اثر 8 هفته تمرین تداومی متوسط و تناوبی شدید بر بیان ژن سیرتوئین- 1 و استیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بلند بافت قلب موش‌های صحرایی چاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، لارستان، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

4 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه ولیعصر، رفسنجان، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.2330.1483

چکیده

زمینه و هدف: افراد مبتلا به چاقی و اضافه وزن همواره در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی قرار دارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین تداومی کم‌شدت و تناوبی شدید بر  بیان ژن سیرتوئین -1 (SIRT1) و آنزیم آسیل کوآ دهیدروژناز زنجیره بلند (LCAD) بافت قلب موش‌های صحرایی چاق بود. روش تحقیق: تعداد 21 سر موش صحرایی نژاد اسپراگو- داولی چاق انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه  7 تایی شامل گروه (1) تمرین تناوبی شدید، (2) تمرین تداومی کم‌شدت، و (3) کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرین تناوبی و تداومی به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته به ترتیب با شدت 80 تا 85 و 50 تا 55 درصد حداکثر سرعت دویدن روی نوار گردان دویدند. پس از استخراج RNA از بافت قلب و سنتز cDNA، با استفاده از روش Real time-PC، بیان ژن های SIRT1 و LCAD به صورت کمی سنجش گردید. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آزمون شاپیرو - ویلک، تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید و سطح معنی داری 0/05≥p در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بیان ژن SIRT1 در گروه تناوبی شدید (0/001=p) و تداومی کم شدت (0/001=p) به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. بیان ژن LCAD در گروه تناوبی شدید به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل (0/001=p) و تمرین تداومی کم شدت (0/001=p) بود. از طرف دیگر، وزن موش های صحرایی پس از تمرین در گروه تناوبی شدید به طور معنی داری پایین تر از گروه های کنترل (0/001=p) و تمرین تداومی کم شدت (0/001=p) بود. نتیجه‌گیری: به نظر می رسد تمرین تناوبی شدید نسبت به تمرین تداومی کم شدت، اثرات مثبت بیشتری بر بهبود بیان ژن SIRT1 و LCAD بافت قلب موش‌های صحرایی چاق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of 8 weeks of moderate continuous and intensive interval training on the expression of Sirtuin-1 and long-chain Acyl-CoA dehydrogenase gene in the heart tissue of obese rats

نویسندگان [English]

  • Zahra Kouhpayeh 1
  • Sirous Farsi 2
  • Seyed Ali Hosseini 3
  • Iman Fathi 4
1 PhD Student in Exercise Physiology, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran.
3 Associate Professor, Department Exercise Physiology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Obese and overweight people are always at risk of cardiovascular diseases. The purpose of this study was to study the effect of 8 weeks of low intensity continuous and high intensity interval training on sirtuin-1 (SIRT1) and long-chain Acyl-CoA dehydrogenase (LCAD) gene in the heart tissue of the obese rats. Materials and Methods: Twenty one Sprague - Dawley obese rats were selected and randomly divided into three groups (n=7) including (1) high intensity interval training (HIIT), (2) low intensity continuous training, and (3) control groups. Interval and continuous training groups were trained three sessions per week with intensity of 80 to 85 and 50 to 55 percent of the maximum running speed on a treadmill for 8 weeks. After RNA extraction from cardiac tissue and cDNA synthesis, the expression of SIRT1 and LCAD genes was quantitatively calculated using real time-PCR. For statistical analysis the Shapiro-Wilk, covariance analysis, one-way ANOVA, and Benferoni post hoc tests were used to analyze data at a significant level of p≤0.05. Results: The expression of SIRT1 gene in HIIT group (p=0.001) and low intensity continuous training (p=0.001) was significantly higher than control group; Moreover, the expression of LCAD gene in the HIIT group was significantly higher than control group (p=0.001) and low intensity continuous training (p=0.001). On the other hand, the weight of the rats in the HIIT group in the post-test was significantly lower than control group (p=0.001) and low intensity continuous training (p=0.001). Conclusion: It seems that HIIT as compare to low intensity continuous training has more positive effect on improvement of SIRT1 and LCAD genes expression in the heart tissue of the obese rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exercise training
  • Sirtuin-1 (SIRT1)
  • Long-chain Acyl-CoA dehydrogenase gene (LCAD)
  • Heart tissue
  • Obesity