M. (2009). Effects of backpack load position on spatiotemporal parameters and trunk forward lean. Gait & Posture, 29(1), 49-53.
Whittfield, j., Legg, S., & Hedderly, D. (2005). schoolbag weight and musculoskeletal symptoms in new zealand secondary schools. Applied Ergonomics, 36(2), 193-198.
Whittfield, J., Legg, S., & Hedderley, D. (2001). The weight and use of school bags in new zealand secondary
schools. Journal of Ergonomics, 44(9), 819-824.