اثر تعاملی تمرینات مقاومتی، استقامتی و مصرف عصاره گزنه بر مقادیر آپلین پلاسمایی و تغییرات وزن موش‌های صحرایی مبتلابه دیابت نوع یک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.1477.1390

چکیده

زمینه و هدف: یکی از بیماری‌های متابولیکی در جوامع گوناگون، بیماری دیابت نوع یک می‌باشد. نتایج تحقیقات نشان داده که فعالیت ورزشی و مصرف مکمل‌ها می‌توانند اثرات مثبتی بر بهبود بیماری‌های مختلف داشته باشند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر تعاملی تمرینات ورزشی و مصرف گزنه بر میزان آپلین به‌عنوان یکی از آدیپوکاین‌های مترشحه از بافت چربی موش‌های مبتلا به دیابت نوع یک بود. روش تحقیق: برای این منظور، تعداد 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به‌صورت تصادفی به 4 گروه شامل گروه کنترل، گروه مصرف گزنه، گروه تمرین مقاومتی+گزنه و گروه تمرین استقامتی+گزنه تقسیم شدند. با استفاده از استرپتوزوتوسین، دیابت نوع یک به همه حیوانات القاء شد. به‌جز گروه کنترل، سایر گروه‌ها روزانه عصاره گزنه به میزان 1 میلی‌گرم/ کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. گروه تمرین مقاومتی+گزنه بالا رفتن از نردبان همراه با وزنه‌های متصل به دم را که به‌طور تدریجی افزایش می‌یافت، به اجرا درآوردند. گروه تمرین استقامتی+گزنه نیز به فعالیت شنا پرداختند. پروتکل‌های تمرین به مدت 8 هفته به اجرا درآمدند و در پایان هفته هشتم، از بطن چپ قلب حیوانات به‌صورت مستقیم نمونه خون تهیه گردید. اندازه‌گیری آپلین پلاسما با استفاده از کیت آزمایشگاهی آپلین و به روش الایزا انجام شد. برای بررسی تغییرات وزن آزمون t وابسته، به‌منظور مقایسه میانگین‌ها در گروه‌های مختلف، آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی و برای بررسی رابطه بین متغیرها  از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید و سطح معنی‌داری 0/05>p در نظر گرفته شد. یافته‌ها: آپلین در گروه‌های گزنه (0/04=p)، تمرین مقاومتی+گزنه (0/04=p) و گروه تمرین استقامتی+گزنه (0/0001=p) نسبت به کنترل افزایش معنی‌داری داشت؛ تغییرات این شاخص در گروه تمرین استقامتی+گزنه نسبت به گروه گزنه (0/02=p) و گروه تمرین مقاومتی+گزنه (0/04=p)؛ با افزایش معنی‌داری بیشتری همراه بود. در مقایسه میانگین وزن پیش‌آزمون و پس‌آزمون آزمودنی‌ها، در گروه‌های کنترل، گزنه و تمرین مقاومتی+گزنه؛ کاهش معنی‌داری (0/0001=p)، مشاهده شد؛ اما این تغییرات در گروه تمرین استقامتی+ گزنه (0/89=p) معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: بهبود سطح پلاسمایی آپلین در گروه تمرین استقامتی+گزنه در موش‌های مبتلا به دیابت نوع یک، احتمالاً ناشی از اثر تعاملی تمرینات استقامتی و مصرف هم‌زمان گزنه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interactive effects of resistance, endurance trainings and consumption of nettle extract on plasma apelin levels and weight changes in diabetic type 1 rats

نویسندگان [English]

  • Yousof Sarani Maram 1
  • Majid Vahidian-Rezazadeh 2
  • Hamed Fanaei 3
1 MSc Student of Exercise Physiology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sport Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Physiology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Type 1 diabetes has been considered among of the metabolic diseases in various societies. Some research indicated that exercise and supplementation could have positive effects on the treatment of various diseases. The purpose of this study was to investigate the interactive effect of exercises and nettle consumption on the amount of apelin as an adipokine secreted from adipose tissue in rats with type1 diabetes mellitus. Materials and Methods: For this purpose, 40 male Wistar rats were randomly divided into four groups: control, nettle, resistance training+nettle, and endurance training+nettle groups. Using streptozotocin, type 1 diabetes was induced in all animals. All groups-except control group- received 1 mg/kg body weight daily of nettle extract. The "resistance training+nettle" group climbed a ladder with weights attached to the tail that gradually increased. Also, "endurance training+nettle" group practiced swimming. Training protocols were performed for eight weeks, and at the end of the eighth weeks, blood samples were taken directly from the left ventricle of the heart. Plasma apelin measurement was performed using the apelin laboratory kit by ELISA.  Dependent t-test for determine weight changes; one-way ANOVA and Tukey's test for compare averages and Pearson correlation coefficient for the relationship between variables were used for statistical analysis and the significance level was set as pResults: Apelin showed significant increase in "nettle" (p=0.04), "resistance training+nettle" (p=0.04), and "endurance training+nettle" groups compared to the control group (p=0.0001). Changes in this index in "endurance training+nettle" group were more significant than "nettle" (p=0.02) and "resistance training+nettle" (p=0.04) groups. A significant decrease was observed in "control," "nettle," and "resistance training+nettle" groups (p=0.0001) for the weight of animals between pre and post-test, but it was not significant in "endurance training+nettle" group (p=0.89). Conclusion: Lack of weight losing and improvement in plasma apelin  levels in "endurance training+nettle" group in rats with type1 diabetes is probably due to the interactive effect of endurance training with the simultaneous of the nettle consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance training
  • Endurance training
  • Nettle extract
  • Apelin
  • Type1 diabetes
Aminilari, Z., Daryanoosh, F., Kooshki, J. M., & Mohammadi, M. (2014). The effect of 12 weeks aerobic exercise on the apelin, omentin and glucose in obese older women with diabetes type 2.  Journal of Arak University of Medical Sciences, 17(4), 1-10. [Persian]

Asgharpour, F., Pouramir, M., & Moghadamnia, A. (2012). Evaluation of viscosity of traditional medicinal antihyperglycemic plant extracts and relationship with glucose diffusion in vitro. Journal of Medicinal Plants, 1(41), 166-176. [Persian]

Azari, N., Rahmati, M., & Fathi, M. (2018). The effects of endurance exercise on blood glucose, insulin and insulin resistance in patients eith type II diabetes: a systemical review and meta-analysis of studies in iran. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism, 17(2), 65-78. [Persian]

Ba, H. J., Chen, H. S., Su, Z., Du, M. L., Chen, Q. L., … & Ma, H. M. (2014). Associations between serum apelin-12 levels and obesity-related markers in Chinese children. PLOS One, 9(1), e86577.

Bouassida, A., Chamari, K., Zaouali, M., Feki, Y., Zbidi, A., & Tabka, Z. (2010). Review on leptin and adiponectin responses and adaptations to acute and chronic exercise. British Journal of Sports Medicine, 44(9), 620-630.

Boucher, J., Masri, B., Daviaud, D., Gesta, S., Guigné, C., Mazzucotelli, A., & Audigier, Y. (2005). Apelin, a newly identified adipokine up-regulated by insulin and obesity. Endocrinology, 146(4), 1764-1771.

Castan-Laurell, I., Vítkova, M., Daviaud, D., Dray, C., Kováčiková, M., Kovacova, Z., & Valet, P. (2008). Effect of hypocaloric diet-induced weight loss in obese women on plasma apelin and adipose tissue expression of apelin and APJ. European Journal of Endocrinology, 158(6), 905-910.

Chandrasekaran, B., Kalra, P. R., Donovan, J., Hooper, J., Clague, J. R., & McDonagh, T. A. (2010). Myocardial apelin production is reduced in humans with left ventricular systolic dysfunction. Journal of Cardiac Failure, 16, 556–561.

Coelho, M., Oliveira, T., & Fernandes, R. (2013). State of the art paper biochemistry of adipose tissue: an endocrine organ. Archives of Medical Science, 9(2), 191-200.

Daryanoosh, F., & Aminilari, Z. (2015). The effect of 12 weeks of resistance training on the Apelin, Omentin-1 levels and insulin resistance in the elderly overweight women with type 2 diabetes. Journal of Zanjan University of Medical Sciences, 23(98), 29-40. [Persian]

Das, M., Sarma, B. P., Rokeya, B., Parial, R., Nahar, N., Mosihuzzaman, M., & Ali, L. (2011). Antihyperglycemic and antihyperlipidemic activity of Urtica dioica on type 2 diabetic model rats. Journal of Diabetology, 2(2), 1-6.

Davoodi, S. H., Vahidian-Rezazadeh, M., & Fanaei, H. (2018). The effect of endurance and resistance exercises and consumption of hydro-alcoholic extract of nettle on the changes in weight and plasma levels of nesfatin-1 in type 1 diabetic rats. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences, 22(4), 362-369. [Persian]

Delavar, R., & Heidarianpour, A. (2016). The effect of aerobic exercise training on plasma apelin levels and pain threshold in t1DM Rats. Iranian Red Crescent Medical Journal, 18(9), e31737.

Fani, F., Abbassi Daloii, A., & Abdi, A. (2016). The effect of 8 weeks of endurance training and nitric oxide on Apelin in adipose tissue in elderly male’s rats. Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport, 4(8), 77-88. [Persian]

Golalipour, M. G., & Khouri, V. (2007). Protective effect of hydroalcoholic extract of Urtica dioica on blood glucose and beta cells in hyperglycemic rats. Journal of Babol University of Medical Sciences, 9(1), 7-13. [Persian]

Han, X. F., Zhang, X. X., Liu, K. M., & Zhang, Q. (2018). Apelin-13 deficiency alters cortical bone geometry, organic bone matrix, and inhibits Wnt/β-catenin signaling. General and Comparative Endocrinology, 267, 29-35.

 Heidarianpour, A., Vahidian-Rezazadeh, M., & Zamani, A. (2016). Effect of moderate exercise on serum interferon-gamma and interleukin-17 levels in the morphine withdrawal period. International Journal of High Risk Behaviors & Addiction, 5(2), e26907.

Hida, K., Wada, J., Eguchi, J., Zhang, H., Baba, M., Seida, A., & Nakatsuka, A. (2005). Visceral adipose tissue-derived serine protease inhibitor: a unique insulin-sensitizing adipocytokine in obesity. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(30), 10610-10615.

Hornberger, J. R. T. A., & Farrar, R. P. (2004). Physiological hypertrophy of the FHL muscle following 8 weeks of progressive resistance exercise in the rat. Canadian Journal of Applied Physiology, 29(1), 16-31.

Kadoglou, N., Fotiadis, G., Kapelouzou, A., Kostakis, A., Liapis, C., & Vrabas, I. (2013). The differential anti‐inflammatory effects of exercise modalities and their association with early carotid atherosclerosis progression in patients with type 2 diabetes. Diabetic Medicine, 30(2), e41-e50.

Kadoglou, N. P., Vrabas, I. S., Kapelouzou, A., Lampropoulos, S., Sailer, N., Kostakis, A., & Angelopoulou, N. (2012). The impact of aerobic exercise training on novel adipokines, apelin and ghrelin, in patients with type 2 diabetes. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 18(5), CR290.

Karim, A., Sohail, M. N., Munir, S., & Sattar, S. (2011). Pharmacology and phytochemistry of Pakistani herbs and herbal drugs used for treatment of diabetes. International Journal of Pharmacology, 7(4), 419-439.

Kazemi, F., Ebrahim, K., & Asl, S. Z. (2016). Effect of regular exercise-induced apelin on dyslipidemia of type 2 diabetic rats. Research in Medicine, 39(4), 163-168. [Persian]

Kotanidou, E. P., Kalinderi, K., Kyrgios, I., Efraimidou, S., Fidani, L., Papadopoulou‐Alataki, E., & Galli‐Tsinopoulou, A. (2015). Apelin and G212A apelin receptor gene polymorphism in obese and diabese youth. Pediatric Obesity, 10(3), 213-219.

Krist, J., Wieder, K., Klöting, N., Oberbach, A., Kralisch, S., Wiesner, T., & Shang, E. (2013). Effects of weight loss and exercise on apelin serum concentrations and adipose tissue expression in human obesity. Obesity Facts 1(6), 57-69.

Maclaren, D., & Morton, J. (2012). Biochemistry for sport and exercise metabolism. John Wiley & Sons.

Madadi Jaberi, M., Vahidian-Rezazadeh, M., Mogharnasi, M., & Karaji Bani, M. (2016). The effect of 8 weeks of aerobic training and consumption of hydro-alcoholic extract of nettle on apelin and hs-crp plasma levels of overweight and obese women. Armaghane Danesh, 21(9), 846-859. [Persian]

Mead, J. R., Irvine, S. A., & Ramji, D. P. (2002). Lipoprotein lipase: structure, function, regulation, and role in disease. Journal of Molecular Medicine, 80(12), 753-769.

Murza, A., Belleville, K., Longpré, J. M., Sarret, P., & Marsault, É. (2014). Stability and degradation patterns of chemically modified analogs of apelin‐13 in plasma and cerebrospinal fluid. Peptide Science, 102(4), 297-303.

Nekooghadam Motlagh, S. M., Pirsalehi, A., & Shahi, F. (2015). Harrison at a Glance, Endocrine Glands and Metabolism. 1th Edition. Tehran. Arteen Teb publication. [Persian]

Qujeq, D., Davary, S., Moazzi, Z., & Mahjoub, S. (2011). Effect of urtica dioica leaf extract on activities of nucleoside diphosphate kinase and acetyl coenzyme, a carboxylase, in normal and hyperglycemic rats. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5(6), 792-796.

Radák, Z., Kaneko, T., Tahara, S., Nakamoto, H., Pucsok, J., Sasvári, M., & Goto, S. (2001). Regular exercise improves cognitive function and decreases oxidative damage in rat brain. Neurochemistry International, 38(1), 17-23.

Salarmohammadi, S., Mogharnasi, M., Marefati, H., Aminizadeh, S., & Hajghani, M. (2016). The effects of endurance training with testosterone injection on Chemerin and Apelin levels in rats with ischemic heart disease. Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport, 3(6), 31-41. [Persian]

Sheibani, S., Hanachi, P., & Refahiat, M. A. (2012). Effect of aerobic exercise on serum concentration of apelin, TNFα and insulin in obese women. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 15(6), 1196.

Than, A., Cheng, Y., Foh, L. C., Leow, M. K. S., Lim, S. C., Chuah, Y. J., & Chen, P. (2012). Apelin inhibits adipogenesis and lipolysis through distinct molecular pathways. Molecular and Cellular Endocrinology, 362(1), 227-241.

Wysocka, M. B., Pietraszek-Gremplewicz, K., & Nowak, D. (2018). The role of apelin in cardiovascular diseases, obesity and cancer. Frontiers in Physiology, 9, 557.

Yaghoubi, A., Fallah Mohammadi, Z., Taheri Chador Neshin, H., & Fathi, R. (2013). The effect of continuous treadmill exercise on heat shock protein 72 and total antioxidant capacity level in the plasma of streptozotocin_induced diabetic rats. Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport, 1(1), 34-43. [Persian]

Yue, P., Jin, H., Xu, S., Aillaud, M., Deng, A. C., Azuma, J., & Tsao, P. S. (2011). Apelin decreases lipolysis via Gq, Gi, and AMPK-dependent mechanisms. Endocrinology, 152(1), 59-68.