تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی به همراه مصرف مکمل آویشن بر سطوح سرمی MCP-1 و مقاومت به انسولین مردان دارای اضافه وزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.1956.1450

چکیده

زمینه و هدف: با وجود بررسی اثرات ضدالتهابی تمرینات ورزشی، تاثیر همزمان تمرینات ورزشی و مصرف مکمل آویشن بر عوامل التهابی مشخص نیست. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات ورزشی ترکیبی همراه با مصرف مکمل آویشن بر سطوح سرمی پروتئین -1 جاذب شیمیایی مونوسیتی (MCP-1) و مقاومت به انسولین مردان دارای اضافه وزن بود. روش تحقیق: تعداد 40 مرد دارای اضافه وزن با میانگین سنی 2/99±29/35 سال و شاخص توده بدن 1/20±27/66 کیلوگرم/متر مربع به صورت تصـادفی در چهـار گـروه مسـاوی شـامـل گـروه‌های دارونما، آویشن، تمرین، و تمرین+آویشن قرار گرفتند. برنامه تمرین ترکیبی (مقاومتی - هوازی)  به مدت 8 هفته و با تکرار 3 جلسه در هفته اجرا شد. برنامه تمرین مقاومتی مشتمل بر 6 حرکت با شدت 80-75 درصد یک تکرار بیشینه (1RM) بود. برنامه تمرین هوازی نیز به صورت 20-10 دقیقه دویدن با شدت 75-70 درصد حداکثر ضربان قلب به اجرا درآمد. دو گروه آویشن و تمرین+آویشن روزانه یک کپسول 500 میلی‌گرمی آویشن مصرف کردند. سطوح MCP-1 و انسولین به روش الایزا اندازه‌گیری شد و داده‌ها با آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 0/05>p تجـزیه و تحلیـل شدند. یافته‌ها: دو شاخصMCP-1 و مقاومت به انسولین در گروه تمرین (0/001>p) و تمرین+آویشن (0/001>p) به صورت معنی‌دار کاهش یافتند، به گونه ای که این تغییر در گروه تمرین+آویشن بزرگ‌تر بود (0/05>p). به علاوه، در گروه آویشن در مقایسه با گروه دارونما، فقط مقاومت به انسولین به صورت معنی‌داری کاهش یافت (0/001>p). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که تمرینات ورزشی (مرکب از تمرینات مقاومتی و هوازی) در ترکیب با آویشن، دارای تاثیرات مثبت سینرژیکی برای افراد دارای اضافه وزن هستند که بواسطه تعدیل عامل التهابی MCP-1 و کاهش مقاومت به انسولین ایجاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of 8 weeks combined training along with Zataria Multiflora supplement ingestion on serum levels of MCP-1 and insulin resistance in overweight men

نویسندگان [English]

  • Leila Dehghankar 1
  • Mandana Gholami 2
  • Farshad Ghazalian 2
1 MSc, Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Despite the investigation on anti-inflammatory effects of exercise training, the simultaneous effect of exercise training and Zataria Multiflora supplement on inflammatory factors is unclear. Therefore, the aim of this study was to identify the effects of 8 weeks of combined exercise training along with Zataria Multiflora supplement ingestion on serum levels of monocyte chmoattractant Protein-1 (MCP-1) and insulin resistance in overweight men. Materials and Methods: Forty overweight men with average age of 29.35±2.99 years and body mass index 27.66±1.2 kg/m2 assigned into 4 equal groups including placebo, Zataria Multiflora, training and training+Zataria Multiflora groups. Combined training program (resistance-aerobic) performed for 8 weeks/ in 3 sessions per week. Resistance training program consist of 6 exercises up to 75-80 percent of one-repetition maximum. Moreover, aerobic training program consists of 10-20 minutes running up to 70-75 percent of maximum heart rate. Moreover, Zataria Multiflora and training+Zataria Multiflora groups ingested daily 500 mg Zataria Multiflora capsule. MCP-1 and insulin levels measured by Elisa method and data were analyzed by repeated measures analysis of variance test and Bonferroni post hoc test at significance level of  pResults: Both MCP-1 and insulin resistance variables significantly decreased in both training (p < 0.001) and training+ Zataria Multiflora (p < 0.001) groups, while this variation was greater in training+Zataria Multiflora group (p < 0.05). In addition, only insulin resistance significantly decreased in Zataria Multiflora group compared to placebo group (p < 0.001). Conclusion: It seems that exercise training (consist of resistance and aerobic training) with combination of Zataria Multiflora have a positive synergic effect for overweight subjects that it caused by modulating of the inflammatory markers such as MCP-1 and reduction of insulin resistance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflammation
  • Resistance exercise training
  • Aerobic exercise training
  • Zataria Multiflora