مقایسه تأثیر‌ یک هفته مکمل‌سازی سیترولین-مالات، ال-آرژنین و مکمل ترکیبی بر شاخص‌های فشار سوخت و سازی و عملکرد مردان کشتی‌گیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.1939.1448

چکیده

زمینه و هدف: به تازگی ال-سیترولین به عنوان یک مکمل کارآمدتر نسبت به ال– آرژنین، برای تولید نیتریک اکساید (NO) و عملکرد ارائه شده است. هدف تحقیق حاضر مقایسه تأثیر یک هفته مکمل‌سازی سیترولین- مالات، ال- آرژنین و ترکیب آن ها بر شاخص‌های فشار سوخت‌وسازی، فشار خون و عملکرد مردان کشتی‌گیر بود. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 40 کشتـی‌گیـر (25-19ساله با میانگین وزنی 90-60 کیلوگرم و میزان چربی20-12 درصد) انتخاب و به صورت تصادفی و دوسویه‌کور، در چهار گروه همگن شامل مکمل‌سازی یک هفته‌ ای ال- آرژنین (چهار گرم در روز)، سیترولین-مالات (چهار گرم در روز)، ترکیبی (دو گرم از هر کدام در روز) و دارونما قرار گرفتند. در ابتدا و پس از نمونه‌گیری اولیه خونی، کشتی‌گیرانی آزمون شبیه‌سازی شده کشتی را اجرا کردند و سپس نمونه خونی ثانویه پنج دقیقه بعد از آزمون، اخذ گردید. بعد از یک هفته مکمل‌سازی، مجدداً پروتکل تمرینی و اخذ نمونه‌های خونی تکرار شد و غلظت لاکتات، اوره و توان بی‌هوازی و هوازی شرکت کنندگان اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی، درسطح معنی‌داری 0/05 >p تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: یک هفته مکمل‌سازی ستیرولین-مالات و مکمل ترکیبی باعث افزایش معنی‌دار اوره و کاهش معنی‌دار لاکتات خون متعاقب آزمون شبیه‌سازی شده کشتی گردید (0/01=p). توان بی‌هوازی تنها در گروه مکمل‌سازی ترکیبی به طور معنی‌داری بهبود یافت (0/001=p). از طرف دیگر، هر سه نوع مداخله باعث افزایش توان هوازی، نیتریک اکساید (NO) استراحتی و پاسخ NO به آزمون شبیـه‌سـازی شـده گردیـدنـد (0/001=p). با این حال، هیچ یک از مداخلات فوق الذکر تأثیری بر فشار خون شرکت کنندگان نداشت (0/05<p). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مکمل‌سازی ترکیبی سیترولین-مالات با ال-آرژنین، باکاهش شاخص‌های استرس سوخت و سازی و خستگی (تولید لاکتات) ناشی از رقابت کشتی، باعث بهبود عملکرد این ورزشکاران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of one-week supplementation of Citrulline-Malate, L-arginine and their combination on metabolic stress and performance in male wrestlers

نویسندگان [English]

  • Ramin Amirsasn 1
  • Amir Shakib 2
  • Javad Vakili 3
1 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education & sport saiences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 MSc in Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education& sport saiences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education& sport saiences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: L-citrulline has recently reported as a more effective supplement for promoting intracellular nitric oxide (NO) production and also performance as compared to L-arginine. The aim of present research was to evaluate the effect of one-week of Citrulline-Malate, L-arginine supplementation and their combination on metabolic stress, blood pressure and exercise performance in male wrestlers. Materials and Methods: In  this semi-experimental study, 40 male wrestlers (aged 19-25 years; weight 60-90 kg; body fat percent 12-20) in a randomized and double-blind design were divided into four equal as citrulline-malate (Cit; 4g/days), L-arginine (L-Arg; 4g/days), their combination (2g/days L-Arg + 2g/days Cit) and placebo (P) groups. Before and after supplementation period, all subjects were participated in a competition like wrestling. After the initial blood sampling, the wrestlers performed the wrestling-like competitive test, and then the secondary blood sample was taken five minutes after the test. After one week of supplementation, exercise protocols and blood sampling are performed in the same way. Plasma lactate, urea and both aerobic and anaerobic power were analyzed. Change any of the parameters (mean and standard deviation) during four stages and also between groups were determined by repeated measure analysis of variance and Bonferoni post hoc tests, at  the significance level  of pResults: Urea and lactate concentration after one week supplementation of Citrulline-Malate and combination of Citrulline-Malate with L-arginine were significantly increased and decreased, respectively (p < 0.05). Moreover, anaerobic power was significantly increased following the combined supplementation (p < 0.05). Also, all three types of intervention could increase aerobic capacity, resting NO levels and NO response to competition like wrestling (p < 0.05). In addition, none of the above interventions had no effect on blood pressure(p>0.05). Conclusion: It seems that combination of Citrulline-Malate and L-arginine supplementation improve performance via reduce exercise-induced metabolic stress and fatigue index (lactate).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrulline-Malate
  • L-Arginine
  • Lactate
  • Urea
  • Anaerobic power
  • Wrestling