بررسی ارتباط بین برخی از شاخص های آنتروپومتریکی با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان 9 تا 11 سال بیرجند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند/ بیرجند

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند/ بیرجند

3 استادیار گروه رشد و یادگیری حرکتی/ دانشگاه امام رضا (ع)/ مشهد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند/ بیرجند

چکیده

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین برخی از شاخص های آنتروپومتریک با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان 9 تا 11 سال بیرجند بود. روش تحقیق: جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر غیر ورزشکار پایه چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهر بیرجند به تعداد ۶۵۰ نفر بودند که از بین آن ها، تعداد ۱۲۹ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. شاخص های آنتروپومتریک شامل: قد، وزن، زاویه  Q، ارتفاع قد نشسته، طول اندام فوقانی، طول کف دست، پهنای شانه، طول ران، ارتفاع زانو، طول کف پا، پهنای شانه، پهنای جلو کف پا، و دور ران اندازه گیری شدند. برخی از قابلیت های جسمانی- حرکتی شامل پریدن، تعادل، انعطاف پذیری و چابکی با توجه به آزمون توانایی حرکتی پایه ( BMAT) نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل دادها از روش همبستگی پیرسون در سطح  0/05≤p استفاده شد. یافته ها: بین توان انفجاری پاها با دور بازو (0/03=p) و دور ران  (0/04=p) رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد، ولی با سایر شاخص های آنتروپومتریک رابطه معنی داری به دست نیامد. بین میزان تعادل با ویژگی های پهنای پاشنه (0/04=p)، دور ساق پا (0/04=p)، و وزن بدن (0/04=p) رابطه معنی دار و مثبتی بدست آمد. بین چابکی با قد، وزن، ارتفاع زانو، طول ران، طول پا، و پهنای پاشنه نیز رابطه منفی معنی داری 0/05>p مشاهده گردید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود در فرآیند استعدادیابی این عوامل مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between some of anthropometric variables and basic motor abilities in primary school boys aged 9 -11 years of Birjand

نویسندگان [English]

  • Saeed Ilbeigi 1
  • Mohamad Ghasem Kaki 2
  • Javad Fooladian 3
  • Hosssein Farzaneh 4
چکیده [English]

Aim and Background: The purpose of this study was to investigate the relationship between some of anthropometric variables and basic motor abilities in primary school boys aged 9 -11 years of Birjand. Materials and Methods: The population was 650 boys’ students in fourth and fifth grade in birjand city, those 129 students (9-11 years old) randomly were selected as sample group. Anthropometric measurements such as: height, weight, sitting height, shoulder width, knee height, Q angle, hand length, thigh length, foot length, heel width, the width of the front foot, thigh circumference, arms circumference, legs circumference , arms circumference were measured. Moreover, the basic motor abilities tests, including balance test, jumping test, agility test and flexibility was done. The statistical analysis was done, using the Pearson correlation coefficients between anthropometric indices and basic motor skills. Results: The results showed significant relationship between jumping and thigh and shank girths (p≤0.05). Moreover, the same results were found between balance test and shank girth, weight and heel width. The results also indicated the significant negative correlation between agility and height, weight, knee height, thigh height, and foot height. Conclusion: Generally the results suggested that the some parameters can be considered as important factor for talent selection between children and adolescent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometric parameters
  • Basic motor abilities
  • Physical & motor fitness characteristics
1. Anthony, B., 2010. Sports biomechanics: The basics: optimizing human performance. Translated by: Ilbeigi, S., Nasirzadeh, A., Mohebi, B. and Arghavani, H., 1st Edition, Sport sciences research center Publication. pp. 96-106. [Persian]
2. Arnhem, D. S., 1992. Exercise therapy, Translate by: Hamid Alizadeh, 1st Edetion, Madreseh publication, Tehran. [Persian]
3. Ataei, A., 1980. Statistical correlation between height, body weight, age and physical fitness for boys, middle school 6th district of Tehran, M.Sc. Thesis in Physical Education, Islamic Azad University, Tehran Branch. [Persian]
4. Fleishman, E,A., 1982. Systems for describing human tasks. American Psychologist. vol. 37. No. 7, pp. 821-824.
5. Frasat, D., 1975. Sports Psychology, Translate by: Alijani E., Nourbakhsh M., Samt Publication, pp.35-31 . [Persian]
6. Ganji, A., 1985. Normalization of scale standardization Arnham, M.Sc. Thesis in Physical Education, Tehran University, Faculty of Education and Psychology. [Persian]
7. Ghamari. M., 1996. Comparison of lumbar lordosis, thoracic and scapular position in between Wrestler Athletes. M.Sc. Thesis in Physical Education, Tehran University, Faculty of Physical Education. [Persian]
8. Gutin, E., Barbeau, P., Owens, S., Lemmon, C. et al. (2002). Effects of exercise intensity on cardiovascular fitness, total body composition, and visceral adiposity of obese adolescents The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 75. No. 5, pp. 818-826.
9. Hamidi, j., 1974. The relationship between body composition, anthropometrical parameters, and Vo2max with AAHPERD test, M.Sc. Thesis in Physical Education, Tehran University, Faculty of Physical Education [Persian].
10. Hoffman, S.J., 1977. Competency based training in skill analysis: Designing assessment systems. In R.E. Stadulis (Ed.), Research and practice in physical education. pp. 3-12. Champaign, L: Human Kinetics.
11. Isak, 2001. International standards for anthropometric assessment, Published by the: International Society for the Advancement
of Kinanthropometry, School of Physical Education, Exercise and Sport Studies, University of South Australia.
12. Kostic, R., Duraskovic, R., Pantelic, S., Zivkovic, D., et al., 2009. The relationship between anthropometric characteristic and coordination skills. Journal of Physical Education and Sport, vol. 7. No. 1, pp. 101 – 112.
13. Lum Eunice K. Y., 2008. Relationships between motor skill performance and measures anthropometric of body segments in the kindergarten children, M.Sc. Thesis in Physical Education and recreational management, Hong Kong, Baptist University.
14. Milanese M., Bortolami O., Bertucco M., Verlato G., et al., 2010. Anthropometry and motor fitness in children aged 6-12 years. Journal of Human Sport & Exercise, vol. 4. No. 2, pp. 265-279.
15. Naghibi, N., 1985. The relationship between anthropometrical measures of lower extremity with running and jumping skills in 11 years old students, M.Sc. Thesis in Physical Education, Faculty of Physical Education, University of Tehran. [Persian]
16. Salimi, F., 1987. The Comparison of anthropometrical parameters and general physical fitness in handball players. M.Sc. Thesis in Physical Education, Faculty of Physical Education, University of Tehran [Persian].
17. Sheikh M., Vesalinaseh M. Nasiri E., 2012. Relationship between Motor Proficiency and Anthropometric Measure in Six to Twelve Years-Old Children. Journal of Annals of Biological Research,vol. 3 (7), pp. 3765-3770.
18. Singer, R.N., 1972. Coaching, athletics, and psychology. New York: McGraw-Hill Pub. pp.125-156.
19. Slaughter M.H., Lohman T. G., Misner J.E., 1997. Relationship of somatotype and body composition to physical performance in 7
to 12 year old boys. Research Quarterly, vol. 48. No. 1, pp. 159-168.
20. Stini. W., 1989. Perspective in Kinanthropemetry, Human kinetic Pub., pp. 5-23.
21. Timoty. G, Lohman, Alex. F., Roche, Reynaldo, M., 1998. Anthropometric standardization reference manual, Human Kinetics Pub. pp. 20-24.
22. Toriola A.L., Adeniran S.A., Ogunremi P.T., 1987. Body composition and anthropometric characteristics of elite male basketball and volleyball players, Journal Sports Medicine and Physical Fitness, vol. 27. No. 2, pp.235-239.