مقایسه متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی در زنان چاق جوان و میانسال حین دویدن روی نوار گردان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ، ایران.

10.22077/jpsbs.2019.1777.1435

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات نشان می‌دهند اختلال در متابولیسم سوبسترا که در نتیجه چاقی رخ می‌دهد احتمالا با افزایش سن بیشتر می‌شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر مقایسه متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی در زنان چاق جوان و میانسال حین دویدن بر روی نوار گردان بود. روش تحقیق: 10 زن چاق جوان با دامنه سنی 20 تا 25 سال و 10 زن چاق میانسال با دامنه سنی 40 تا 45 سال در این طرح داوطلب شدند. برنامه ورزشی شامل دویدن بر روی نوارگردان با شدت 75 درصد حداکثر ضربان قلب به مدت 30 دقیقه بود. گازهای تنفسی آزمودنی‌ها با استفاده از دستگاه گاز آنالیزور به مدت 30 دقیقه در حالت پایه و 30 دقیقه حین فعالیت برای اندازه‌گیری میزان اکسیداسیون چربی، کربوهیدرات و هزینه انرژی افراد جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس چند متغیره تحلیل شدند (05/0 = α). یافته‌ها: نتایج نشان داد که هزینه انرژی، اکسیداسیون کربوهیدرات و اکسیداسیون چربی در حلت پایه بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت. اما این شاخص‌ها حین فعالیت در زنان چاق میانسال به طور معناداری کمتر از زنان چاق جوان بود. نتیجه‌ گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می‌توان گفت که احتمالا در زنان چاق میانسال میزان متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی کمتر بوده و این افراد باید مدت زمان بیشتری را نسبت به زنان چاق جوان صرف انجام یک فعالیت با شدت متوسط کنند تا هزینه انرژی خود را افزایش و وزن بدنشان را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of substrate metabolism and energy expenditure in young and middle aged obese women during running on a treadmill

نویسندگان [English]

  • fatemeh zoalfaghari 1
  • Amir hosin Haghighi 2
1 Physiology of Sport, Sport Sciences, Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran
2 Department of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: Studies show that disturbances in substrate metabolism occur as a result of obesity probably increases with age. Therefore, the purpose of this study was to Comparison of substrate metabolism and energy expenditure in young and middle-aged obese women during running on a treadmill.
Materials and Methods: 10 obese women aged 20 to 25 years and 10 obese women aged 40 to 45 years volunteered in the research project. The exercise plan was to run on treadmill with an intensity of 75% of maximum heart rate for 30 minutes. The respiratory gases of the subjects were measured an gas analyzer system for 30 minutes in the baseline and 30 minutes during activity in order to measure the oxidation of fat and carbohydrates and energy expenditure of the subjects. Data were analyzed using multivariate variance analysis test (α = 0.05).
Results: The results showed that energy expenditure, carbohydrate and fat oxidation in the baseline were not significantly different between the two groups. But these indicators were significantly lower in middle aged obese women than in young obese women.
Conclusion: According to the results of the present study probably in middle aged obese women, substrate metabolism and energy expenditure are lower and these have to more time doing a moderate activity than young obese women to increase their energy expenditure and reduce their body weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • substrate metabolism
  • energy expenditure
  • Obesity
  • Young
  • middle aged