تأثیر تمرینات طناب زنی بر شاخص های آمادگی جسمانی پسران 9-12 ساله دارای اضافه وزن و چاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی/ دانشگاه کردستان/ سنندج

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه کردستان/ سنندج

چکیده

زمینه و هدف: رشد چاقی مرتبط با کاهش فعالیت بدنی باعث شده تا رو شهای گوناگونی برای افزایش فعالیت بدنی روزان هی کودکان در نظر گرفته شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات طناب زنی بر آمادگی جسمانی دانش آموزان 12 – 9 ساله پسر دارای اضافه وزن بود. روش تحقیق: از بین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان سنندج در سال تحصیلی 92 – 91 ، تعداد 240 دانش آموز 12 – 9 ساله پسر به صورت خوشه ای انتخاب شده و از میان آن ها، تعداد 30 نفر به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. افراد حاضر در تحقیق دارای اضافه وزن یا چاق بودند. تمرینات 3 روز در هفته و به مدت 8 هفته برای گروه تجربی برگزار شد؛ اما گروه کنترل غیر از کلاس های عمومی تربیت بدنی، فعالیت بدنی منظم دیگری نداشتند. شاخص های ترکیب بدنی، استقامت قلبی- تنفسی، استقامت عضلانی و انعطا فپذیری شرکت کنندگان قبل و پس از 8 هفته مداخله با آزمون های استاندارد ارزیابی شدند. اطلاعات جمع آوری شده با روش های آماری t وابسته و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سطح معنی داری  0/05>p  منظور گردید. یافتهها: در گروه تجربی بهبود معناداری در وزن، درصد چربی، شاخص توده بدن، آمادگی قلبی– تنفسی  (0/0001>p) ، نسبت دور کمر به لگن (0/03>p)، استقامت عضلانی (0/001>p) و انعطا ف پذیری (0/002>p) به دست آمد. همچنین، بین دو گروه نیز در تمامی متغیرها، اختاف معناداری به نفع گروه تجربی وجود داشت (0/05>p). نتیجه گیری: تمرینات اینتروال طناب زنی بر آمادگی جسمانی مرتبط با سامتی دانش آموزان 12 - 9 ساله دارای اضافه وزن یا چاق ، تأثیر مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of rope training on physical fitness parameters in 9-12 years old overweight/obese boys

نویسندگان [English]

  • Dariush Sheikholeslami-Vatani 1
  • Naseh Jahani 2
چکیده [English]

Background and Aim: Being more obese due to reduce in physical activity has made discussing effective ways to increase children’s daily physical activities. The aim of this study was to investigate the effect of rope training on physical fitness parameters in 9-12 years old overweight/obese boys. Materials and Methods: The population of this study wereconsisted of all of the primary schools in sanandaj in 2012-2013. Using cluster sampling, 240 boys students aged 9-12 were selected based on the objectives of the study and among them 30 students were selected and divided into two groups of experimental and control (each group, n=15). The participants were overweight or obese. The training program was held 3 days a week for 8 weeks for the experimental group. The control group did not have any regular activity except the general physical education classes during these 8 weeks. Body composition,cardio-respiratory endurance, shoulder girdle muscle endurance and flexibility were measured as variables of this study. Collected data has been analyzed by Paired t-test and independent t-test statistical methods and significant level was set at p .0.05≥ Results: The resultd showed significant improvement in weight, body fat percent, body mass index, cardiorespiratory fitness (p<0.0001), waist to hip ratio (p<0.03), muscle endurance (p<0.001), and flexibility (p<0.002) of the experimental group (but not control group). Moreover, the results indicated that it was between the two groups in favor of the experimental group, there were significant differences in all variables (p<0.05). Conclusion: In general, it can be stated that interval training of roping has a significant effect on overweight or obese 9-12 year-old male students’ physical fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rope Skipping
  • Obesity
  • overweight
  • Body composition
  • physical fitness
1.Mirmohammadi, S.J., Hafezi, R., Mehrparvar, A.H., Rezaeian, B., et al., 2011. Prevalence of overweight and obesity among Iranian school children in different ethnicities. Iranian Journal of Pediatrics, vol. 21, no.4, pp. 514-20.
2. Janssen, I., Katzmarzyk, P.T., Srinivasan, S.R., Chen, W., et al., 2005. Combined influence of body mass index and waist circumference on coronary artery disease risk factors among children and adolescents. Pediatrics, vol. 115, no.6, pp. 1623-1630.
3. Guinhouya, B., Lemdani, M., Vilhelm, C., Hubert, H., et al., 2009. How school time physical activity is the “big one” for daily activity among school children: a semi-experimental approach. Journal of physical activity & health, vol. 6, no.4, pp. 510-519.
4. Farsi, A., Halali Zadeh, M., Sabah, M,. Rasekh, N,. et al., 2007. Evaluation of safety of sport spaces in schools. Research in Sport Sciences, vol. 16, pp. 40-54. [Persian]
5. Serdar, O., Pulur, A., Erol, E.A., 2008. The effects of the rope and weighed rope trainings on the physical and physiological parameters of the basketball players. Journal of Health Sciences, vol. 22, no. 4, pp. 205 – 210.
6. Ha, A.S., Wong, S.H., Chan, D.W., Fishburne, G., 2006. Effects of a skipping and health education program among school children in Hong Kong. Journal of the International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport & Dance, vol. 42, no.1, pp. 14-19.
7. Chen, C.C., Lin, Y.C., 2012. Jumping rope intervention on health-related physical fitness in students with intellectual impairment. The American Educational Research Journal, vol. 8, no.1, pp. 56- 62.
8. Chen, C.C., Lin, Y.C., 2011. The impact of rope jumping exercise on physical fitness of visually impaired students. Research in Developmental Disabilities, vol. 33, pp. 25–29.
9. Ghorbanian, B., Ravasi, A.A., Kordi, M.R., Hedayati, M., 2013. The effects of rope training on lymphocyte ABCA1 expression, plasma apo-a and HDL-c in boy adolescents. International Journal of Endocrinology and Metabolism, vol. 11, no. 2, pp. 76-81.
10. Masterson, G.L., Brown, S.P., 1993. Effects of weighted rope jump training on power performance tests in collegians. The Journal of Strength and Conditioning Research, vol. 7, no. 2,pp. 108- 114.
11. Quirk, J.E., Sinning, W.E., 1982. Anaerobic and aerobic responses of males and females to rope skipping. Medicin and Science in Sport and Exercice,vol.14, no.1,pp. 26-29.
12. Serdar, O., 2013. The effects of rope training on heart rate, anaerobic power and reaction time of the basketball players. Life Science Journal, vol. 10, no.4, pp. 266-271.
13. Kim, J.W., Kim, D.Y., Kang, D.W., Oh, D.J., 2012. Effects of music rope-skipping exercise on health fitness, blood lipids and growth-related factors in male middle school Boys. Korean Journal of Industrial and Organizational Psychology, vol. 13, no. 8, pp. 3405-3416.
14. Kim, S.H., Kang, H.Y., Chae, H.W., Jung, S.L., et al., 2001. Effects of 12-weeks of rope skipping exercise training on body composition and plasma leptin of obese adolescent boys. Medicine & Science in Sports & Exercise, vol. 33, no. 5, pp. 228-234.
15. Marshall, W.A., Tanner, J.M., 1970. Variations in the pattern of pubertal changes in boy. Archives of Disease in Childhood, vol. 45, no. 239, pp. 13–23.
16. Kim, E.S., Im, J.A., Kim, K.C., Park, J.H., et al., 2007. Improved insulin sensitivity and adiponectin level after exercise training in obese Korean youth. Obesity, vol. 15, no.12, pp. 3023-3030.
17. Flegal, K.M., Kit, B.K., Orpana, H., Graubard, B.I., 2013. Association of all-cause mortality with overweight and obesity using standard body mass index categories: a systematic review and meta-analysis. The Journal of the American Medical Association, vol. 309, no.1, pp. 71-82.
18. Arnt, E.T., Tomas, O.S., Anja, B., Marte, V., et al., 2009. Aerobic interval training reduces cardiovascular risk factors more than a multi treatment approach in overweight adolescents. Clinical Science, vol. 116, no. 4, pp. 317-326.
19. Fernandez, A., Mello, M., Tufik, S., Castro, P., et al., 2004. Influence of the aerobic and anaerobic training on the body fat mass in obese adolescents. The Revista Brasileira de Medicina do Esporte, vol. 10, no. 2, pp. 159- 164.
20. Kawano, H., Motegi, F., Ando, T., Gando, Y., et al., 2012. Appetite after rope skipping may differ between males and females. Obesity Research & Clinical Practice, vol. 6, no.2, pp. 121-127.
21. Pischon, T., Girman, C. J., Hotamisligil, G.S., Rifai, N., et al., 2004. Plasma adiponectin levels and risk of myocardial infarction in men. The Journal of the American Medical Association, vol. 291, no. 14, pp. 1730-1737.
22. Purnel, J.K., Kahn, S.E., 2000. Effects of weight loss with reduction of intra-abdominal fat on lipid metabolism men. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, vol. 85, pp. 9977-982.
23. Moloudi, H., Ghiasi, F., Afshar, M., Akbari, A,. et al., 2009. Effects of plyometric and aerobic exercise on the rate of chest expansion and lung volumes in high school students. The journal of shahrekord university of Medical Sciences, vol. 2, no. 11, pp. 30-38 . [Persian]
24. Ozer, D., Duzgun, I., Baltaci, G., Karacan, S., et al., 2011. The effects of rope or weighted rope jump training on strength, coordination and proprioception in adolescent female volleyball players. The Journal of sports medicine and physical fitness, vol. 51, no.2, pp. 211-219.
25. Bompa, T., 1999. Periodization: Theory and methodology for training. Translated by: Kordi. M.R., Faramarzi, M. 1st ed. Tehran:Samt Publication .