تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مقاومتی دایره ای بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در مطالعه حاضر تأثیر دو شیوه‌ تمرینی استقامتی تناوبی شدید و مقاومتی دایره‌ای بر عملکرد ریوی و ترکیب بدن در دختران دارای اضافه وزن بررسی شد. روش تحقیق: از بین دختران داوطلب واجد شرایط 45 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی دایره‌ای، تناوبی شدید و کنترل جای گرفتند. گروه‌های تمرینی 8 هفته، هفته‌ای 3 جلسه به تمرین پرداختند. تمرین مقاومتی در 7 ایستگاه، 2 نوبت، 15-8 تکرار و شدت 85-65 درصد یک تکرار بیشینه و تمرین تناوبی به صورت دویدن‌های 2 دقیقه‌ای با شدت 95-85 درصد ضربان قلب بیشینه، 11-8 تکرار و استراحت فعال  (40-30 درصد ضربان قلب بیشینه) اجرا گردید. قبل و بعد از دوره‌ تمرینی،‌ شاخص‌های تنفسی، ترکیب بدن، قدرت و استقامت عضلانی و حداکثر اکسیژن مصرفی اندازه‌گیری شدند. نتایج با آزمون‌های تحلیل واریانس یک‌سویه، تعقیبی LSD و t وابسته استخراج گردید و سطح معنی‌داری 0/05>p در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بین تأثیر دو نوع تمرین بر بازدم با فشار در اولین ثانیه (FEV1) ، ظرفیت حیاتی با فشار (FVC)، نسبت بازدم با فشار در ثانیه اول بر ظرفیت حیاتی با فشار (FEV1/FVC) و جریان بازدمی 75- 25 درصد (FEF 25- 75%)، وزن، شاخص توده‌ بدن و محیط کمر به لگن؛ تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/05<p)؛ اما FVC در گروهتمرین مقاومتی نسبت به حالت پایه بهبود یافت (0/03=p). توده‌ بدون چربی تنها در گروه مقاومتی افزایش معنی‌داری داشت (0/03=p)، اما درصد چربی در دو گروه‌ تمرین مقاومتی و تناوبی (به ترتیب با 0/008=p و 0/01=p) کاهش معنی‌داری پیدا کرد. نتیجه‌گیری: انجام یک دوره تمرینات تناوبی شدید یا مقاومتی دایره‌ای تأثیر معنی‌داری بر اغلب شاخص‌های تنفسی پویا نداشتند؛ اما به نظر می‌رسد تمرین مقاومتی به بهبود بیشتری در FVC و ترکیب بدنی شرکت‌کنندگان منجر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of high intensity interval training and circuit resistance training on respiratory function and body composition in overweight females

نویسندگان [English]

  • Azam Behrad 1
  • Roya Askari 2
  • Mohammad Reza Hamedinia 3
1 MS.c in Exercise Physiology, Faculty of Exercise Science, University of Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Exercise Science, University of Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran
3 Full Professor, Faculty of Exercise Science, University of Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: In the present study two types of endurance training as, high intensity interval training and
circuit resistance training on pulmonary function and body composition were studied among some overweight
females. Materials and Methods: In this research forty-five qualified females volunteered and were randomly divided
into three groups including circuit resistance, high-intensity interval and control groups. Subjects in the training group
were trained for 8 weeks with 3 time intervals. The resistance group practiced 2 circles, each consisting of 7 stations;
each station included 2 sets of 8-15 repetitions, with an intensity of 65-85% 1RM. In the interval group subjects performed training at intensity of 85-95% of maximum heart rate with 8-11 repetitions including 2 minutes running and 2 minutes active resting time between intervals (30-40% HRmax). Before and after the end of the training sessions,spirometry, body composition, muscular strength and endurance and VO2max were taken. Data were analyzed byone-way ANOVA, LSD post hoc and dependent t-test. Results: The results showed no significant difference between study groups concerning forced expiratory volume (FEV1), force vital capacity (FVC), FEV1/FVC, forced expiratory flow 25-75% (FEF25-75%), body weight, body mass index and wait to hip ratio (p< 0.05). Lean body mass significantly increased in the resistance group (p< 0.04) and only resistance training group showed a significant development in FVC compared to baseline values (p< 0.03). Resistance and interval training groups showed a significant decrease in percent body fat (p< 0.008 and poverweight females. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • overweight
  • Body composition
  • Pulmonary function
  • high-intensity interval training
  • Circuit Resistance Training
Altose, M.D. (1998). Pulmonary mechanics. In: Fishman. Pulmonary Diseases and Disorders. 3th edition. McGraw-Hill.
New York.
Astorino, A., Schubert, M., & Palumbo, E. . (2013). Effect of two doses of interval training maximal fat oxidation in
sedentary women. Journal of the American College of Sports Medicine, 10(45), 1878-1886.
Attarzadeh, S.R., Eshtevani Hojjati, Z., Soltani, H., & Hosseine Kakhk, S.A. (2011). Changes in pulmonary function
and peak oxygen consumption in response to interval aerobic training in sedentary girls, Journal of Sabzevar
University of Medical Sciences of Health Care.19(1), 43- 49. [Persian]
Ayatollahy, S. M.T., & Ghoreshizade, Z. (2010). Prevalence of obesity and overweight among adults in Iran. Journal
of Obesity Review, 5(11), 335-337.
Aydin, G., & Koca, I. ( 2013). Swimming training and pulmonary variables in women. Journal of Human Sport & Exercise, 9(1) S475- 480.
Azad, A., Gharakhanlou, R., Niknam, AR., & Ghanbari, A. (2011). Effects of aerobic exercise on lung function in
overweight and obese students. Journal of Respiratory disease, Thoracic Surgery, Intensive Care and Tuberculosis, 3
(10), 24-31.
Azizi, F., Azadbakht, M.F., & Mirmiran, P. (2005). Study of overweight,obesity and abdominal fatness prevalence in
13 region of Tehran during 1378-81 years, Study of Iran lipid and glucose. Research in Medicine, 2(29), 123-129.
[Persian]
Baechle,T.R., & Earle R.W. (2001). Essentials of strength Training and conditioning. 4th Edition. Human Kinetics.
Basami, M., Ahmadizad, S., Sajjadi, M., & Hoseinpanah, F. (2010). The effect of 12 weeks of resistance training
with medium intensity on lipid and carbohydrate oxidation during a submaximal activity. Research in Sport
Science, 8(29), 13-28. [Persian]
Brzycki., M. (1998). A practical approach to strength training. 3th Edition. McGraw-Hill.
Dunham, C. A. (2010).The effects of high intensity interval training on pulmonary function. Journal of Kinesiology
College of Arts and Sciences, 8(112), 3061-3068.
Ebrahim, K.H., Basami, M., Kolahdoz, S., & Karimnia, V. (2011). The effect of circuit resistance training on lipid and
carbohydrate metabolism in overweight male. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 3(14), 257-266.
[Persian]
Fatima S.S., Rehman R., Saifullah., & Khan Y. (2013). Physical activity and its effect onforced expiratory volume.
Journal of Pakistan Medical Association, 63(3), 310-312.
Fox, E.L., Mathews, & D.K. (1981). The Physiological basis of physical education andathletics. 3th Edition. Saunders College Publishing.
Hashemi, S. M., Ghorbani, R., & Kaveie, B. (2010). The determination of sample size in paired studying. Scientific
Journal of Semnan Medicine Science University, 1(8), 55-62. [Persian]
Heydari, M., Freund, J., & Boutcher, S.H. (2012). The effects of high intensity intermitten exercise on body
composition of overweight young males. Journal of Obesity, Article ID 480467, 8 pages. 

Heyward, V.H. (1998). Advanced fitness assessment exercise prescription Champaign. 3th edition, IL New Mexico. Human
Kinetics.
Hulke, S. M., & Phatak M.S. (2011). Effect of endurance training on lung function: a longitudinal study. International
Journal Biologial and Medical Research, 2(1), 443-6.
Kalpana, B., Jhanashwara, P.S., Shanka, B.K., Bhiman, B.M., Shiva, K.J., & Preeth,i G.P. (2011). Lung function changes
young obese woman-a harbinger for graver outcomes. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical
Technology, 2(4), 104-109.
Kanaley, J.A., Weatherup-Dentes, M.M., Alvarado, C.R., & Whitehead, G. (2001). Substrate oxidation during acute exercise and with exercise training in lean and obese women. European Journal of Applied Physiology, 1-2 (85), 68-73.
Khosravi, M., Tayebi, S.M.,Ghorban-nezhad, N.( 2013). Effects of eight week of circuitresistance training on pulmonary
function of inactive women. Annals of Applied Sport Science, 2(1), 11-18.
Kosinski M. A.(2003). Pulmonary-respiratory therapy secrets, 2nd Edition. Chest, 124(4), 1625-26.
Kraemer, W.J., Hakkinen, K., Fry, A., Koziris, P., Ratamess, N., & Knuttgen, H. (2003). Physiological changes with periodized resistance training in women tennis players. Medicine & Science in Sports & Exercise, 1(35), 157-168.
Matsuzaka, A., Takahashi, Y., Yamazo, M., Kumakura, N., Ikeda, A., Wilk, B., & Or, O.B. (2004). Validity of the multistage
20-M shuttle run test for Japanese children, adolescents and adults, Pediatric Exercise Science, 2(16), 113-125.
Mli A., Chan D., Wong E., Yin J., Nelson E. A. S., & Fok T.F (2003). The effect of obesity on pulmanory function. Archives
of Disease in Childhood, 88(4), 361-363.
Mirzaei, B., Mohebbi, H., & Sangdovinei, M. (2010). Comparisone of one set and three sets resistance training on
strength and endurance and muscle volume in untrained men. Mazandaran Sport Physiology Bulletin, 6(11), 79-93.
[Persian]
Ormsbee, M.J., Thyfault, J.P., Johnson, E.A., Kraus, R.M., Choi, M.D., & Hickner, R.C. (2007). Fat metabolism and acute
resistance exercise in trained men. Journal of Applied Physiology, 5(102), 1767-1772.
Pereira, M.I.R., & Chagas, M.P.S. (2003). Muscular strength and endurance tests: reliability and prediction of one repetition maximum – Review and new evidences. Revista Brasileira de Medicinado Esporte, 5(9), 336-346.
Perry, C.G.R., Heiyenhauser, G.J.F., Bonen, A., & Spriet, L.L. (2008). High intensity aerobic interval training increases
fat and carbohydrate metabolic capacities in human skeletal muscle. Journal of Applied Physiology, 33(6), 1112-23
Pour-Abdi, K.h., Shakerian, S., Pour-Abdi, Z., & Janbozorgi, M. (2013). Effects of short term interval training courses
on fitness and weight loss of untrained girls. Annals of Applied Sport Science, 1(2), 1-9.
Ryun Kown, H., Ah Han, K., & Wan min, K. (2010). The effects of resistance training on muscle and body fat mass and
muscle strength in type 2 diabetic women. Journal Korean Diabetes, 2(32), 101-110.
Salome, C.M., King, G.G., & Berend, N. (2010). Physiology of obesity and effects on lung function. Journal of Applied
Physiology, 1(108), 206-211.
Saremi, A., MoslehAbadi, M.F., & Parastesh, M. (2010). The effect of strength training on serum kemerin,CRP and TNFα
in people with metabolic syndrome. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 5(12), 536-543. [Persian] 

Shaw, B. S, Shaw,. & Brown, G. A,. (2011). Concurrent training and Pulmonary Function in Smokers. International Journal of Sports Medicine, 32(10), 776 – 780.
Shore, S.A. (2010). Obesity, airway hyper responsiveness, and inflammation. Journal of Applied Physiology, 3(108), 735-743.
Tartibian, B,. Hojizade, B,. & Abbassi, A,. (2009). Chronic response of respiratory volume and capacity in young wrestling.
Biology Science, 1, 43- 56. [Persian]
Willis, L.H., Slents, C.A., Bateman, L.A., Shields, A.T., Piner, L.W., Bales, C.W., Houmard, J.A., Kraus, W.E (2012).
Effects of aerobic and/or resistance training on body mass and fat mass in overwright or obese adults. Journal of
Applied Physiology, 113(12), 1831–1837.
Wilmore, J.H., Costill, D.L., & Kenney, W.L. (2008). Physiology of Sport and Exercise. 5th edition.Human Kinetics.
Zouhal, H., Lemoine-Morel, S., Mathieu, M.E., Casazza, G.A., & Jabbour, G. (2013). Catecholamines and obesity: effects of exercise and training. Sports Medicine, 7(43), 591-600.