تاثیر 10 هفته تمرین هوازی تداومی و مکمل‌ سزامین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-1 بتا در مردان تمرین کرده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

4 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.1199.1355

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت ورزشی بسته به شدت و مدت تمرین، در اختلال یا بهبود سیستم ایمنی موثر است و استفاده از مکمل‌‌های گیاهی در کنار تمرین ورزشی، ترشح سایتوکاین‌های پیش و ضد التهابی را تنظیم کرده و بر سیستم ایمنی تاثیر مثبت دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 10 هفته تمرین هوازی تداومی و مکمل ‌‌سزامین بر سطوح سرمی اینتر‌لوکین-6 (IL-6) و اینتر‌لوکین-1 بتا (IL-1β) در مردان تمرین کرده بود. روش تحقیق: چهل آزمودنی مرد تمرین کرده (25 – 20 سال) به طور تصادفی در چهار گروه (هر گروه 10 نفر) شامل گروه دارونما، تمرین هوازی، تمرین هوازی + سزامین و سزامین قرار گرفتند. پروتکل تمرین هوازی هر جلسه 35-30 دقیقه، 4 روز در هفته و به مدت 10 هفته اجرا شد. مکمل سزامین به مقدار 50 میلی‌گرم در هر هفته به صورت کپسول ژلاتینی به گروه‌های دریافت کننده مکمل سزامین داده شد. همچنین، گروه دارونما کپسول‌ حاوی نشاسته مصرف نمود. اندازه گیری IL-6 و IL-1β با روش الایزا انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد و سطح معنی‌داری 0/05>p در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون، تنها تمرین هوازی سبب کاهش معنی‌دار IL-6 (p=0/008، F=7/98) وIL-1β  (p=0/04، F=4/23) شد، اما اثر مکمل و اثر توام تمرین هوازی و مکمل بر این متغیرها، معنی‌دار نبود (0/05<p). نتیجه گیری: به نظر می رسد، در افراد تمرین کرده مصرف مکمل سزامین تاثیرات قابل توجهی بر سیستم ایمنی نداشته باشد. در مقابل، سازگاری ناشی از تمرین بهتر از مکمل سزامین در کنترل عوامل پیش التهابی نظیر IL-6 و IL-1β موثر است. با وجود این، به تحقیقات گسترده تر با بررسی سایر عوامل نیاز است تا به نتایج قطعی برسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of 10 weeks of continuous aerobic training and Sesamin supplementation on serum levels of Interleukin-6 and Interleukin-1 Beta in trained men

نویسندگان [English]

  • Javad Tolouei Azar 1
  • Yousef Saberi 2
  • Asghar Tofigi 3
  • Bahloul Ghorbanian 4
1 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
2 PhD Student of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Associate Professor, Department of  Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
4 Associate Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Physical activity depending on its intensity and duration could have an effective impact on disrupting or improving the immune system. Moreover, using the herbal supplement along with exercise, regulates the secretion of anti and pro-inflammatory cytokines, and has a positive impact on the immune system. The purpose of this study was to investigate the effect of 10 weeks of aerobic training and Sesamin supplementation on serum levels of Interleukin-6 (IL-6) and Interleukin-1 Beta (IL-1β) in trained men. Materials and Methods: 40 male subjects (20-25 years old) were randomly divided into 4 groups as placebo, aerobic training, aerobic training + Sesamin and Sesamin (n=10). The aerobic training protocol was performed as 30-35 minutes, 4 days a week for 10 weeks. Sesamin supplement in form of gelatin capsule was used by supplemented sesamin groups at dose of 50 mg per week. The placebo group also consumed capsules containing starch. Measurement of IL-6 and IL-1β were done using Elisa method. Data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA) at PResults: The results of ANCOVA test showed that after removing the effect of pre-test, only aerobic exercise showed significantly reduced the IL-6 (p=0.008, F=7.99) and IL-1β (p=0.04, F= 4.23). However, the effects of supplements and the interaction between exercise and supplementation did not indicate any significant change (P>0.05). Conclusion: It seems that taking Sesamin supplements does not have any significant effects on the immune system in trained men; while exercise-induced adaptations could modulate inflammatory factors (such as IL-6 and IL-1β) as compared to Sesamin supplementation. Totally, more extensive research with considering more factors are needed to clear results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interleukin-6
  • Interleukin-1 Beta
  • Continouos aerobic training
  • Sesamin
  • Trained men