تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی حاد هوازی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی سلول‌های بنیادی خون‌ساز CD34 و کموکاینSDF-1 در زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 استادیار گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد ایران.

10.22077/jpsbs.2019.1360.1379

چکیده

زمینه و هدف: سایتوکاین‌ها و عوامل رشدی در افزایش توان تکثیر و مهاجرت سلول‌های بنیادی نقش مهمی ایفا می‌کنند و به تازگی نیز به نقش فعالیت‌های ورزشی در این خصوص توجه شده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی حاد هوازی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی سلول‌های بنیادی خون‌ساز CD34 و کموکاین SDF-1 در زنان دارای اضافه وزن بود. روش‌ تحقیق: سی نفر از دانشجویان دختر دارای اضافه وزن به صورت هدفمند برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه‌های تجـربی به مـدت 60 دقیقـه فعالیـت حـاد هـوازی تنـاوبی (دو دقیقـه بـا 50 درصـد و یـک دقیقـه با 80 درصـد VO2max) و تـداومی (60 درصد VO2max) را روی نوارگردان به اجرا درآوردند. شاخص‌های CD34 و SDF-1 با روش الایزا اندازه‌گیری شدند و نتایج با استفاده از آزمون‌ آنالیز کوواریانس تک متغیره (ANCOVA) و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی داری 0/05>p استخراج گردید. یافته‌ها: فعالیت‌های ورزشی حاد هوازی تناوبی و تداومی، هر دو موجب افزایش سلول‌های CD34 (به ترتیب با 0/005=pو 0/002=p) و کموکـاین ) SDF-1p=0/0001) شدنـد؛ اما بیـن تـاثیـر دو نـوع فعالیـت ورزشـی بر متغیـرهـای یاد شده تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0/05>p) نتیجه‌گیری: افزایش این دو شاخص به دنبال فعالیت حاد تناوبی و تداومی، دال بر آن است که نه تنها اجرای این گونه فعالیت‌ها نگرانی از حیث تاثیر منفی بر سیستم ایمنی شرکت‌کنندگان ندارد، بلکه نشانه فعال شدن مکانیزم‌های ترمیمی فیزیولوژیکی به دنبال التهاب‌های احتمالی پس از فعالیت می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of acute interval and continuous aerobic exercises on serum hematopoietic stem cell CD34 and chemokine SDF-1 in overweight women

نویسندگان [English]

  • Hanifeh Habibi Sangani 1
  • Mohammad Esmaeil Afzalpour 2
  • Seyed Hosein Abtahi Ivari 3
1 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 Full Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Basic Sciences, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Cytokines and growth factors plays an important role in increasing the capacity of stem cell proliferation and migration, and recently, attention has also been paid to the role of Physical activity in this regard. The aim of this study was to determine the effect of two types of acute interval and continuous aerobic exercises on serum hematopoietic stem cell CD34 and chemokine SDF-1 in overweight women. Materials and Method: Thirty female overweight students volunteered to participate in the study and then were randomly divided into three equal groups (two experimental and one control group). Experimental groups performed an acute interval (2 minutes 50% and 1 minutes 80% VO2max) and a continuous (60% VO2max) aerobic exercise for 60 minutes on treadmill. The CD34 and SDF-1 indices were measured by ELISA method and the results were extracted using one-way covariance analysis, and LSD post hoc test on statistical significance as pResults: The acute interval and continuous aerobic exercise increased significantly the stem cells CD34 (p=0.005 & p=0.002, respectively) and the chemokine SDF-1 (p=0.0001) and there is no differences between the effect of two types of exercise on these variables (p>0.05). Conclusion: The increase in these two indicators following interval and continuous aerobic exercises indicates that not only the implementation of these activities does not have a negative effect on the immune system of the participants, but also could be indication of the activation of the physiological regenerative mechanisms following exercise- induced inflammation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • exercise training
  • Acute continuous exercise
  • hematopoietic stem cells CD34
  • chemokine SDF-1