تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان چاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،گروه فیزیولوژی ورزشی.

چکیده

زمینهوهدف: در افراد چاق عوامل خطرزای قلبی عروقی در حد بحرانی هستند، اما با تدابیر تغذیه ای و تمرینی مناسب، می توان از پیشرفت خطر و احتمال بیماری جلوگیری کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان چاق بود. روشتحقیق:بدین منظور 46 زن چاق میان سال سالم به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کرده و به طور تصادفی در 4 گروه تمرین هوازی (n=13) گروه مصرف چای سبز (n=11)، تمرین هوازی+ مصرف چای سبز (n=12) و گروه کنترل (n=10)؛ قرار گرفتند.گروه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه به مدت 60 دقیقه با شدت 55 تا 65 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره، تمرین هوازی را اجرا کردند.گروه مصرف چای سبز در همین مدت زمان، روزانه سه وعده و در هر وعده 5/2 گرم مکمل چای سبز نوشیدند. گروه تمرین هوازی+ مصرف چای سبز همزمان با مصرف چای سبز، تمرین هوازی را اجرا کردند. بر روی گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت.48 ساعت قبل و بعد از برنامه تمرینی در شرایط ناشتا، نمونه های خونی گرفته شد و سپس با روش های استاندارد، مقادیر لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL)، لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)، تری گلیسیرید(TG) و پروتئین واکنش گر با حساسیت بالا (hs-CRP) اندزه گیری شدند. برای بررسی طبیعی بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف و برای بررسی تغییرات مقادیر متغیرهای وابسته از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه(ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه در سطح معنی داری  0/05>pاستفاده شد. یافتههابین تغییرات hs-CRP در چهار گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد (0/0001=p)، به گونه ای که مقدار آن در گروه تمرین+ چای سبز نسبت به سه گروه چای سبز(0/001=p)، تمرین هوازی (0/03=p) و گروه کنترل (0/0001=p) به طور معنی دار پایین تر بود. همچنین بین تغییرات LDL-C نیز در چهار گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد (0/009=p)، طوری که در گروه تمری+ چای سبز (0/01=p)و تمرین هوازی (0/03=p) نسبت به گروه کنترل به طور معنی دار پایین تر بود. با این وجود، HDL-C فقط در گروه چای سبز نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری (0/007=p) داشت، به عاوه، تغییرات TG در چهار گروه تفاوت معنی داری نداشت (0/20=p)، اما در درصد چربی زیر پوستی در هر سه گروه تجربی به طور معنی دار (0/0001=p)کاهش یافت. نتیجهگیری: در صورتی که تمرین هوازی با مصرف چای سبز همراه شود، به دلیل اثر آنتی اکسیدانی و ضد التهابی این مکمل، بهبود بیشتری در عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان چاق ایجاد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of 8 weeks aerobic exercise training along with green tea consumption on the cardiovascular risk factors in obese women

نویسندگان [English]

  • Javad Vakili 1
  • Leila Hosseinpour 2
چکیده [English]

Background and Aim: Although the cardiovascular risk factors are critical in obese women, it is possible to control related problems using by fiseable exercise training and nutrition strerategies. The aim of this study was to investigate the effects of 8 weeks aerobic exercise training along with green tea consumption on the some cardiovascular risk factors in obese women. Materials and Methods: 46 healthy obese women voluntarily participated in this study and divided randomly into 4 groups including aerobic training (n=13), green tea (n=11), aerobic training+green tea (n=12) and control (n=10) groups. Aerobic training program included aerobic exercises up to 60 minutes at 55%- 65% maximum reserve heart rate, three sessions per week which lasted for 8 weeks. Green tea group brewed 2.5 g green tea in every meal during 8 weeks. Aerobic training+green tea group performed aerobic exercises along with green tea consumption but the control group received no intervention. The blood samples were collected 48 h before and after 8 weeks of protocol in fasting status. The low density lipoprotein (LDL-C), high density lipoprotein (HDL-C), triglyceride (TG) and high sensitive C-reactive protein (hs-CRP) were measured using standard methods. To determine normal distribution of data, we used the Kolmogorov-Smirnovtest; then it is applied the one-way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe tests in significant level of p<0.05. Result: There were significant differences (p=0.0001) in hs-CRP variations between groups so that lesser value observed in the aerobic exercise+green tea group than green tea (p=0.001), aerobic training (p=0.03) and control (p=0.0001) groups. Also, it is observed significant differences in LDL-C variations between groups (p=0.009) so that its value had significant reduction in aerobic exercise+green tea (p=0.01) and aerobic exercise (p=0.03) groups than control group. On the other hand, the HDL-C variations was higher in the green tea group than control group (p=0.007), while there were no significantly differences between other groups. Moreover, although all experimental groups showed significant reduction (p=0.0001) in subcutaneous fat percent than control group; there were no significantly differences (p=0.20) in TG between groups. Conclusion: Perform of aerobic exercise along with green tea consumption will induce more improvement in cardiovascular risk factors of obese women because of its antioxidant anti-inflammatory effects of this supplement. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Green tea
  • Cardiovascular risk factors
  • Obese women

1. Basu, A., Du, M., Sanchez, K., Leyva, M.J., et al. 2011, Green tea minimally affects biomarkers of inflammation in obese subjects with metabolic syndrome. Jourmal of Nutrition, vol. 27, no. 2, pp. 206-213.
2. Beh Zare, A., Gaeni, A., Mogharnesi, M., Taherzadeh NoushAbadi, J., et al. 2011. Comparision of two continuies and aerobic periodic training methods on hs-CRP and blood fat as a predictive factor of cardiovascular diseases. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, vol. 3, no. 4, pp. 35-42. [Persian]
3. Bhatt, D.L., Steg, P.G., Ohman, E.M., Hirsch, A.T., et al. 2006. International prevalence, recognition, and treatment of cardiovascular risk factors in outpatients with atherothrombosis. Journal of American Medical Association, vol. 295, no. 2, pp. 180-90. 
4. Bursill, C., Roach, P.D., Bottema, C.D., Pal. S. 2001. Green tea upregulates the low-density lipoprotein receptor through the sterol-reguhated element binding Protein in HepG2 liver cells. Journal of Agricultural and Food Chemisty, vol. 49, no. 11, pp. 5639-45.
5. Cabrera, C., Artacho, R., Gimenez, R. 2006. Beneficial effects of green tea: A review. Journal of the American College of Nutrition, vol. 25, no. 2, pp. 79-99.
6. Cardoso, G.A., Salgado, J.M., Cesar Mde, C., Donado-Pestana, C.M., 2013. The Effects of green tea consumption and resistance training on body composition and resting metabolic rate in overweight or obese women. Journal of Medicinal Food, vol. 16, no. 2, pp.120-127.
7. Chacko, S.M., Thambi, P.T., Kuttan, R., Nishigaki, I. 2010. Beneficial effects of green tea: A literature review. Journal of Chinese Medicine, vol. 5, no. 13, pp. 5-13
8. De Maat, M.P., Pijl, H., Kluft, C., Princen, H.M. 2000, Consumption of black and green tea had no effect on inflammation, haemostasis and endothelial markers in smoking healthy individuals. European Journal of Clinical Nutrition, vol. 54, no. 10, pp. 757-63.
9. Gaeini, A.A., Siahkuhian, M., 2002. Evaluation of validity of Iranian calipers in measurement of skinfold fat. Journal of Research on Sport Sciences, vol. 1, no.3, pp. 41-53. [Persian]
10. Haghighi, A.H., Vale, F., Hamedi-Nia, M.R., Asgari, R. 2010. The effect of aerobic exercise and vitamin E supplementation on C-reactive protein and cardiovascular riskfactors - disease in postmenopausal women. Olympics, vol. 18, no. 2, pp. 61-72. [Persian]
11. Haghighi, A.H., Yaghoubi, M, Hosseini Kakhak, S.A. 2013. The effect of eight week arerobic training and green-tea complement consumption on body fat percent and lipid profile pf obese women and overweight. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, vol. 56, no. 4, pp. 211-218. [Persian]
12. Howard, B.V., Ruotolo, G., Robbins, D.C., 2003. Obesity and dyslipidemia. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, vol. 32, no. 4, pp. 855–867.
13. Jackson, A.S., Pollock, M.L., Ward, A. 1980. Generalized equations for predicting body density of women. Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 12, no. 3, pp. 175-182.
14. Khan, N., Mukhtar, H. 2007. Tea polyphenols for health promotion. Life Sciences, vol. 81, no. 7, pp. 519-533.
15. Kim, S.H., Kim, K., Kwak, M.H., Kim, H.J., et al. 2010. The contribution of abdominal obesity and dyslipidemia to metabolic syndrome in psychiatric patients. The Korean Journal of Internal Medicine, vol. 25, no. 2, pp. 168-173.
16. Libby, P., Bonow, R.O., Mann, D.L., Zipes, D.P., et al. 2007. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 8th ed. Philadelphia, vol. 1, pp. 12-15.
17. Lira, F.S., Yamashita, A.S., Uchida, M.C., Zanchi, N.E., et al. 2010. Low and moderate, rather than high intensity strength exercise induces benefit regarding plasma lipid profile. Diabetology and Metabolic Syndrome, vol. 2, no. 31, pp. 131-42.
18. Maki K.C., Reeves M.S., Farmer, M., Yasunaga, K., et al. 2009. Green tea catechin consumption enhances exercise-induced abdominal fat loss in over weight and obese adults. Nutrition, vol. 139, no. 2, pp. 264-70. 87

19. Mendoza-Carrera, F., Ramirez-Lopez, G., Ayala-Martinez, N.A., Garcia-Zapien A.G., et al. 2010. Influence of CRP, IL6 and TNFα gene polymorphisms oncirculating levels of C-reactive protein in Mexican adolescents. Archives of Medical Research, vol. 41, no. 6, pp. 472-7.
20. Mora, S., Lee, I.M., Buring, J.E., Ridker, P.M. 2006. Association of physical activity and body mass index with novel and traditional cardiovascular biomarkers in women. Journal of the American Medical Association, vol. 295, no. 12, pp. 1412-19.
21. Nagao, T., Hase, T., Tokimitsu, I. A. 2007. A green tea extract high in catechins reduces body fat and cardiovascular risks in humans.Obesity, no 15, pp. 1473-1483.
22. Nayebifar, S., Afzalpour, M.E., Saghebjoo, M., Hedayati, M., et al. 2011. The effect of aerobic and resistance trainings on serum C-reactive protein, lipid profile and body composition in overweight women, Modern Ccare Journal, vol. 8, no. 4, pp. 186-196. [Persian]
23. Nicklas, B.J., Ambrosius, W., Messierm, S.P., 2004. Diet-induced weight loss, exercise, and chronic inflammation in older, obese adults: a randomized controlled clinical trial. The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 79, no. 4, pp. 544-51.
24. Soheili, S.H., Gaeini, A.A., Nikbakht, H., Souri, R., et al. 2009. Effect of endurance training on the inflammatory markers to predict cardiovascular diseases in men. Journal of Sports Biological Sciences, vol. 1, no. 2, pp, 93-110. [Persian]
25. Speciale, A., Chirafisi, J., Saija, A., Cimino, F. 2011. Nutritional antioxidants and adaptive cell responses: an update. Current Molecular Medicine, vol. 11, no. 9, pp. 770-89.
26. Venables, M.C., Hulston, C.J., Cox, H.R, Jeukendrup, A.E. 2008. Green tea extract ingestion, fat oxidation and glucose tolerance in healthy humans. The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 87, no. 3, pp. 778-84.
27. Watts, K., Jones, T.W., Davis, E.A., Green, D. 2005. Exercise training in obese children and adolescents: Current Concepts. Sports Medicine, vol. 35, no. 5, pp. 375-92.
28. Zolfaghary, M., Taghian, F., Hedayati, M. 2013. Comparing the effect of green tea extract consumption, aerobic exercise and combination of these two methods on CRP level in obese women, Razi Jounal of Medical Sciences, vol. 20, no. 110, pp. 9-17. [Persian]
29. Zolfaghary, M., Taghian, F., Hedayati, M. 2013. The effects of green tea extract consumption, aerobic exercise and a combination of these on chemerin levels and insulin resistance in obese women. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, vol. 15, no. 3, pp. 253-261. [Persian]