بررسی آسیب های اندام فوقانی در بازیکنان هندبال و والیبال باشگاهی ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی های بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: عمده فعالیت بازیکنان هندبال و والیبال با اندام فوقانی صورت می­گیرد، از این رو احتمال وقوع آسیب در این اندام زیاد است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی آسیب ­های اندام فوقانی در بازیکنان هندبال و والیبال باشگاهی ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی­ های بدنی بود. روش تحقیق:  45 هندبالیست مرد (میانگین سنی 3/62±24/71 سال، قد 5/67±186/58 سانتی­ متر و وزن 9/81±86/66 کیلوگرم) و 35 والیبالیست مرد (میانگین سنی 4/57±25/71 سال، قد 5/92±193/59 سانتی­ متر و وزن 6/93±88/02 کیلوگرم)، به طور غیرتصادفی در این مطالعه شرکت کردند. برای مشخص کردن آسیب ­ها، پرسش­نامه محقق­ ساخته با ضریب اعتبار 0/84 توسط آزمودنی­ ها تکمیل گردید. مجموعه‌ای از شاخص‌های تن‌سنجی به لحاظ کمی اندازه­ گیری و ارزیابی شدند. ارزیابی قد ایستاده و گستره دست­ ها با متر نواری، فاصله دو زائده آخرومی، طول بازو و طول ساعد با آنتروپومتر و زاویه حمل با زاویه سنج یونیورسال صورت گرفت. پس از تعیین طبیعی بودن توزیع داده­ ها از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین رابطه بین متغیرها استفاده شد و سطح معنی­ داری 0/05>p منظور گردید. یافته­ ها: نتایج تحقیق نشان دادند که در این ورزشکاران، بین آسیب پارگی تاندون یا لیگامنت در اندام فوقانی و عرض شانه (0/007=p) همبستگی منفی و معنی­ داری وجود دارد. از طرف دیگر، بین آسیب شکستگی در اندام فوقانی و وزن (0/02=p)، قد (0/01=p)، گستره دست­ ها (0/01=p)، عرض شانه (0/01=p)، طول بازوی دست برتر (0/01=p)، طول بازوی دست غیربرتر (0/01=p) و طول ساعد دست غیربرتر (0/04=p) همبستگی مثبت و معنی­ داری مشاهده شد. نتیجه­ گیری: برخی از ویژگی­ های بدنی با میزان شیوع آسیب­ های اندام فوقانی در رشته­ های والیبال و هندبال رابطه داشته و می­ توانند به عنوان یک عامل خطر محسوب شوند. بر این اساس توجه به برنامه­ های آماده­ سازی اختصاصی ورزشکاران در الگوهای حرکتی، عضلات و مفاصل درگیر از کاربردی­ ترین راهبردهای پیشگیرانه است که می­ تواند به کاهش آسیب­ های ورزشی و افزایش دوره قهرمانی ورزشکاران نخبه کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of upper extremity injuries in Iranian clubs handball and volleyball players and its relationship with some physical features

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aliabadi 1
  • Hassan Daneshmandi 2
  • AliAsghar Norasteh 2
1 Master of Physical Education, Department of Corrective Exercises and Pathology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Corrective Exercises and Pathology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The main activities in handball and volleyball players occurs with upper limb, so the prevalence of injury in upper extremity  is high than other organs. The purpose of this study was to identify the upper extremity injuries in handball and volleyball players in Iranian clubs and its relationship with some physical features. Materials and Methods: 80 subjects as handball (n=45, age 24.71±3.62 yr, height 186.58±5.67 cm and weight 86.66±9.81 kg) and volleyball players (n=35, age 25.71±4.57 yr, height 193.59±5.92 cm and weight 88.02±6.93 kg) were non-randomly participated in this study.A researcher-made questionnaire with 0.84 reliability was provided to determine the type of injuries.. anthropometrical parameters such as: height and Arm span, biacromial breadth (shoulder width), shoulder-elbow length, elbow-wrist length and carrying angle were measured by suitable divices. . After determining the normal distributionBy Kolmogorov-Smirnov test, Spearman correlation coefficient was used to determine the relationship between variables and Significant level was set as pResults: The results showed a significant negative correlation between sprain injuries in upper extremity and the biacromial breadth  in athletes (p=0.007), moreover,  a significant positive correlation was found between upper extremity fractures, and weight (p=0.02), height (p=0.01), Arm Span (p=0.01), shoulder width (p=0.01), the top arm's length (p=0.01), the arm's length in non-dominant hand (p=0.01) and the forearm in non-dominant hand (p=0.04). Conclusion: Some anthropometric parameters can be related with prevalence of upper extremity injuries in volleyball and handball players, so it can be considered as a one is important risk factor. Accordingly, giving consideration to athletes' preparation exercises on motor patterns, muscles and involved joints is among the most functional preventive strategies that can be useful to reduce sport injuries and promote championship life of elite athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • upper extremity injuries
  • handball
  • volleyball
  • Physical Features
Afyouni, G., Rahnama, N., & Mahdavi Nejad, R. (2014). Effect of some slected intrinsic and extrinsic risk factors on
the incidence of anterior cruciate ligament injuries in professional soccer players. Journal Research Rehabilitation
science, 10(1), 77-87.
Andersson, S. H., Bahr, R., Clarsen, B., & Myklebust, G. (2016). Preventing overuse shoulder injuries among
throwing athletes: a cluster-randomised controlled trial in 660 elite handball players. British Journal of Sports
Medicine, 51(14), 1073-1080.
Daneshmandi, H., Shahrokhi, H., & Khori, A. ( 2010). Relationship between carrying angle, range of motion and
elbow injuries in weightlifting. In Proceedings of the 7th international information congress, Tehran, march 2-4, 2010.
[Persian]
EbrahimiAtri, A., Malandish, A., & Ramezani, M. (2011). The comparison of sport injuries in different parts of the
body of elite male volleyball players. Iranian Journal of Health and Physical Activity, 2(2), 37-42.
Fatahi, A., Sadeghi, H., & Kohandel, M. (2011). Relationship type and the prevalence of injuries with some
anthropometric characteristics and post-game elite men's volleyball players of Iran. Journal of Sport Sciences, 3(8),
135-151.
Gaeini, A. A., Mahmodi, Y., Moradian, K., & Fallahi, A. (2009). The Relationship Between Anthropometric, Physiological and Body Composition Characteristics of Male Elite Taekwondo Athletes with Their Success. Journal of Sport Biosciences. 1(4), 5-20. [Persian]
Grisogono, V. (1996). Sport injuries. Translated by: Dahi, k, 1st ed. Tehran: ghoghnos publication. [Persian]
Hume, P. (2001). Minimizing injuries in gymnastics activities. (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from the sweat pit website: http://www.sweatpit.com/forum/ubbthreads.php?ubb=gymnastics.
Jackson, D. W., Jarrett, H., Bailey, D., Kausek, J., Swanson, J., & Powell, J. W. (1978). Injury prediction in the young
athlete: a preliminary report. The American Journal of Sports Medicine, 6(1), 6-14.
Jafari Hajin, A. (2001). Prevalence and causes of sports injuries among the country's elite gymnast girl. Msc Thesis, Physical Education Department, Faculty of Physical Education & Sport Sciences. Allameh Tabataba'i University. [Persian]
Kazemi, M. (2012). Relationships between injury and success in elite Taekwondo athletes. The Journal of sports
science, 30(3), 277-283.
Kibler, W., Chandler, T. J., Uhl, T., & Maddux, R. E. (1989). A musculoskeletal approach to the preparticipation
physical examination. The American Journal of Sports Medicine, 17(4), 525-531.
Knobloch, K., Rossner, D., Gossling, T., Richter, M., & Krettek, C. (2004). Volleyball Sport School Injuries. Sportverletz
Sportschaden, 18(4), 185-189.
Langevoort, G., Myklebust, G., Dvorak, J., & Junge, A. (2007). Handball injuries during major international
tournaments. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 17(4), 400-407.
Lysens, R., Steverlynck, A., VandenAuweele, Y., Lefevre, J., Renson, L., Claessens, A., & Ostyn, M. (1984). The
predictability of sports injuries. Clinical Journal of Sports Medicine, 1(1), 6-10.
Mohseni Bandpei, M. A., Keshavarz, R., Minoonejad, H., Ebrahimi Varkiani, M., Samadi, H., & Latifi, S. (2012).
Shoulder pain and functional disability in Iranian premier league volleyball players. Journal of Mazandaran University
Medicine Sciences, 22(90), 95-103. [Persian]
Naghibi, M. (1994). Relationship between anthropometric measures of lower limb with motor functions running and jumping 11-year-old male student. Msc Thesis, Physical Education Department, Faculty of Physical Education & Sport Sciences. Tehran University. [Persian]
Oluwasegun, O., Adekunle, A. S., & Teslim, O. A. (2014). Relationship between Selected Anthropometric Variables,
Cardiovascular Risk Factors and Endurance Walk in Non-Insulin Dependent Diabetic Participants. American Journal
of Health Research, 2(4), 61-66.
Orchard, J. W. (2001). Intrinsic and Extrinsic Risk Factors for Muscle Strains in Australian Football Neither the
author nor the related institution has received any financial benefit from research in this study. The American Journal
of Sports Medicine, 29(3), 300-306.
Ostenberg, A., & Roos, H. (2000). Injury risk factors in female European football, A prospective study of 123 players
during one season. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 10(5), 279-85.
Rajabi, R., & Samadi, H. (2008). Laboratory manual of corrective exercise. Tehran: University of Tehran Publication.
[Persian]
Sadeghi, H., Rafei, M., & Hovanloo, F. (2008). The Relationship shoulder range of motion and anthropometric
characteristics of the infraspinatus muscle syndrome in elite volleyball players. Journal of Olympic, 15(1), 7-14.
[Persian]
Shojaeddin, S. S., Alizadeh, M. H., & Moradi, M. (2008). The investigation of relationship between prevalence of sport
injuries and some injury causing among athlete male students in payame noor university. Research on Sport Science,
6(19), 71-83. [Persian]
Shojaeddin, S. S., Sadeghi, H., & Bayat tork, M. (2009). The relationship between trunk muscle strength and
anthropometric characteristics with the Lumbar pain in athletes with lordosis. Journal of Movement Science & Sports,
6(12), 23-33. [Persian]
Steele, V. A., & White, J. (1986). Injury prediction in female gymnasts. British Journal of Sports Medicine, 20(1), 31-33.
Tamaki, J., Iki, M., Kadowaki, E., Sato, Y., Kagamimori, S., Kagawa, Y., & Yoneshima, H. (2009). Arm span increases
predictive value of models for prevalent vertebral deformities. The Japanese Population-based Osteoporosis (JPOS)
Study, Maturitas, 64(4), 241-245.
Tondnevis, F. (2005). Kinesiology. Tehran: Teacher Training University publication. [Persian]
Tyler, T. F., McHugh, M. P., Mirabella, M. R., Mullaney, M. J., Nicholas, S. J. (2006). Risk factors for noncontact ankle
sprains in high school football players : the role of previous ankle sprains and body mass index. The American
Journal of Sports Medicine, 34(3), 471-475.
Wright, K. J., & Crée, C. D. (1998). The influence of somatotype, strength and flexibility on injury occurrence among
female competitive Olympic style gymnasts—a pilot study. Journal of Physical Therapy Science, 10(2), 87-92.
Zampagni, M. L., Casino, D., Martelli, S., Visani, A., & Marcacci, M. (2008). A protocol for clinical evaluation of the
carrying angle of the elbow by anatomic landmarks. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 17(1), 106-112.