تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.1818.1455

چکیده

زمینه و هدف: ورزش یک محرک فیزیولوژیک قوی است که می تواند با تاثیر بر روی تعدادی از مسیرهای پیام دهی خارج سلولی و داخل سلولی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روند آپوپتوزیس ریه اثرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرین هوازی و ویتامینD  بر بیان ژن های آپوپتوزیس کاسپاز-3، BCL2،BAX   و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه بود. روش تحقیق: در این مطالعه 48 سر موش نر بالغ ویستار به روش تصادفی به 6 گروه (هر گروه 8 موش) شامل آب اکسیژنه دو برابر (2H)؛ 2H2O2 + ویتامین D3 (2HD)؛2H2O2  + تمرین ورزشی (2HE)؛ 2H2O2 + D3+ E (2HDE)؛ دی متیل سولفوکساید (DMSO)، و کنترل (C) تقسیم شدند. جهت القای آپوپتوزیس تزریق درون صفاقیH2O2  با دوز 2 میلی مول/کیلوگرم به صورت 3 بار در هفته و یک ساعت قبل از تمرین انجام شد. همچنین 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، رت ها قربانی و نمونه های بافتی آن ها  جدا شده و در دمای C°75- نگهداری شدند. سپس  با استفاده از روشRT-PCR ، بیان ژن های کاسپاز-3، BAX ،BCL2   و نسبتBAX/BCL2  بافت ریه مورد سنجش قرار گرفت. با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک راهه و دو راهه و آزمون توکی در سطح معنی داری 0/05p<؛ داده ها تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بیان ژنBCL2  درگروه 2HE (0/004=p) و 2HD (0/006=p) نسبت به گروه کنتـرل افـزایش معنـی‎داری پیـدا کـرد؛ در حـالی که بیان ژنBAX ،BCL2/BAX  و کاسپاز-3 در گروه 2HE و 2HD به طور معنی‌داری (0/05>p) کمتر از گروه کنترل بود. از طرف دیگر،2HDE  اثر کاهنده بر بیان ژن BAX (0/03=p) و نسبتBCL2/BAX   (0/04=p) داشت؛ در حالی که بر بیان ژنBCL2  و کاسپاز 3 اثر معنی‌داری نداشت (0/05<p). نتیجه گیری: به نظر می رسد که یک دوره تمرین هوازی همراه با مکمل یاری ویتامین D با تغییرات معنی دار در بیان ژن های دخیل در آپوپتوزیس ناشی از H2O2 می توانند به عنوان یک روش درمانی مکمل در کنار سایر روش ها، برای تعدیل در آپوپتوزیس بافت ریه کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of aerobic exercise and vitamin D supplementation on the expression of apoptosis genes BCL2, BAX, Caspase3 and BCL2/BAX ratio on lung in male rats exposed to hydrogen peroxide

نویسندگان [English]

  • Somayeh Ramezani 1
  • Maghsoud Peeri 2
  • Mohammad Ali Azarbaijani 2
  • Firoozeh Dehghan 1
1 PhD Department of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Full Professor, Department of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Exercise is a strong physiological stimulus that can affect the lung apoptosis by in fluencing a number of extracellular and intracellular signaling pathways, directly or indirectly. This study was designed to determine the effects of aerobic exercise training alongside vitamin D supplementation on the expression of apoptosis genes BCL2, BAX, Caspase3 and BCL2/BAX ratio on lung cell apoptosis in male rats exposed to hydrogen peroxide (H2O2). Materials and Methods: Fourty eight male rats were randomly assigned into 6 groups (n=8) including control, hydrogen peroxide (2H), hydrogen peroxide + vitamin D(2HD), hydrogen peroxide + aerobic exercise (2HE), hydrogen peroxide + vitamin D + aerobic exercise (2HDE), and dimethyl sulfoxide (DMSO) groups. For the purpose of inducing apoptosis, 2 mmol/kg of H2O2 was injected three times per week one hour prior to the exercise session. The rats were slaughtered 24 hours following the termination of the exercise sessions and the lung tissue was exposed and stored at -75°C. Then, the RT-PCR method was employed to examine the gene expressions of BAX, BCL2, Caspase3 and BCL2/BAX ratios. It is applied one and two- way analysis of variance and Thuky tests for analysis of data at the significant level of p<0.05. Results: BCL2 expression in the 2HE group (p=0.004) and 2HD (p=0.006) increased significantly compared to the control group. While the expression of BAX, BCL2/BAX ratio, Caspase3 in the 2HE and 2HD significantly (p<0.05) was lower than the control group. On the other hand, 2HDE had a decline effect on BAX gene expression (p=0.03) and BCL2/BAX ratio (p=0.04), but did not show significant effect on expression of BCL2 and Caspase3 gene ( p>0.05). Conclusion: It seems that that one course of regular aerobic exercise in addition to consuming vitamin D might is likely to cause significant alteration on the expression of genes involved in apoptosis caused by H2O2 presence can be used as a complementary therapy along with other treatments for apoptosis in lung tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • apoptosis
  • Vitamin D
  • Oxidative stress
  • Aerobic exercise