اثر تعاملی تمرینات مقاومتی، استقامتی و مصرف عصاره گزنه بر مقادیر اپلین پلاسمایی و تغییرات وزن موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع یک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.1477.1390

چکیده

زمینه و هدف: یکی از بیماری‌های متابولیکی که در جوامع گوناگون مشاهده می‌شود، بیماری دیابت نوع یک می‌باشد. در این بیماری، علاوه بر تخریب سلول‌های بتای پانکراس، ممکن است اثرات نامطلوبی بر تغییرات وزن نیز مشاهده شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تعاملی تمرینات ورزشی و مصرف گزنه بر میزان اپلین به‌عنوان یکی از آدیپوکاین‌های مترشحه از بافت چربی موش‌های مبتلابه دیابت نوع یک می‌باشد. روش تحقیق:برای این منظور، تعداد 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به‌صورت تصادفی به 4گروه شامل گروه کنترل، گزنه، مقاومتی+گزنه و استقامتی+گزنه تقسیم شدند. با استفاده از استرپتوزوتوسین دیابت نوع یک به همه حیوانات القاء شد. به‌جز گروه کنترل، سایر گروه‌ها روزانه عصاره گزنه دریافت کردند (ml/kg1). گروه مقاومتی+گزنه بالا رفتن از نردبان همراه با وزنه‌های متصل به دم را انجام دادند که به‌صورت تدریجی وزنه‌ها افزایش می‌یافت. گروه استقامتی+گزنه نیز به مدت 8 هفته به فعالیت شنا پرداختند. در پایان هفته هشتم، از بطن چپ قلب حیوانات به‌صورت مستقیم نمونه خون تهیه گردید. از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه برای بررسی اختلاف میانگین گروه‌ها، آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون T وابسته برای مقایسه تغییرات میانگین درون‌گروهی در سطح 05/0>P استفاده شد.
یافته‌ها: اپلین در گروه‌های گزنه (040/0=P)، مقاومتی+گزنه (042/0=P) و گروه استقامتی+گزنه نسبت به گروه کنترل (000/0=P) افزایش معنی‌داری داشت؛ همچنین در گروه استقامتی+گزنه نسبت به گروه گزنه (025/0=P) و نیز نسبت به گروه مقاومتی+گزنه افزایش معنی‌داری داشت (047/0=P). در مقایسه میانگین وزن پیش‌آزمون و پس‌آزمون آزمودنی‌ها در گروه‌های کنترل، گزنه و مقاومتی+گزنه کاهش معنی‌داری مشاهده شد (000/0=P)، اما این تغییرات در گروه استقامتی+ گزنه معنی‌دار نبود (89/0=P). نتیجه‌گیری: تمرین استقامتی در موش‌های مبتلابه دیابت نوع یک باعث جلوگیری از کاهش وزن آن‌ها گردید. افزایش سطح پلاسمایی اپلین در گروه تمرین استقامتی نسبت به سایر گروه‌های پژوهش، احتمالاً تأثیر امیدوارکننده‌ای در بهبود بیماری دیابت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interactive effect of resistance, endurance training, and consumption of nettle extract on plasma apelin values and weight changes of diabetic type 1 rats

نویسندگان [English]

  • Yousof Sarani Maram 1
  • Majid Vahidian-Rezazadeh 2
  • hamed fanaei 3
1 Department of Sport Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Department of Sport Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
3 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Background and Aim:One of the metabolic diseases in various societies is Type1 Diabetes. In addition to the destruction of pancreatic beta cells, this disease may also have adverse effects on weight variations.The purpose of this study was to investigate the interactive effect of exercises and nettle consumption on the amount of aplein as an adipokine secreted from adipose tissue in rats with type1 diabetes mellitus.
Methodology:For this purpose,40 male Wistar rats were randomly divided into 4groups: control, Nettle, Resistance+Nettle, and Endurance+Nettle.Type I diabetes was induced in all animals with streptozotocin. All groups received the nettle extract daily, except for the control group(ml / kg1). The Resistance+Nettle group climbed from the ladder with the weights attached to their tail, and the weights increased gradually.Also, the Endurance+Nettle group was swimming for 8 weeks. At the end of the eighth week, blood samples were taken directly from the left ventricle of the heart. One-way ANOVA was used to examine the mean difference between the groups, Pearson correlation coefficient test was used to examine the relationship between variables and the dependent T-test for comparing intra-group mean changes at the P Findings:The results showed that apelin in the Nettle(P=0/040), Resistance+Nettle (P=0.042), and Endurance+Nettle groups compared to the Control group (P=0.000) had a significant increase. Also, apelin had a significant increase in Endurance+Nettle group compared to the Nettle(P=0.025) and Resistance+Nettle (P=0.047).
At the beginning of the study, there was no significant difference between the weight of the subjects (P=0.64).Weight decreased significantly in the Control,Nettle, and Resistance+Nettle groups compared to the pretest (P=0.000);however,there was no significant decrease in the Endurance+Nettle group (P=0.89).
Conclusion:In type 1 diabetic rats,endurance training prevents their weight loss.It is likely that increased plasma apnea in the endurance training group will have a positive therapeutic effect in diabetic patients compared with other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Resistance exercise"
  • "Endurance exercise"
  • "Nettle extract"
  • "Apelin"
  • "type 1 diabetes"